Procediment de matrícula

portadeta_webmatricula_960x60_gris.jpgI si tens dubtes, posa't en contacte amb nosaltres   |  twitter (obriu en finestra nova)  |  facebook (obriu en finestra nova)

bxh-2016-certificab2.png normativa acadèmica bxh_campaña07_coop_uni_cat.png bxh_guia d’acollida per a l’estudiantat_v3.jpg

3 Què has de saber abans de matricular-te

 

Si no et matricules en el termini assignat, perds la plaça

 • Si no et matricules en els períodes establerts al calendari de preinscripció, perds la plaça assignada.
 • Quan se t’assigna una plaça deixes fora una altra persona. Si no et matricules, aquesta plaça es reassigna a la persona que hi ha en llista d’espera.

La matrícula és el contracte entre tu i la Universitat. Un cop matriculat, has de fer el pagament

 • Com a estudiant exerceixes el teu dret de matrícula de forma voluntària i responsable. La sol·licitud de matrícula implica obligatòriament el pagament dels preus públics fixats per a la prestació de serveis acadèmics i estàs obligat a pagar-los, una vegada aplicats els recàrrecs i les bonificacions establerts.
 • El fet de no pagar la matrícula no implica que s’anul·li, però s’hi aplicaran recàrrecs per pagaments realitzats fora del termini establert. 
 • Aquest contracte obliga la UPC a prestar-te els serveis previstos i a tu a pagar-los, a seguir-los i a respectar les normatives com a estudiant de la UPC.

La matrícula és presencial per als estudiants de nou accés

 • La matrícula dels estudiants de nou accés a la UPC es fa presencialment mitjançant el sistema d’automatrícula.
 • La matrícula s’ha de formalitzar el dia i l’hora assignats i, si convé, es pot delegar en una altra persona. En aquests casos, el centre docent podrà sol·licitar l'autorització escrita de l’estudiant a la persona que realitza la matrícula. Es pot fer servir el model UPC o qualsevol altre que contingui les mateixes dades.

Documentació necessària per a la matrícula

 • Si tens la nacionalitat espanyola has de presentar l’original del DNI.
 • Si ets estranger cal que presentis l’original i la fotocòpia del document d'identitat del teu país o del passaport i, si en tens, del NIE
 • Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula.
 

Documentació que cal portar segons la via d'accés

 

Via d'accés
Documentació
Estudiants que han fet les proves d’accés a la universitat
No cal portar cap document.
Estudiants procedents de sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
Credencial emesa per la UNED.
Títol universitari de qualsevol grau
Fotocòpia compulsada del títol o del resguard de la sol·licitud.
Títol de CFGS, FP2 i assimilats
Fotocòpia compulsada del títol (o del resguard de la sol·licitud) o fotocòpia compulsada del certificat oficial de la qualificació final del cicle formatiu, emès pel centre.
PAU, CFGS, FP2 o assimilats que han iniciat alguna vegada estudis universitaris
Trasllat d'expedient.
Accés per a més grans de 25/45 anys
Justificant d’haver superat la prova d’accés a la universitat per als més grans de 25 anys.
Accés per a més grans de 40 anys
No cal portar cap documentació.

 

Modalitat de dedicació als estudis i crèdits que has de matricular

 • Pots triar, a l’inici dels estudis i sense necessitat de cap justificació addicional, la modalitat de dedicació als estudis a temps complet o bé a temps parcial. El més habitual és el temps complet.
 • L’estudiant que cursi els estudis a temps complet i es matriculi per primera vegada de primer curs en uns estudis de grau, s'ha de matricular de 30 crèdits, si la matrícula és quadrimestral, o de 60 crèdits, si la matrícula és anual.
 • L’estudiant que cursi els estudis a temps parcial no s’ha de matricular del curs complet, sinó d’un màxim de 36 crèdits per any acadèmic (18 crèdits per quadrimestre).
 • La modalitat triada es mantindrà en cadascuna de les matrícules següents que realitzis durant la fase inicial dels estudis, llevat que sol·licitis una modificació de modalitat i aquesta sigui acceptada.

Opcions de pagament de la matrícula

 • Mitjançant domiciliació bancària
  La matrícula es pot abonar en qualsevol compte de la zona SEPA, sempre que la Universitat disposi de l’autorització del titular. Per això, en el moment de la primera matrícula cal presentar físicament el document “ordre de domiciliació” (ordre SEPA que trobaràs i podràs omplir a l’eSecretaria), signat pel titular del compte i l’estudiant, d’acord amb la normativa vigent. 

   Es pot triar abonar l’import total de la matrícula en un únic pagament o fraccionar-lo.

   - Domiciliació única. 
El venciment del pagament és dos dies després de la matrícula.
 
   - Domiciliació fraccionada. 
Es pot fraccionar el pagament de la matrícula en terminis, sempre que l’import total sigui igual o superior a 500 euros. El venciment del primer termini és, en tots els casos, dos dies naturals després de la matrícula.
- Les matrícules anuals es fraccionen en tres terminis. El venciment del segon termini és a mitjan desembre de 2016. El venciment del tercer i últim termini és l’1 de març de 2017.
- Les matrícules del quadrimestre de tardor es fraccionen en dos terminis. El venciment del segon i últim termini és a mitjan desembre de 2016. 
- Les matrícules del quadrimestre de primavera es fraccionen en dos terminis. El venciment del segon i últim termini és a mitjan abril  de 2017. 
 • Pagament a terminis mitjançant l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
  L’AGAUR ofereix cada any modalitats de pagament fraccionat en mensualitats, segons les condicions que es publiquin a la seva pàgina web obriu en una finestra nova ------- abre en ventana nueva
 • Pagament mitjançant targeta de crèdit. Aquesta opció està disponible a l’eSecretaria.
 • Autoservei. Pàgina web de l’entitat o caixer automàtic de l’entitat col·laboradora, amb el teu full de matrícula, que pots descarregar a l’eSecretaria.
 • Pagament en efectiu per finestreta a la xarxa d’oficines de les entitats, en efectiu o mitjançant el càrrec en compte, amb el teu full de matrícula, que pots descarregar a l’eSecretaria.
 

Aquestes qüestions i altres que poden afectar el procés de matrícula, es poden consultar a la Normativa Acadèmica obriu en una finestra nova ------- abre en ventana nueva o al web del centre docent.

 

Quant et costarà?

Decret de preus
La Generalitat de Catalunya fixa els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes a través del decret de preus.obriu en una finestra nova ------- abre en ventana nueva  
Els coeficients d'estructura docent que s'apliquen als estudis de la UPC i els preus corresponents són aquests:
- Graus de coeficient B: 35,77 € per crèdit
- Graus de coeficient C: 39,53 € per crèdit

Pots consultar-ne el detall a la taula de tots els estudis de grau,obriu en una finestra nova ------- abre en ventana nueva ordenats per centres.
Recàrrec per a estudiants estrangers no residents
Per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d'estats membres de la UE, serà d'1,5 vegades el preu del crèdit.

Sistema de preus
Es determinen de forma progressiva en funció de la renda familiar i el patrimoni, així com del nombre de membres de la unitat familiar a través de les beques Equitat. S’estableixen set llindars diferents de renda familiar, en funció dels quals es paga entre el 0% i el 25% del cost total dels estudis.

Per conèixer el llindar de preus corresponent, que va del 0 al 6, la Generalitat de Catalunya ha posat a disposició de l'estudiantat el web Matriculauniversitaria.cat,obriu en una finestra nova ------- abre en ventana nueva on informa sobre el sistema de preus públics a Catalunya i sobre la sol·licitud de beques i d'ajuts al pagament dels estudis universitaris.
Els graus del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia, el Centre Universitari EAE i l'EUNCET apliquen preus privats.

La gestió de l'expedient acadèmic i dels recursos de suport a l'aprenentatge:
 • Matrícula quadrimestral: 89,54 € (per cada matrícula)
 • Matrícula anual: 139,80 €
Assegurança voluntària d'accidents
Per si vols ampliar l’assegurança escolar.obriu en una finestra nova ------- abre en ventana nueva Té un cost de 13 € el curs sencer. 

Situacions que donen lloc a deduccions o gratuïtat i documentació necessària per a la matrícula

 

Ser membre de família nombrosa
Si ets de Catalunya no has de portar cap documentació justificativa.

Si ets de fora de Catalunya has de portar l'original i la fotocòpia del títol (no del carnet) vigent en la data d'inici del curs, l'1 de setembre de 2016. Aquest document l'hauràs de lliurar la primera vegada i no cal tornar-lo a presentar fins que, un cop caducat, es renovi.
Haver obtingut matrícula d’honor o premi extraordinari de batxillerat
Certificat expedit pel centre de secundària on consti aquesta situació.
Haver obtingut un dels premis de les diferents olimpíades del coneixement
Fotocòpia de l’escrit de concessió del premi.
Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%
Certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes.
Ser estudiant d'enginyeria que vol demanar que s'apliqui la reducció de preu per canvi de nivell de coeficient d'estructura docent
Has de sol·lictar la beca Equitat.
Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes
Fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició.
Els fills, filles i cònjuges han d’aportar, a més, el llibre de família.
Ser víctima de violència de gènere, fill o filla dependent
Els documents acreditatius de la situació, d’acord amb el decret de preus, i el llibre de família en el cas de fills o filles.
 

Tens dret a beca?

 

Tenir dret a beca MECD
Per poder gaudir de la matrícula condicional de becari, has de reunir els requisits següents:

1. Requisits econòmics i patrimonials que marca la convocatòria. La comprovació d'aquests requisits es pot fer de dues maneres:
 • Acreditant que durant el curs anterior vas ser beneficiari d'una beca del MECD.
Si vas ser becari a Catalunya ja constarà en el sistema.
Si vas ser becari fora de Catalunya hauràs de portar una fotocòpia de la credencial.
 • Demanant el certificat MATR a través de l'Oficina Virtual de Tràmits obriu en una finestra nova ------- abre en ventana nueva de la Generalitat de Catalunya. Aquesta opció està adreçada a qui no va sol·licitar cap beca durant el curs anterior, qui va ser becari en qualsevol universitat o centre d'educació secundària de la resta de l'Estat, i qui, pel motiu que sigui, no consta en el fitxer de preinscripció. Aquesta informació arriba telemàticament a la Universitat. No cal portar el comprovant.

2. Requisits acadèmics que marca la convocatòria per al curs anterior i que varien en funció de la situació de cada sol·licitant. Aquests requisits es poden consultar al web del Servei de Gestió Acadèmica.obriu en una finestra nova ------- abre en ventana nueva

3. Matricular en el curs actual un mínim de crèdits que marca la convocatòria.

4. Quan la convocatòria estigui oberta hauràs de sol·licitar obligatòriament la beca a través de la seu electrònica del MECD. obriu en una finestra nova ------- abre en ventana nueva

La matrícula condicional de becari només és aplicable als crèdits matriculats per primera vegada. Els estudiants han de pagar la resta de preus de la matrícula: els preus de gestió de l'expedient acadèmic, de suport a l'aprenentatge, dels crèdits repetits i dels crèdits reconeguts/convalidats, les quotes opcionals i l'assegurança escolar.

Si es denega la sol·licitud de beca, l'estudiant ha d'abonar els preus públics per a la prestació de serveis universitaris de la matrícula formalitzada, mitjançant un pagament domicialiat en el compte que ha especificat a la sol·licitud de beca. El fet de no dur a terme aquest pagament dóna lloc a l'inici de l'expedient de suspensió temporal dels drets de l'estudiant, en els termes previstos al decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes.
Tenir dret a beca Equitat
Has de reunir els requisits econòmics i patrimonials que marca la convocatòria. La comprovació d'aquests requisits es pot fer demanant el certificat MATR a través de l'Oficina Virtual de Tràmits obriu en una finestra nova ------- abre en ventana nueva de la Generalitat de Catalunya. Aquesta opció està adreçada a qui no va sol·licitar cap beca durant el curs anterior, qui va ser becari en qualsevol universitat o centre d'educació secundària de la resta de l'Estat, i qui, pel motiu que sigui, no consta en el fitxer de preinscripció.

Mitjançant aquest tràmit sol·licites també la beca Equitat a través de la seu electrònica de l'AGAUR. A més, quan la convocatòria MECD estigui oberta hauràs de sol·licitar obligatòriament la beca a través de la seu electrònica del MECD. obriu en una finestra nova ------- abre en ventana nueva
 

Matricula't


4 On i quan (dia i hora que et tocarà matricular-te)

 

Convocatòria preinscripció de juny

 

Matrícula de la 1a assignació: pendent


 
IMPORTANT: busca el teu grau en el quadre següent per informar-te del dia i hora concret que et tocarà matricular. Si no et matricules en les dates corresponents perds la plaça. Per a consultes sobre les assignacions: Accesnet  obriu en una finestra nova

 

 5 Recull el teu carnet UPC


El mateix dia de la matrícula podràs recollir el teu carnet universitari, que t'acredita com a estudiant de la Universitat i et permet l'accés a diferents serveis: biblioteques, laboratoris, instal·lacions esportives, edificis... Perquè puguem generar aquest carnet, és imprescindible que, una vegada matriculat, passis pel punt de captura de fotos del teu centre. Allà et faran una foto de perfil i, seguidament, t'indicaran on pots recollir el teu carnet.

Aquesta fotografia s'incorpora a la base de dades de la Universitat i s'utilitzarà en els diferents sistemes d'informació de la UPC. Més informació obriu en una finestra nova ------- abre en ventana nueva

Com a nou estudiant rebràs també la carpeta UPC.
  Top
Amunt
Contacte Seu Electrònica Perfil de Contractant
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech