Requisits acadèmics


Requisits acadèmics
generals d'accés

1. Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un títol universitari oficial, expedit per una universitat pertanyent a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), que faculti en el país expedidor per a l’accés als estudis de màster.

2. Estar en possessió d’un títol expedit per una universitat d’un país no pertanyent a l’EEES el qual no ha d'estar homologat. La UPC comprovarà prèviament que aquests estudis corresponguin a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que facultin en el país expedidor per accedir a estudis de màster. L’accés per aquesta via no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el seu reconeixement a cap més efecte que el de cursar els estudis de màster. El títol de màster obtingut sí que tindrà plena validesa oficial.

A més d’aquests requisits d’accés generals per a tots els estudis de màster, cada programa pot determinar unes condicions específiques d'admissió.

esquema d’accés als màsters oficialsRequisits específics
i criteris d’admissió

A més d’aquests requisits generals d’accés, alguns programes de màster poden establir requisits i criteris d’admissió específics. Aquests requisits poden incloure l’accés des de determinades titulacions, requisits d’idiomes, i la necessitat de cursar complements de formació, entre d’altres.

En tots els casos, els elements que s'han de considerar inclouen la ponderació de l'expedient acadèmic.

El procés de selecció es pot completar amb una prova d’ingrés i la valoració del currículum. Per a més informació d’aquests requisits, consulta la web del màster.

 


Màsters amb atribucions
i criteris d’accés

Per accedir als màsters que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades cal complir els requisits generals d’accés descrits anteriorment, i els següents requisits específics:
 

  • Estar en possessió d’un títol universitari de grau que conforma un programa acadèmic integrat de grau i màster universitari.
  • Estar en possessió d’un títol universitari de grau que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a tècnic/a de l’àmbit del màster.
  • Estar en possessió d’un títol universitari de grau que no habilita per a l’exercici de la professió d’enginyer/a tècnic/a de l’àmbit del màster, però que compleix les condicions d’accés regulades a l’ordre ministerial.
  • Estar en possessió d’un títol universitari de grau d’altres àmbits, i cursar complements de formació, si així es preveu a la memòria de verificació.
  • Titulats/des d’ordenacions anteriors a l’EEES, i cursar o no complements de formació en funció del que estableixi l’ordre ministerial corresponent, i la normativa de la UPC.
     

Admissió condicional amb el TFG pendent

Als estudiants de grau que no han pogut finalitzar els estudis perquè estan pendents de defensar el treball de fi de grau, se'ls admetrà condicionalment. Se'ls admetrà definitivament si en data 31 d’octubre han obtingut el títol de grau. En el cas de màsters amb matrícula d’estudiants de nou ingrés al quadrimestre de primavera, se’ls admetrà definitivament si en data 28 de febrer han obtingut el títol de grau. Aquests estudiants es poden matricular en un període posterior a l’establert pel centre docent o institut universitari de recerca.

 
Amunt
Contacte Seu Electrònica Perfil de Contractant
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech