Butlletí núm. 90

Juliol 2006
Consell de Govern     > Índex de l'ordre del dia 25/07/06
    > Ordre del dia, acords i documents informatius
Consell Social    > Ordre del día i acords 18/07/06

 

  Sobre el Consell de Govern 
  Consell de Govern 25/07/06
Ordre del dia, acords i documents informatius

Quadre resum
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Informe del rector

Resum de l'Informe del rector

3. Temes informatius

3.1. Nomenaments del rector. Document informatiu 1/7.

4. Convocatòria d'eleccions al Claustre Universitari

• Acord núm. 79/2006 del Consell de Govern, pel qual s’aprova la convocatòria
d’eleccions al Claustre Universitari de la UPC. Document 2/7.

5. Designació de membre al Consell d'Administració del PMT, S.L.

Acord núm. 80/2006 del Consell de Govern, pel qual s’aprova la designació d’un membre al Consell d’Administració del Parc Mediterrani de la Tecnologia, S.L. Document 3/7.
6. Avaluació pendent del PDI contractat temporal a efectes de continuïtat del contracte
• Acord núm. 81/2006 del Consell de Govern pel qual s’acorda l’avaluació pendent del PDI contractat temporal a efectes de continuïtat del contracte. Document 4/7.

7. Convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics per a la realització d'activitats culturals i esportives. Curs 2006-2007

Acord núm. 82/2006 del Consell de Govern pel qual s’aprova la convocatòria per a la concessió a associaicons d’ajuts econòmics per a la realització d’activitats culturals i esportives. Curs 2006-2007. Document 5/7.
8. Proposta de finançament per l'execució de les obres de la 3a fase d’Urbanització del Campus de Castelldefels
• Acord núm. 83/2006 del Consell de Govern pel qual i en virtut del que preveu l’article 130 i concordants dels Estatuts de la UPC, s’aprova la proposta de finançament per l’execució de les obres de la 3a fase d’urbanització del Parc Mediterrani de la Tecnologia, per a la seva aprovació, si s’escau, pel Consell Social. Document 6/7.

9. Ratificació d'acords i informació de les comissions del Consell de Govern i de les comissions estatutàries

Comissió de Biblioteques i Documentació • Acord núm. 84/2006 del Consell de Govern pel qual es ratifica la resolució de la convocatòria per a l’adquisició de bibliografia per a la millora de les col·leccions bibliogràfiques especials i patrimonials de les biblioteques. Document 7/7.
Comissió de Biblioteques i Documentació • Acord núm. 85/2006 del Consell de Govern pel qual es ratifica la resolució d ela convocatòria per a l’adquisició de la bibliografies docents: assignatures de 1r i 2n cicle de noves titulacions i assignatures dels nous màsters oficials. Document 8/7.
Comissió de Recerca Acord núm. 86/2006 del Consell de Govern pel qual es ratifica l’acord de la Comissió de Recerca en relació a les sol·licituds de Grups de Recerca de la UPC. Document 9/7.
Comissió de Recerca

Acord núm. 87/2006 del Consell de Govern pel qual es ratifica l’acord de la Comissió de Recerca en relació a la resolució de la convocatòria de publicacions periòdiques de la UPC 2006. Document 10/7.

Comissió de Recerca Informe d'indicadors de l'activitat de la producció científica PAR/PATT. Document informatiu 11/7.
Comissió de Recerca Resolució convocatòria beques UPC Recerca Modalitat 2: Priorització de propostes cofinançades. Document informatiu 12/7.
Comissió d'Economia i Infraestructures Informació sobre la tresoreria a 30/06/06 i previsions. Document informatiu 13/7.
Comissió d'Economia i Infraestructures Acord núm. 88/2006 del Consell de Govern pel qual i en virtut del que preveu l’article 130 dels Estatuts de la UPC, s’aproven els l’expedients 004/05 i 005/05 d’alteració de pressupost 2005. Document informatiu 14/7.
Comissió d'Economia i Infraestructures Tancament i liquidació del pressupost 2005. Informe d'auditoria. Document informatiu 15/7.
Comissió d'Economia i Infraestructures Acord núm. 89/2006 del Consell de Govern pel qual i en virtut del que preveu l’article 130 dels Estatuts de la UPC, s’aprova els l’expedient 001/06 d’alteració de pressupost 2006. Document 16/7.
Comissió d'Economia i Infraestructures Acord núm. 90/2006 del Consell de Govern pel qual s’aprova la proposta de resolució del Pla d’inversions TIC. Document 17/7.
Comissió de Docència Acord núm. 91 /2006 del Consell de Govern, pel qual es ratifica la distribució de l’assignació de docència per al curs 2006-2007. Document 18/7.
Comissió de Docència Acord núm. 92/2006 del Consell de Govern pel qual s’aprova la normativa dels estudis de doctorat regulats d’acord al RD 56/2005 de la Universitat Politècnica de Catalunya. Document 19/7.
Comissió de Docència Acord núm. 93/2006 del Consell de Govern pel qual es proposa la composició d’un grup d’experts per a la revisió dels màsters oficials de la UPC a impartir el curs 2007/2008. Document 20/7.
Comissió de Docència Acord núm.94 /2006 del Consell de Govern pel qual es ratifica l’oferta d’assignatures de lliure elecció. Curs 2006-2007. Document 21/7.
Comissió de Docència Acord núm. 95/2006 del Consell de Govern pel qual es ratifica la normativa d’enginyeria geològica (UB-UPC) per a que sigui aprovat pel Consell Social en allò que es refereix a la normativa de permanència. Document 22/7.
Comissió de Desenvolupament Estatutari Acord núm. 96/2006 del Consell de Govern, pel qual s’informa favorablement la creació del Patronat de l’ETSAB, perquè sigui aprovat pel Consell Social. Document 23/7.
9. Assumptes de tràmit
10. Torn obert d'intervencions

 

Sobre el Consell Social 
  Consell Social 18/07/06
Ordre del dia i acords
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Informe del president
3. Informe del rector
4. Informe del president de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
    4.1. Punts Informatius
 

Projecció a 31/12/06 de l’execució del Pressupost 2006 a partir de les dades a 31/03/06

 

Informació sobre la tresoreria

    4.2. Aprovació de l'expedient 005/05 i 005/05 d'alteració de pressupost 2005
  

Acord núm. 21/2006. Vist l’acord de Consell de Govern de data 28 de juny de 2006 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 59 f)dels Estatuts de la UPC, s’aproven les alteracions pressupostàries 004/05 i 005/05 al pressupost 2005 de la UPC, tal com consta al document CS 4/07 2006.

    4.3. Informe i auditoria i aprovació dels comptes anuals 2005

 

Acord núm. 22/2006. A proposta del president del Consell Social, en virtut del que preveul’article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 7.4 del Reglament del Consell Social, s’aprova la liquidació del Pressupost 2005 del Consell Social, tal com consta al document CS 18/07 2006.

Acord núm. 23/2006. Vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 e) i 97 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 59 h) i 131.3 dels Estatuts de la UPC, es dóna per rebuda l’auditoria, s’acorda donar a conèixer els resultats d’aquesta al Consell de Govern i s’aprova la liquidació del pressupost 2005 de la UPC, tal com consta al document CS 5/07 2006.

    4.4. Aprovació del document Línies d'actuació per establir un Pla d'equilibri econòmic de la UPC (1a part)
 

Acord núm. 24/2006.Vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 d) de Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 59 g) dels Estatuts de la UPC,s’aprova el document “Línies d’actuació per establir un Pla d’equilibri econòmic de la UPC 1a part”, tal com consta al document CS 6/07 2006.

    4.5. Aprovació de la modificació de les tarifes del Pressupost 2006 (increment del 10%)
 

Acord. 25/2006. Vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 d) de Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 59 g) dels Estatuts de la UPC,s’aprova la modificació de les tarifes del pressupost 2006, tal com consta al document CS 7/07 2006.

    4.6. Aprovació de l'expedient 001/06 d'alteració del pressupost 2006
 

Acord núm. 26/2006. Vist l’acord de Consell de Govern de data 28 de juny de 2006 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, l’article 59 f) dels Estatuts de la UPC, s’aprova l’expedient 001/06 d’alteració del pressupost 2006, tal com consta al document CS 8/07 2006.

    4.7. Aprovació de la creació de nous llocs de treball
 

 Acord núm. 27/2006. Vist l’acord de Consell de Govern de data 28 de juny de 2006 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 90 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, l’article 196 dels Estatuts de la UPC, s’aprova la creació de nous llocs de treball PAS-F, tal com consta al document CS 9/07 2006.

    4.8. Aprovació de la modificació de la RLT derivada de l'anàlisi de perfils. PAS-F
 

Acord núm. 28/2006. Vist l’acord de Consell de Govern de data 28 de juny de 2006 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 90 apartat c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, l’article 196 dels Estatuts de la UPC, s’aprova la modificació de a RLT derivada de l’anàlisi de perfils dels llocs de treball del PAS-F, tal com consta al document CS 10/07 2006.

    4.9. Acceptació de la cessió gratuïta d'una finca atorgada per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a favor de la Universitat.

 

Acord núm. 29/2006.Vist l’acord del Consell de Govern de data 28 de juny de 2006 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 137 dels Estatuts de la UPC, a proposta del rector, s’aprova l’acceptació de la cessió gratuïta d’una finca per part de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès a favor de la UPC, tal com consta al document CS 11/07 2006.

    4.10. Aprovació de l'extinció de la participació de la UPC en la societat APPlus Control Textil, S.A. ("Visión y Control Tèxtil, SA")

 

Acord núm. 30/2006. Vist l’acord del Consell de Govern de data 28 de juny de 2006 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 88 e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, l’article 42 i 137 dels Estatuts de la UPC, a proposta del rector, s’aprova l’extinció de la participació de la UPC en la Societat APPlus Control Textil, S.A., tal com consta al document CS 12/07 2006.

    4.11. Aprovació de la concessió del complement autonòmic 2005

 

Acord núm. 31/2006.Vist l’acord del Consell de Govern de data 28 de juny de 2006 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, els articles 55 i 69 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, s’aprova la concessió del complement autonòmic docent 2005, tal com consta al document CS 13/07 2006.

    4.12. Aprovació dels acords de preus dels: títols propis, doctorat, màsters oficials, CAP, estudiants visitants i material didàctic estudis semipresencials per al curs 2006-2007

 

Acord núm. 32/2006. Vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 i) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,d’universitats de Catalunya i l’article 125 d) dels Estatuts de la UPC, s’aproven els acords de preus dels títols propis, doctorat, màsters oficials, cap, estudiants visitants i material didàctic estudis semipresencials per al curs 2006-2007, tal com consta al document CS 14/07 2006.

5. Informe del president de la Comissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
  Acord núm. 20/2006. D’acord amb el que preveu l’article 4 del Reglament de la Comissió del Fons de Subsidiació del Crèdit Sou, s’aprova la subsidiació dels interessos dels crèdit-sou sol·licitats, tal com consta al document CS 10/06 2006.

    5.1. Punt informatiu:

 

Línies d'actuació en l'àmbit de la Política Acadèmica

    5.2. Aprovació de les modificacions de la programació universitària 2006-2007

 

Acord núm. 33/2006. Vist l’acord del Consell de Govern de data 28 de juny de 2006 i l’informe favorable de la Comissió Acadèmica del Consell Social, en virtut del que preveu el decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la programació, s’aproven les modificacions de la programació universitària 2006-2007, tal com consta al document 15/07 2006.

    5.4. Aprovació de la Normativa de Permanència dels màsters oficials

 

Acord núm. 34/2006. Vist l’informe favorable de la Comissió Acadèmica del Consell Social, s’aprova la distribució de les 60 beques col·laboració del MEC adjudicades a la UPC, tal com consta al document CS 16/07 2006.

6. Torn obert d’intervencions
Nota: els documents als quals es fa esment en aquesta relació d’acords són a la secretaria d’aquest Consell Social a disposició de tothom.

Secretaria General i Oficina de Mitjans de Comunicació
Juliol 2006
 
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya