Bachelor’s degree in Industrial Technologies and Economics

Presentació

Responsive image

Crèdits ECTS: 240
Places
: 50
Lloc d'impartició
: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i UPF (Campus de la Ciutadella)
Idioma
: anglès
Contacte: graus.etseib@upc.edu

El bachelor’s degree in Industrial Technologies and Economics (grau en Enginyeria Industrial i Economia), impartit íntegrament en anglès, vol formar enginyers i enginyeres amb una formació transversal que englobi els àmbits de l’enginyeria industrial i l’economia, i amb una alta capacitació que els permeti afrontar els reptes d'una societat en contínua transformació. El grau està orientat a formar professionals que assumeixin el lideratge en les empreses així com persones responsables amb l’entorn.

El grau compta amb la implicació i el finançament del teixit empresarial del país, a través de la fundació Femcat, i disposarà d’un programa de beques i un sistema propi de selecció dels estudiants.

Es tracta d’uns estudis amb una clara vocació pràctica i internacional: es fomentarà que els seus estudiants realitzin pràctiques professionals durant els estudis i que puguin desenvolupar una part del seu currículum fora de Catalunya. Es tracta d’un grau interuniversitari impartit conjuntament amb la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de Universitat Pompeu Fabra i que tindrà accés directe al màster universitari en Enginyera Industrial, màster que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’Enginyer/a Industrial.

Com a requisits d’accés caldrà acreditar coneixements de llengua anglesa i superar una entrevista i una prova d’aptitud personal.

Sortides professionals

El títol permet orientar la carrera professional tant en empreses industrials, de serveis o de consultoria, com en administracions públiques. La formació permet cobrir una àmplia gama d'activitats, com ara el disseny i gestió de la producció i la logística; la planificació estratègica i l’organització i gestió d'empreses; la planificació i gestió de tecnologia i innovació, i l’economia i gestió de les empreses dels sectors regulats i dels serveis de xarxa, entre altres.

Els titulats poden intensificar la seva formació fent màsters, tant en l'àmbit de l'enginyeria industrial, per tenir accés a l'exercici de la professió regulada d'Enginyer/a Industrial, com en l'àmbit de l'economia.