Vés al contingut (premeu Retorn)

Ús de la imatge gràfica de la UPC en els convenis amb empreses i institucions

La UPC, a instàncies de la Secretaria General, ha incorporat a tots els convenis establerts amb empreses i institucions, una clàusula que regula l'ús i l'aplicació de la imatge gràfica de la UPC.

Clàusula recollida en els diversos models de convenis i acords

En tots aquells casos en què, com a conseqüència i en aplicació dels acords aquí establerts, l’entitat consideri necessari fer ús dels logotips de la UPC, haurà de demanar autorització prèvia a la Universitat, a través del Servei de Comunicació, especificant l’aplicació corresponent (sigui gràfica o electrònica i sobre qualsevol suport) i el tipus d’ús sol·licitat.

En l’autorització, que en tot cas caldrà atorgar per escrit, s’especificarà l’ús o usos pels quals es reconeix, així com el període de vigència, que en cap cas podrà superar la vigència del present conveni.

No obstant, quan l’ús dels logotips i altres marques identificatives de la UPC hagi de tenir caire lucratiu per a l’entitat sol·licitant, caldrà formalitzar el corresponent contracte de llicència de marca.

Per a més informació sobre aquesta clàusula, poseu-vos en contacte amb el Servei de Comunicació (identitat.corporativa@upc.edu ).