Contactes d’Interès

UPCmaps

banner_facebook

banner_twitter

bxh_Informació general relativa al lloc web v3_CA.jpg

La UPC en imatges

amplia la imatge Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech (UPC)

Ens mou la curiositat, la il·lusió per crear. Ens mou el teu somni

La UPC, vint-i-dos escoles i facultats a set ciutats de Catalunya

Potenciem les teves competències professionals i habilitats personals

Fes del teu somni, el teu futur. A la Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech

Formem l’estudiantat en la metodologia científica

Potenciem el teu aprenentatge amb una formació pràctica

Una mirada diferent: despertem la curiositat científica dels més petits

Organitzem activitats d’informació i orientació sobre els estudis universitaris

Divulgació científica per a tothom: conferències, tallers, cursos, exposicions...

Liderem projectes de recerca amb institucions i empreses, nacionals i internacionals

A la UPC generem, intercanviem, compartim i apliquem el coneixement

Receptes tecnològiques als nostres laboratoris de recerca

La UPC, innovadora i capdavantera en recerca estratègica a la Unió Europea

L'empresa cerca coneixement i talent a la UPC, el millor soci tecnològic

UPC i empresa: formació, capacitació i inserció laboral de professionals

Coneixement científic i innovació defineixen la relació UPC-Empresa

De la universitat a la societat: vetllem per la transferència de coneixement

Fomentem la cultura emprenedora i la participació en xarxes científiques

El món a la vista: la UPC viu la plena internacionalització

Ens obrim al món per oferir el que sabem i el que som

Mobilitat internacional: oportunitats per créixer, per obrir-nos al món

Promovem la formació, la mobilitat i la igualtat d’oportunitats

Cooperació per al desenvolupament: coneixement que fa canviar el món

Premis i concursos per posar a prova el teu enginy i la teva creativitat

Gaudeix del teu lleure: activitats culturals, esportives i socials

Participar, gaudir i compartir il·lusions: cultura a la UPC

Experiències solidàries per a una societat més oberta, justa i sostenible

Ens vols conèixer?

 


Els màsters universitaris

Quines són les diferències entre els màsters universitaris i els màsters de formació permanent?

Quines són les diferències entre màsters universitaris i professionals
  Màster universitari Màster de formació permanent
Orientació Formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinar, orientats a la capacitació en l'activitat de recerca i la pràctica professional, i que dona pas a estudis de doctorat. Professionalitzador, adreçat al desenvolupament professional.

 
Accés D'acord amb la legislació vigent (RD 1393/2007, de 29 d'octubre), poden sol·licitar l'accés als màsters universitaris els estudiants i estudiantes que compleixin algun dels requisits següents:

1. Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

2. Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
Poden accedir a aquests estudis els titulats i titulades universitaris de 1r cicle (diplomats, arquitectes i enginyers tècnics), de 1r i 2n cicles (llicenciats, arquitectes i enginyers) o bé els que tinguin el títol de grau de la nova estructura dels estudis.

Professionals sense títol universitari que compleixin els requisits específics d'accés de cada programa. En aquest cas, s'expedeix una certificació de superació del programa. 
Estructura Assignatures obligatòries, assignatures optatives, tesis o projectes de màster.

 
Modular: permet cursar de manera independent les diferents parts del màster, que s'adapta a les necessitats de l'estudiant i a la seva disponibilitat de temps.
Tipus de crèdits Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). El sistema europeu de transferència de crèdits té en compte, a més de les hores lectives, totes les activitats de l'estudiantat en el seu procés d'aprenentatge: hores d'estudi i elaboració de treballs i pràctiques. Un crèdit ECTS equival a 25-30 hores de treball.
En un curs acadèmic, amb dedicació a temps complet, es poden obtenir 60 crèdits ECTS.
Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). El sistema europeu de transferència de crèdits té en compte, a més de les hores lectives, totes les activitats de l'estudiantat en el seu procés d'aprenentatge: hores d'estudi i elaboració de treballs i pràctiques. Un crèdit ECTS equival a 25-30 hores de treball.

 
Durada 60-120 crèdits ECTS (un o dos cursos acadèmics) Un any (excepcionalment 2 anys)
Dedicació Exclusiva
 
Parcial (compatible amb la vida professional)
 
Modalitat Presencial
 
Presencial, semipresencial o a distància
 
Professorat Personal Docent i Investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya  Personal Docent i Investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya i professionals en actiu
Preu Preu públic. El cost està subvencionat L'alumne assumeix el cost integre
     

Quina durada tenen els màsters universitaris?

Un any acadèmic (dos quadrimestres que abasten el període entre els mesos de setembre i juliol) equival a 60 ECTS, que són els crèdits que pot obtenir un estudiant o estudianta amb dedicació a temps complet. Els màsters universitaris tenen una càrrega lectiva que oscil·la entre els 60 i els 120 crèdits ECTS. Per tant, un estudiant o estudianta a temps complet necessita entre un i dos cursos acadèmics, en funció del màster i de la seva formació prèvia, per cursar la totalitat del màster.

Quin preu tenen els màsters universitaris?

El preu dels màsters universitaris, com el de qualsevol ensenyament oficial universitari, és un preu públic i el determina la Generalitat de Catalunya, dins d'uns límits establerts per a tot l'Estat. Basant-se en els preus fixats pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya, la UPC estableix, per als seus màsters universitaris oficials, els preus diferenciats següents. Per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d'estats membres de la UE, serà de 1,5 vegades el preu del crèdit.obriu en una finestra nova

Com puc reconèixer els meus estudis previs?

L'òrgan responsable del màster, per delegació del rector, resoldrà les sol·licituds de reconeixements. Cal presentar la sol·licitud (formulari model) a la unitat responsable del programa amb la documentació següent:

 • Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia validada) que acrediti els estudis que es volen reconèixer (només per a estudis no cursats a la UPC).
 • El programa dels estudis realitzats, inclosa informació detallada dels continguts de les assignatures, publicat pel centre corresponent (només per a estudis no cursats a la UPC).
 • El resguard del pagament dels drets de reconeixement.

Què són els màsters Erasmus Mundus?

Erasmus Mundus és un programa de la Unió Europea, aprovat l'any 2003, que té com a objectiu la millora de la qualitat de l'ensenyament superior a Europa i la cooperació amb altres àrees geogràfiques, amb la finalitat d'atreure estudiants molt qualificats de tercers països a cursos organitzats de forma conjunta per universitats europees, per tal de reforçar, així, les relacions d'aquestes amb institucions similars d'arreu del món.
Programa Erasmus Mundus obriu en una finestra nova


Les beques

Quines beques i ajuts a l'estudi puc sol·licitar en el marc dels màsters universitaris?

 • Beques de formació de personal investigador
 • Beques de formació de professorat universitari
 • Beques de formació d'investigadors
 • Beques Alban
 • Beques per a la mobilitat de l'estudiantat en el marc d'un programa de Màster Universitari
 • Beques de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional
 • Beques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports


Més informació sobre aquestes beques al web del Servei de Gestió Acadèmica obriu en una finestra nova .
 

Sóc estudiant de màster universitari i vull sol·lictar una beca MECD. Quines beques hi ha? Com sé si puc accedir-hi? Què he de fer en cada cas?


Tipus de beques:

 • Com a estudiant de màster universitari pots accedir solament a les beques del MECD que en funció de la teva renda i rendiment acadèmic et poden cobrir, com a mínim, els crèdits matriculats per primera vegada. Addicionalment, i en funció de la renda, es poden obtenir més ajuts (residència o beca salari)
Com sé si puc accedir a una beca?
Fes servir el simulador obriu en una finestra nova, que et guiarà per saber si pots accedir a una beca MECD. Consulta l’apartat de beques del web del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC obriu en una finestra nova .

Què m’indica el simulador?
El simulador és una eina orientativa, atès que hi ha un gran nombre de variables a tenir en compte. Això implica que el teu cas pot no estar contemplat i, per tant, en cas de dubte et recomanem que t’informis a l’AGAUR, i que sol·licitis la beca del MECD. El simulador et pot orientar sobre els següents supòsits:

Què he de fer inicialment per no pagar els crèdtis matriculats per primera vegada mentre tramito la/les beca/beques?

Solament podràs tenir matrícula gratuïta inicialment si compleixes els requisits acadèmics i estàs en un dels següents supòsits:

 • Vas ser becari o becària d’estudis universitaris en el darrer curs. La credencial de becari és suficient per aconseguir aquesta matricula gratuïta, però recorda que has de demanar la beca. Si no ho fas, a finals d’octubre, hauràs de pagar la matrícula. En principi, a menys que vinguis de fora de Catalunya, la teva condició de becari o becària del darrer curs ja està reconeguda en els sistemes d’informació de la Universitat.
 • No vas ser becari o becària. En aquest cas, has de demanar l’acreditació MATRC per saber si acompleixes o no els requisits econòmics i patrimonials per sol·licitar una beca MECD. Pots fer-ho a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) obriu en una finestra nova. Aquesta acreditació t’arribarà en uns 10 dies aproximadament. No serà necessari que ens porteu el paper perquè estarà carregat en el sistema. Si acompleixes els requisits econòmics, demana la beca MECD a través del web service obriu en una finestra nova.
Si no estàs en cap dels supòsits anteriors, hauràs de pagar la matrícula. Consulta el pagament fraccionat en dos o tres terminis que t’ofereix la UPC. Els fraccionaments possibles són els següents:
 • Matrícula quadrimestral - primer quadrimestre 60% en el moment de la matrícula i 40 % a mitjans de desembre
 • Matrícula quadrimestral - segon quadrimestre 60% en el moment de la matrícula i 40 % a 1 d’abril
 • Matrícula anual: 40 % en el moment de la matrícula, 30% a mitjans de desembre i 30% l'1 de març
També et pots acollir al pagament mensual a terminis de l’AGAUR obriu en una finestra nova.

I si he sol·licitat aquesta credencial (MATRC), però el dia que em matriculo encara no tinc resposta?

Escull com a forma de pagament EFECTIU, i això donarà temps a què arribi la credencial. Si el resultat del tràmit és negatiu i, per tant, no acompleixes els requisits econòmics, hauràs de pagar la matrícula de manera immediata. Si vols fraccionar el pagament, pots sol·licitar al teu centre docent el canvi de modalitat de pagament. En aquest cas, hauràs de passar a la modalitat DOMICILIAT FRACCIONAT.

Si el resultat del tràmit és positiu i compleixes els requisits acadèmics t'hauràs d'adreçar al centre docent (https://esecretaria.upc.edu obriu en una finestra nova) per tal de sol·licitar la modificació la teva matrícula d'ordinària a condicional de becari. Una vegada modificada hauràs d'abonar l'import corresponent a les taxes obligatòries i, si s'escau els crèdits matriculats que no siguin de primera vegada.

Admissió als màsters 

Quin procediment he de seguir per accedir a un màster?

Trobaràs tota la informació sobre requisits acadèmics, preinscripció, matrícula, preus, beques i pagament a:
http://www.upc.edu/aprendre/estudis/masters-universitaris/acces-i-admissio/masters_universitaris_quecalfer?set_language=ca

Els diplomats i diplomades, enginyers tècnics i enginyeres tècniques i arquitectes tècnics i arquitectes tècniques que volen accedir a un màster no habilitant han de fer complements de formació?

Els han de fer, en funció de la seva formació prèvia, si l’òrgan responsable del màster ho decideix. 

Si sóc estudiant de grau i no he pogut finalitzar els estudis perquè estic pendent de defensar el TFG, puc ser admès?

Si ets estudiant de grau que no has pogut finalitzar els estudis perquè estàs pendents de defensar el treball de fi de grau, se t'admetrà condicionalment. L'admissió serà definitivament si en data 31 d’octubre has obtingut el títol de grau. En el cas de màsters amb matrícula d’estudiants de nou ingrés al quadrimestre de primavera, seràs admès definitivament si en data 28 de febrer has obtingut el títol de grau. En aquest cas et pots matricular en un període posterior a l’establert pel centre docent o institut universitari de recerca.


Programes integrats de grau i màster

Un estudiant que ha fet el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials en una altra universitat, té accés directe i admissió preferent al màster en Enginyeria Industrial?

Té accés sense complements de formació, però NO admissió preferent. Per exemple, es reserven 180 places per a l’ETSEIAT i, si queden vacants, entrarà la resta.

En aquests casos, s'analitzarà l'expedient de l'estudiant i haurà de cursar assignatures optatives específiques en funció de l'expedient d'origen. Aquestes optatives formen part del màster en tots els casos. Més informació a: www.upc.edu/aprendre/estudis/masters-habilitants

Els que ja són enginyers o enginyeres industrials (tècnics o superiors), de quina manera poden accedir al màster habilitant?

En el cas de tenir el títol d’enginyer/a industrial, per exemple, tenen un tractament similar al dels graus que hi donen accés. Si el títol és d’enginyer/a tècnic/a, han de fer 30 ECTS de complements previs. Més informació a: www.upc.edu/aprendre/estudis/masters-habilitants
 

Obtenció del títol

Puc reconèixer crèdits o he de cursar el total de crèdits del màster per poder obtenir el títol?

Obligatòriament s’ha de cursar un mínim de crèdits, el qual inclou necessàriament el treball de fi de màster. El mínim de crèdits que cal cursar dins el màster és del 70 % del total en els màsters de 60 ECTS; del 60 % en els màsters de 90 ECTS, i del 50 % en els màsters de 120 ECTS. En aquest mínim no es tenen en compte els crèdits obtinguts que no formen part de la formació del programa, com ara els corresponents al reconeixement d’estudis cursats prèviament o per experiència laboral i professional acreditada, ni altres activitats acadèmiques que hagis cursat de forma simultània al màster.

 

Amunt
Contacte Seu Electrònica Perfil de Contractant
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech