Vés al contingut (premeu Retorn)

Òrgans de govern i representació

L'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial té els òrgans de govern i representació següents:

ÒRGANS COLEGIATS
El Consell de l'Institut.
Format per:
Membres nats: El director o la directora, el secretari o la secretària, les subdirectores i els subdirectors i la
persona responsable de la gestió dels serveis administratius i econòmics de l'Institut. També són membres
nats el personal docent i investigador amb grau de doctor o doctora, adscrit a l'Intèxter. -
Membres electius: representació del personal docent i investigador no doctor, del personal d'administració i
serveis laboral, del personal d'administració i serveis funcionari i, si n'hi ha, una representació dels estudiants
membres de l'Institut.

La Junta de l'Institut
La composen:
 • Un representant del personal docent i investigador amb el grau de doctor o doctora
 • Un representant dels responsables dels laboratoris de l'Intèxter.
 • Un representant del personal docent i investigador no doctor
 • Un representant del personal d'administració i serveis escollit d'entre i pels representants del PAS al Consell.
 • Un representant de les estudiantes i els estudiants membres de l'Intèxter.

El Patronat de l'Intèxter
És l'òrgan de participació de l’entorn social i industrial a la definició dels criteris i de les prioritats en el plantejament estratègic de l’INTEXTER i es crea a l'empara de l'article 66 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya aprovats per decret 225/2003, de 23 de setembre.Ampliar informació

ÒRGANS UNIPERSONALS
 • Director: Martí Crespi Rosell
 • Sotsdirectors:
  • - Diana Cayuela MArín
 • Secretària acadèmica: M. Mercè Vilaseca Vallvé
 • Responsable de la gestió dels serveis administratius i econòmics: Joan Roma i Salvó
 • Caps de Laboratori:
  • - Laboratori de Control de la Contaminació Ambiental: Martí Crespi Rosell
  • - Laboratori de Polímers Tèxtils. Diana Cayuela Marin
  • - Laboratori de Sistemes i Processos Tèxtils Mecànics: José Antonio Tornero García
  • - Laboratori de Tecnologia Tèxtil Química: Manuel Jose Lis Arias
  • - Laboratori de Tensioactius i Detergència: Francesc X. Carrión Fité
  • - Laboratori de Toxicologia Ambiental: M. Carme Riva Juan