Pressupost UPC 2017

Aprovat per:
Consell de Govern (15 de desembre de 2016)
Ple del Consell Social (19 de desembre de 2016)

> Pressupost 2017Ingressos per capítols


Ingressos per capítols
PRESSUPOST D’INGRESSOS 2017 Euros % % Diferència 2017/2016
Capítol 3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 81.288.736 28,71% 0,88%
Capítol 4 Transferències corrents 168.662.585 59,56% 7,24%
Capítol 5 Ingressos patrimonials 2.687.613 0,95% 8,06%
Subtotal Operacions Corrents 252.638.934 89,21% 5,12%
Capítol 7 Transferències de capital 30.546.320 10,79% -11,48%
Subtotal Operacions de Capital no Financeres 30.546.320 10,79% -11,48%
Capítol 9 Passius financers 0 0,00% -
Subtotal Operacions Financeres 0 0,00% -
TOTAL INGRESSOS 283.185.254 100,0% 3,03%


Despeses per capítols

Despeses per capítols
PRESSUPOST DE DESPESES 2017 Euros % % Diferència 2017/2016
Capítol 1 Remuneracions de personal 182.983.800 64,62% 3,08%
Capítol 2 Despeses de béns corrents i serveis 51.343.297 18,13% 7,80%
Capítol 3 Despeses financeres 977.245 0,35% 5,79%
Capítol 4 Transferències corrents 12.547.722 4,43% 13,65%
Subtotal Operacions Corrents 247.852.064 87,52% 4.53%
Capítol 6 Inversions 28.486.252 10,06% -12,67%
Subtotal Operacions de Capital no Financeres 28.486.252 10,06% -12,67%
Capítol 9 Passius financers 6.846.938 2,42% 33,60%
Subtotal Operacions Financeres 6.846.938 2,42% 33,60%
TOTAL DESPESES 283.185.254 100,00% 3,03%

Origen dels fons


Origen dels fons
Ingressos (euros) 2017 2016 % Diferència 2017/2016 Participació 2017
Generalitat 164.485.518 154.218.584 6,66% 58,08%
Matrícula 58.231.319 55.010.450 5,86% 20,56%
Recursos propis 25.700.430 28.060.559 -8,41% 9,08%
Estat 11.478.342 12.022.178 -4,52% 4,05%
Unió Europea 19.270.752 17.385.877 10,84% 6,80%
Altres organismes públics i privats 4.018.893 8.150.727 -50,69% 1,42%
TOTAL 283.185.254 274.848.375 3,03% 100,00%

 2017origens

Destinació dels fons

Destinació dels fons
Despeses (euros) 2017 2016 % Diferència 2017/2016 Participació 2017
Personal 183.303.320 177.802.296 3,09% 64,73%
Funcionament 38.130.717 35.702.036 6,80% 13,46%
Despeses financeres i préstecs 7.824.183 6.048.880 29,35% 2,76%
Programes de recerca 38.611.018 38.148.441 1,21% 13,63%
Obres i equipaments 2.576.294 5.924.194 -56,51% 0,91%
Exempcions de matrícula
i beques equitat
7.917.996 7.152.000 10,71% 2,80%
Altres 4.821.726 4.070.528 18,45% 1,70%
TOTAL 283.185.254 274.848.375 3,03% 100,00%
2017destinacio

 


Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació

Amunt
Contacte Seu Electrònica Perfil de Contractant
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech