Vés al contingut (premeu Retorn)

Butlletí UPC 179

Consell de Govern · 13/07/2017

Punt
Acord Títol
02
Informe del rector
03
Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
04
86/2017
Aprovació de l'assignació econòmica destinada a la campanya electoral per a les eleccions a rector o rectora de la UPC
05
87/2017
Aprovació de la modificació de l'acord relatiu al certificat de delictes de naturalesa sexual
06
88/2017
Aprovació de la política de seguretat en la informació
07
89/2017
Informe de l'auditoria i aprovació dels comptes anuals de la Fundació CIM de l'exercici 2016
08
90/2017
Aprovació de les tarifes del curs acadèmic 2017‐2018
09
91/2017
Aprovació de la designació dels membres de la Comissió d'Apel·lació
10
92/2017
Aprovació de la convocatòria de concursos de la categoria de professorat Agregat.
10.a
93/2017
Estructura del SET de cicles
10.b
94/2017
Acord en relació amb els encausats per la tancada al rectorat de la UAB en defensa de la Universitat Pública, “Som 27 i més”
11.01
95/2017
Aprovació de la proposta d'estudis de la programació universitària 2018-2019
11.02
96/2017
Aprovació de les memòries definitives de verificació del curs 2017-2018
11.03
97/2017
Aprovació de la memòria de desprogramació del Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics de l'ETSETB
11.04
98/2017
Aprovació de la memòria de desprogramació del Garu d'Enginyeria en Organització Industrial de l'EEI
11.05
99/2017
Aprovació de la doble titulació entre el Màster d'Enginyeria de Mines d'EPSEM, i el Màster d'Enginyeria del Terreny d'ETSECCPB
11.06
100/2017
Aprovació de l'acord de la Xarxa d'Escoles X5
11.07
101/2017
Aprovació de l'estructura del SET de graus i màsters
11.08
102/2017 Aprovació de les activitats objecte de reconeixement
11.09
103/2017
Aprovació dels procediments administratius i de gestió econòmica vinculats a la normativa acadèmica dels estudis de grau i màster
11.10
104/2017
Aprovació de l'encàrrec docent definitiu 2017-2018
11.11
105/2017 Aprovació del protocol d'assetjament sexual que afecti a l'estudiantat
11.12
106/2017
Aprovació dels drets i recursos a reconèixer als representants de l'estudiantat
11.13
107/2017 Apovació del Pla d'Inclusió de la UPC 2017-2020
11.14
108/2017
Aprovació de les sol·licituds d'alta al Registre d'Associacions de la UPC
11.15
109/2017
Aprovació de l'oferta de formació permanent pel curs 2017-2018
11.16
Informació sobre l'estat de tresoreria.
11.17
Informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya dels exercicis 2011‐2014
11.18
110/2017
Aprovació de la despesa pluriennal de contractació per a la prestació del servei de prevenció aliè en l'especialitat de medicina del treball de la Universitat Politècnica de Catalunya per als exercicis 2018‐2019‐2020‐2021, més una possible pròrroga per els anys 2022 i 2023.
11.19
111/2017
Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació del servei de subministrament de material d'oficina i papereria per als exercicis 2018‐2019.
11.20
112/2017
Aprovació del permís d'ocupació temporal d'espais per a 10 anys de durada a favor de l'IBEC (Institut de Bioenginyeria de Catalunya), amb l'objectiu de potenciar els àmbits de recerca multidisciplinars amb seu a l'EEBE.
11.21
113/2017
Informe d'auditoria i aprovació dels comptes anuals de les entitats del grup UPC de l'exercici 2016: UPCnet, IThinkUPC, PMT, CIT UP
11.22
114/2017 Aprovació dels preus dels Programes de Formació Permanent del curs 2017‐18
11.23
115/2017 Aprovació de la convocatòria ajuts contractació FPI-UPC
11.24
116/2017 Aprovació dels criteris d'avaluació ajuts FI
11.25
117/2017 Aprovació dels canvis de la normativa de doctorat
11.26
118/2017 Aprovació del calendari acadèmic dels estudis de doctorat 2017-2018
11.27
119/2017 Aprovació del treball per presentar el programa del doctorat interuniversitari en ADE proposat per la UPC, UPM, UPV i la UOC
11.28
120/2017
Aprovació de la modificació del reglament del Consell de Govern
11.29
121/2017
Aprovació de la creació de la UTG de l'àmbit TIC.
11.30
122/2017
Aprovació de la modificació de la RLT de PAS.
11.31
123/2017
Aprovació de l'ampliació de l'Oferta Pública d'Ocupació de PDI 2017.
11.32
124/2017
Aprovació de l'esmena de l'acord del Consell de Govern 84/2017, de 23 de maig, pel qual s'aprova la convocatòria
11.33
125/2017
Aprovació de la convocatòria de permisos de mobilitat externa del PDI 2107/02.
11.34
126/2017
Aprovació de l'actualització del sistema de punts de l'activitat acadèmica.
11.35
127/2017
Aprovació de la resolució de l'avaluació del complement addicional docent‐Convocatòria 2015 per estimació de recurs d'alçada.
11.36
128/2017
Aprovació de la resolució de l'avaluació del complement bàsic docent‐ Convocatòria 2016.
11.37
129/2017
Aprovació de la resolució de l'avaluació dels mèrits de recerca del PDI F (sexennis). Convocatòria 2016
11.38
130/2017
Aprovació de la resolució de la proposta de desvinculació del professor Sr. Antoni Arias Pujol.
11.39
131/2017
Aprovació del nomenament com a Emèrit. Sr. Alejandro Horia Barbat Barbat
11.40
132/2017
Aprovació del nomenament com a Emèrit. Sr. Xavier Flotats Ripoll.
11.41
133/2017
Aprovació del nomenament com a Emèrit. Sr. Miguel Carlos Muñoz Lecanda
11.42
134/2017
Aprovació del nomenament com a Emèrit. Sr. Ricard Pié Ninot.
11.43
135/2017
Aprovació del nomenament com a Emèrit. Sr. Carles Riba Romeva.
11.44
136/2017
Aprovació del nomenament com a Emèrit. Sr. Marcos Juan Anglada Gomila.
11.45
137/2017
Aprovació de la pròrroga del nomenament com a Emèrit. Sr. Luis Basáñez Villaluenga.
11.46
138/2017
Aprovació de la pròrroga del nomenament com a Emèrit. Sr. Albert Corominas Subias
11.47
139/2017
Aprovació de la pròrroga del nomenament com a Emèrit. Sr. Francesc Solé Parellada

Consell Social · 24/07/2017

PuntAcordTítol
03.
Informe del rector
4.01.
Tresoreria
4.02.
Informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya dels exercicis 2011-14
5.01.
42/2017
Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació per a la prestació del servei de prevenció aliè en l'especialitat de medicina del treball de la UPC per als exercicis 2018-2019-2010-2021, més una possible pròrroga per als anys 2022 i 2023
5.02.
43/2017
Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació del servei de subministrament de material d'oficina i papereria per als exercicis 2018-2019
5.03.
44/2017
Informe sobre el permís d'ocupació temporal d'espais per a 10 anys de durada a favor de l'IBEC (Institut de Bioenginyeria de Catalunya)
5.04.
45/2017
Aprovació de la delegació al Consell de Govern l'autorització de resolucions de cessió d'espais per un termini superior a dos anys, i fins a un màxim de 10 anys, per a organitzacións o institucions que realitzin activitats complementàries a les activitats acadèmiques que es desenvolupen a la UPC
5.05.
46/2017
Informe d'auditoria i aprovació dels comptes anuals de les entitats del grup UPC de l'exercici 2016:UPCnet, IThinkUPC, PMT, FCIM i CIT UPC
5.06.
47/2017
Aprovació dels preus dels Programes de Formació Permanent del curs 2017-18
5.07.
48/2017
Aprovació de la modificació de la RLT del PAS
5.08.
49/2017
Aprovació de l'assignació individual del complement addicional docent (convocatòria2015) per estimació del recurs d'alçada
5.09.
50/2017
Aprovació de les tarifes del curs acadèmic 2017-18
6.01.
51/2017
Aprovació de la proposta d'estudis de la programació universitària 20118-2019
6.02.
52/2017
Aprovació de les memòries definitives de verificació del curs 2017-2018 (Grau en Enginyeria d'Automoció, Grau en Disseny, Animació i Art Digital, Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica i Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona)
6.03.
53/2017
Informe sobre la desprogramació i supressió del Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics de l'ETSETB
6.04.
54/2017
Informe sobre la desprogramació i supressió del Grau en Enginyeria en Organització Industrial de l'EEI
6.05.
55/2017
Aprovació de la distribució de les beques de col·laboració a departaments i distribució per al curs 2017-2018
 

Signatura

Pàgina actualitzada per Secretaria General i Consell Social