MENU

News

02/17/2014

Ajuts a la Internacionalització per a empreses – Préstec i+i

Préstec i+i

Objectiu
Préstecs en condicions preferents de garanties per al finançament del circulant i inversions d’empreses que realitzen projectes d’innovació, internacionalització i industrialització.

Beneficiaris
Empreses amb seu social o operativa a Catalunya.

Característiques
Línia promoguda pel Departament d’Empresa i Ocupació a través d’ACCIÓ i l’Institut Català de Finances (ICF).

CONDICIONS DELS PRÉSTECS

Import: Mínim de 50.000 euros i un màxim de 500.000 euros en el cas de circulant i 1.000.000 euros en el cas d’inversió, en un o diversos préstecs. En el cas d’inversió, l’import del préstec no pot excedir del 80% de les partides acceptades.
Tipus d’interès: Euríbor + fins a 5,75 punts
Termini: Termini màxim del préstec de circulant és de 4 anys i el d’inversió és de 7 anys.
Carència: Fins a 1 any en el cas de circulant i 2 en el cas d’inversió, inclosa en el termini.
Comissions: Les operacions tindran una comissió d’obertura del 0,50% de l’import del préstec formalitzat amb un mínim de 500 euros per operació de préstec.
Garanties: Aquelles que l’ICF consideri adients i suficients. Addicionalment, totes les operacions formalitzades comptaran amb l’aval del Departament d’Empresa i Ocupació, pel 70% del risc viu de cada operació.

Despeses subvencionables
En el cas del circulant, es consideren elegibles aquelles empreses amb activitats d’innovació, industrialització i/o internacionalització.
Pel que fa a les inversions s’ha de consultar l’ordre, on es detallen les despeses elegibles en innovació, internacionalització i/o industrialització. Les despeses elegibles poden ser realitzades a partir de l’1 de gener del 2013 fins a 2 anys després de la data de la sol·licitud.

Intensitat de l’ajut
L’aval del 70% del préstec comporta la concessió d’un ajut que es calcularà conforme al Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de mínims (DOUE L379/5 de 28.12.2006).

Observacions
Com sol·licitar-lo:
1. Tramitació a través del portal www.finempresa.cat.
2. Rebreu un correu electrònic amb els passos a seguir i documentació a presentar.
** L’imprès de sol•licitud resultant de la tramitació telemàtica, en paper i degudament signat conjuntament amb la declaració responsable, s’haurà de presentar a ACCIÓ, a les seves delegacions territorials o a la xarxa d’oficines de gestió empresarial.
3. L’ICF estudiarà la sol·licitud de finançament i si considera viable la concessió del préstec, derivarà la sol·licitud de l’ajut a ACCIÓ.
4. ACCIÓ emetrà resolució mitjançant un correu electrònic o a través de correu certificat amb justificant de recepció.
**En cas que l’ ICF determini positivament la viabilitat de la concessió del préstec i ACCIÓ emeti resolució positiva l’empresa haurà de formalitzar el préstec amb l’ICF.

Termini
Fins el 31 de desembre de 2014.

Més informació.