You are here: Home > More news > La UPC aprova un pressupost de 283,1 milions d’euros per al 2017

New

Share Share

La UPC aprova un pressupost de 283,1 milions d’euros per al 2017

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) presenta per a aquest exercici 2017 un pressupost de 283,1 milions d’euros, un 3,03% superior que l’any anterior. La situació pressupostària fa preveure un tancament del 2016 en equilibri sòlid.

19/12/2016
El Consell Social i el Consell de Govern de la UPC han aprovat, el 19 i el 15 de desembre, respectivament, el pressupost de la Universitat per al 2017. Aquest pressupost, de 283,1 milions d'euros, és un 3,03% superior respecte al del 2016, un increment que s’explica en bona part per la posada en funcionament de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), al Campus Diagonal-Besòs, la integració del personal procedent del Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB) a la UPC, així com la previsió del retorn de la part proporcional de la paga extra del 2012.

El pressupost presenta una contenció de la despesa, que permetrà aflorar el petit marge de capacitat per impulsar noves polítiques respecte a l’exercici anterior a l’entorn del personal, tant docent i investigador (PDI) com d’administració i serveis (PAS), el foment de la recerca i la transferència, la internacionalització i la promoció dels estudis.

Ingressos
Per a l’any 2017 es preveu el mateix finançament procedent de la Generalitat de Catalunya que el rebut durant l’any 2016. El pressupost incorpora els recursos de la Generalitat de Catalunya acordats al contracte programa per a l’impuls de l’EEBE, i la previsió de retorn de la part proporcional de la paga extra de l’any 2012. Així mateix, es preveu un lleuger augment dels ingressos per matrícula de màster i es té en compte l’aplicació d’exempcions de matrícula que no són compensades per cap organisme, com ara els imports de les beques Equitat, parcialment el de les beques generals del Ministeri d’Educació, la part no compensada de les matrícules d’estudiants de famílies nombroses i també les matrícules d’honor que concedeix la Universitat als estudiants.

Igualment, es preveu que es mantinguin els ingressos procedents de convenis amb empreses, serveis i cursos, i es contempla un lleuger increment dels ingressos per convenis de cooperació educativa. S’estima també una lleugera baixada de les subvencions de projectes competitius, tant estatals com de la Generalitat.

Quant a projectes europeus, es preveuen de nou uns bons resultats en els ingressos derivats dels projectes que subvenciona l’European Research Council (ERC) i recursos captats pels projectes aconseguits per la UPC en el marc del programa europeu Horizon 2020-Innovation Action.

Despeses
La despesa de personal es manté pràcticament igual respecte l’exercici anterior, fruit de la manca de taxa de reposició de les jubilacions i baixes que fins ara la Universitat s’ha vist obligada a aplicar. Tanmateix, es contempla l’aplicació de vàries línies d’actuacions per a la contractació, promoció i estabilització del personal docent i investigador. En aquest sentit, hi ha previstes les següents convocatòries: 17 places de professorat lector dins el programa Serra Hunter,15 de promoció a catedràtic, 9 beques de Formació de Personal Investigador, una nova convocatòria del procés de promoció horitzontal del professorat associat i una partida dedicada a mobilitat i sabàtics.

Així mateix, pel que fa al Personal d’Administració i Serveis (PAS), i tot i continuar subjectes a la taxa de reposició que definitivament s’autoritzi, es contempla l’execució dels concursos d’oposició acordats el 2016, concretament per a la promoció d’algunes categories de personal funcionari (places d’A2 a A1). Igualment, es preveu una reserva específica per contractar personal PAS de reforç, així com d’altres línies d’actuació dirigides a millorar les condicions laborals d’aquest col·lectiu.

En relació a les despeses corrents, es preveu que s’incrementin com a conseqüència de la posada en marxa dels tres edificis del Campus Diagonal-Besòs; així com per la quantitat dedicada a les unitats acadèmiques.

En despeses financeres, es preveu un increment dels interessos de demora de préstecs rebuts, bàsicament en concepte de parcs tecnològics.

També està previst que s’incrementin les transferències i subvencions corrents en beques d’aprenentatge concedides a estudiants i que s’incrementin també les despeses per les exempcions de matrícula que no són compensades per cap organisme.

El pressupost de la UPC per al 2017 també inclou una partida, entre d’altres, per a actuacions TIC de renovació d’equipaments informàtics i per a projectes de software, així com per a l’adquisició de fons bibliogràfics. Finalment, i dins les despeses genèriques, el pressupost recull un increment significatiu de despeses per la devolució de préstecs en concepte de parcs tecnològics.

Origen i destí del fons
Del fons de la UPC per al 2017, el 58,08% prové del finançament de la Generalitat de Catalunya; un 20,56% de la matrícula; un 9,08% de recursos propis; un 4,05% d’ingressos procedents de l’Estat; un 6,80% de la Unió Europea, i un 1,42% prové d’altres organismes públics i privats.

origen dels fons del pressupost de la upc per al 2017

El 2017, la UPC destinarà un 64,73% del pressupost a personal; un 13,63% a programes de recerca; un 13,46% a despeses de funcionament; un 2,80% a exempcions de matrícula i beques Equitat; un 2,76% a despeses financeres i préstecs; un 0,91% a obres i equipaments, i un 1,70% a altres despeses.

destí dels fons del pressupost de la upc per al 2017

El pressupost també incorpora, com a mesura d’estalvi, el tancament d’edificis i instal·lacions de la Universitat durant diferents períodes: el de Nadal, concretament entre les dates que van del 24 de desembre de 2016 al 6 de gener de 2017, ambdós inclosos; el període de la Setmana Santa, que va del 10 al 13 d’abril; el període de vacances d’estiu, del 31 de juliol al 20 d’agost, i els dissabtes inclosos en aquests períodes. Durant tots aquests períodes s'han previst mesures extraordinàries per garantir l'obertura d'espais orientats a facilitar l'estudi als estudiants.

La situació pressupostària, a mitjan de desembre de 2016, fa preveure de nou un tancament de l’exercici corresponent a l’any 2016 en equilibri sòlid.

Follow us on Twitter Open link in new window
Latest news
From left to right: researchers Eduard Alarcón, Sergi Abadal—holding a tablet in his hands showing the logo of the project and a simulation that is being worked on—and Albert Cabellos Scientists from the UPC investigate reconfigurable and programmable metamaterials Creating materials with programmable electromagnetic properties, called software-defined ... [read +]
MareNostrum 4 MareNostrum 4 begins operation MareNostrum provides 11.1 petaflops of processing power for scientific research [read +]
UPC rises 46 places in QS World University Rankings 2018 The Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) has risen 46 positions and once again ranks amongst ... [read +]
In collaboration with:
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología Science Year 2007 Ministerio de Ciencia e Innovación
This website uses cookies to offer you the best experience and service. If you continue browsing, it is understood that you accept our cookies policy Open link in new window.
Oficina de Mitjans de Comunicació.
C/ Jordi Girona 31, 08034 Barcelona Tel.: +34 93 401 61 43
oficina.mitjans.comunicacio@(upc.edu)
© UPC Open link in new window. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech