You are here: Home > More news > El rector presenta al Claustre Universitari el pla d’actuació per al 2017

New

Share Share

El rector presenta al Claustre Universitari el pla d’actuació per al 2017

El Claustre Universitari de la UPC, reunit en sessió ordinària el 7 de març, va debatre sobre l’Informe de política universitària i el programa d’actuació previst per al 2017, que prèviament havia presentat el rector Enric Fossas. Es van aprovar cinc mocions presentades per estudiants.

15/03/2017
claustre universitari.En la presentació de l'Informe sobre política universitària i el pla d'actuació per al 2017 al Claustre Universitari, el rector Enric Fossas va resumir els grans trets de l’acció de govern que tracten d’enfortir interna i externament les capacitats de la UPC, així com oferir un millor servei tant als estudiants com a la societat. 

En l’àmbit de la política institucional, va explicar que es continuarà defensant la necessitat d’un nou model de finançament estable i sostenible que, en el cas de la UPC, reconegui l’especificitat en aspectes com la territorialitat i el caràcter experimental dels estudis. Va assegurar que es continuarà donant suport a la igualtat d’oportunitats en l’accés als estudis universitaris, a la reclamació de la baixada del cost de la matrícula que reivindiquen els estudiants i a un finançament de la universitat pública que hauria de retornar als nivells previs a les retallades.

En l’àmbit de la docència, Enric Fossas va assegurar que es farà un seguiment acurat dels possibles canvis vinculats al RD 1393/2007 —referent a l’estructura dels estudis de grau i màster— i, pel que fa al mapa de titulacions, es va comprometre a analitzar les noves propostes a partir de criteris d’oportunitat i viabilitat. També va anunciar que es continuarà treballant per a la millora del resultats acadèmics dels estudiants.

Un altre dels objectius és la reestructuració de l'àmbit de recerca i transferència per tal de proporcionar més suport a la gestió dels projectes i aconseguir una millor projecció de la UPC, potenciant la seva posició en el sistema d’innovació català a partir del desplegament del nou Pla d’acceleració de la transferència.

Durant 2017 estan previstos igualment el desenvolupament dels plans de Política Internacional, del de Sostenibilitat Energètica i del Pla d’Igualtat de Gènere i l’elaboració del Pla d’Igualtat d’Oportunitats.

En l’àmbit del personal, el rector va anunciar accions de promoció, captació i estabilització de la plantilla de PDI (15 càtedres, 50 places de promoció horitzontal de professorat associat, 17 places de lector en el marc del programa Serra Hunter i unes 25 places de professorat agregat interí). En aquest sentit va afirmar que, malgrat les restriccions econòmiques i legals, es continuarà apostant per una carrera acadèmica en la qual l’accés comenci amb una plaça de lector per tal de progressar cap a figures estables.

Pel que fa al PAS, va explicar que es continuarà reclamant l’eliminació de la taxa de reposició i, en cas que no sigui possible, que sigui superior al 100% i, entre altres accions, es treballarà una fórmula per reduir la precarietat del personal laboral contractat temporalment, la contractació de personal de reforç i es realitzarà una convocatòria d’oposicions de promoció de B a A (d’A2 a A1).

Entre les accions especialment dirigides a l’estudiantat, el rector va destacar les accions per a la internacionalització del doctorat, la incorporació dels estudiants a iniciatives vinculades a la transferència del coneixement i l’anàlisi de l’extensió de la reavaluació a aquelles matèries on tingui un sentit. També està previst demanar a la Generalitat de Catalunya el reescalat dels trams de les beques Equitat i millores en el procés per sol·licitar el retorn de la diferència de preu per a crèdits d’estudis d’enginyeria.

Pel que fa a l’economia, va assegurar que l’objectiu continua sent l’equilibri pressupostari, però que es preveuen inversions a l’entorn de la plantilla tant de PDI com de PAS, així com partides específiques per millorar àmbits que es consideren estratègics, com la recerca, la transferència, la internacionalització i les TIC.

Un dels objectius econòmics de 2017 és incrementar els ingressos disponibles, per la qual cosa es treballarà un pla de patrocini i mecenatge, la reducció de la morositat i la venda de patrimoni. S’ha previst també disposar novament d’un fons per donar suport econòmic als estudiants que no puguin fer front al pagament de la matrícula per circumstàncies sobrevingudes.

Des d’un punt de vista estructural, està previst acabar la reestructuració dels departaments, així com la implantació del model UTG en l’àmbit TIC del Campus Nord. El 2017 també es proposarà l’elecció directa de director o directora de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) i es continuarà progressant en la reorganització de les persones de la plantilla TIC.

El rector també va afirmar que se seguirà actuant per aconseguir un govern més participatiu i obert, en un any en què tindran lloc les eleccions a rectora o rector i, prèviament, les eleccions al Claustre Universitari.

Torn d'intervencions
En el torn d’intervencions es va demanar informació al rector sobre aspectes com ara l’estat de la comptabilitat analítica, sobre els ingressos propis de la UPC, d’on provenen i a què es destinen, així com la previsió temporal per tenir un pla de patrocini i mecenatge. També es va debatre sobre com pot afectar la relació de la Universitat amb el món empresarial, pel que fa al finançament de la institució i a la recerca que s’hi desenvolupa.

Es van demanar estratègies més valentes, enginyoses i proactives tant pel que fa al finançament de la universitat com a les polítiques de personal; en aquest àmbit es va tractar la promoció de la carrera horitzontal del PDI i es van reclamar mesures per incrementar la promoció i l’estabilització del PAS. Així mateix, es va demanar informació de seguiment de les conseqüències de les fusions departamentals. També es van reclamar més accions de promoció d’aquells estudis amb problemes de demanda.

Pel que fa a la política de recerca, alguns claustrals van reivindicar el paper de les universitats com a centres de recerca d’excel·lència i van instar el rector a que defensi davant la Generalitat de Catalunya aquest plantejament. També es va reclamar un paper més actiu de la UPC pel que fa a la transició energètica.

Els estudiants claustrals van reclamar al rector més suport institucional a les mobilitzacions dels universitaris pel que fa al preu de les matrícules universitàries i a la necessitat de millorar l’actual sistema de beques, i van sol·licitar una política que garanteixi l’ús del català en les activitats docents.

Mocions
Durant la sessió es van aprovar cinc mocions al punt 2 de l’ordre del dia del Claustre Universitari (Informe del rector sobre política universitària i programa d’actuació), presentades per part de l’estudiantat i que s’incorporaran.

Mitjançant la moció 1, denominada ‘Garanties de qualitat’, s’ha reclamat la participació dels estudiants en els sistemes de garantia interna de la qualitat dels estudis. En aquest sentit, s’ha sol·licitat engegar processos de formació en qualitat per als estudiants, que permetin que la implementació dels Sistemes de Garantia Interna de Qualitat sigui efectiva i sistèmica.

A través de la moció 2, ‘Per unes beques d’aprenentatge dignes a la UPC’, l’estudiantat demana a la Universitat que prengui mesures per millorar la situació d’aquest sistema de beques.

En la moció 6 ‘Per la privadesa dels usuaris i la no complexitat en el nou sistema d’identitat, el nou web i el nou sistema d’automatrícula de la UPC’ s’insisteix en que amb aquesta implementació es garanteixi la privadesa de les persones usuàries.

Pel que fa a la Moció 9 ‘Sobre les faltes d’assistència per assistir a òrgans de govern o per altres causes justificades’, insta a la Universitat a prendre mesures per garantir que aquest tipus de faltes no repercuteixin en l’avaluació de l’estudiantat.

La moció 10 ‘Per l’estabilitat del personal de la UPC’ demana una millora pel que fa als recursos humans i a la situació del personal de la Universitat.

Aquestes mocions es podran consultar properament al BUPC.

Follow us on Twitter Open link in new window
Latest news
Statement by universities and research centres in Catalonia [read +]
200 ‘ICT women’ from around the world meet at the UPC for the womENcourage conference From 6 to 8 September, the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) is hosting the 2017 ... [read +]
Teaching of optometric practicals in visual impairment care at the National Autonomous University of Nicaragua (a 2016 CCD cooperation project) 56 cooperation projects under way in year Centre for Development Cooperation (CCD) turns 25 Fifty-six development cooperation projects are getting under way during the summer break in ... [read +]
In collaboration with:
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología Science Year 2007 Ministerio de Ciencia e Innovación
This website uses cookies to offer you the best experience and service. If you continue browsing, it is understood that you accept our cookies policy Open link in new window.
Oficina de Mitjans de Comunicació.
C/ Jordi Girona 31, 08034 Barcelona Tel.: +34 93 401 61 43
oficina.mitjans.comunicacio@(upc.edu)
© UPC Open link in new window. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech