Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement d'ECTS per certificats d'idiomes

Idiomes i crèdits ECTS

 • Quina és la normativa acadèmica de la UPC de referència?
Pel que fa al reconeixement de crèdits per idiomes, la normativa de referència a la UPC és la Normativa acadèmica dels Estudis de Grau i Màster, NAGRAMA, del curs acadèmic 2017-2018Per als cursos acadèmics anteriors, consulta la normativa corresponent a cada curs.

En el punt 7.4 del document Procediments administratius i de gestió econòmica vinculats a la normativa acadèmica dels estudis de grau i màster s'especifica el procediment per al reconeixement de crèdits per coneixement d'idiomes.

 • La UPC reconeix crèdits ECTS per certificats d’idiomes?
Sí. El reconeixement de crèdits ECTS per certificats d’idiomes està aprovat pel Consell de Govern. El document Reconeixement acadèmic de les activitats esportives, culturals, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació (Acord 145/2013 del Consell de Govern) n’estableix els criteris i procediments. Per a altres cursos acadèmics, consulta els acords de cursos anteriors.

  • Quins són els idiomes que, per mitjà d’un certificat, et permeten obtenir crèdits ECTS?
  Els idiomes i certificats que són a la Taula de certificats acreditatius.

   • Puc sol·licitar el reconeixement per altres idiomes que no són a la Taula?
   Els estudiants que tinguin un certificat d'un idioma diferent dels de la Taula l'han de presentar al centre, que el valorarà a partir dels criteris disponibles, basats en l'Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior i altres organismes internacionals. Si escau, el centre adreçarà la consulta al Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.

   • Quan he d’haver fet els cursos o exàmens d’idiomes?
   Els cursos o exàmens d’idiomes els has d’haver fet durant els estudis de grau, en algun moment des de l'ingrés a la UPC fins a la finalització de la carrera. Dit d'una altra manera: el reconeixement de crèdits ECTS només es pot fer amb crèdits cursats al llarg dels estudis.

    

   Nombre de crèdits

   • Quants crèdits puc obtenir com a màxim per idiomes?
   En total es poden reconèixer fins a un màxim 6 crèdits ECTS per idiomes.

   • Quants crèdits es donen per cada certificat d’idiomes?
   Els certificats inclosos a la Taula es reconeixen amb 4 crèdits ECTS. Per cada 25 hores de formació acreditada es por obtenir 1 crèdit ECTS. Per certificats d'idiomes, no es reconeixen mitjos crèdits.


   Nivells

   • Es reconeixen crèdits per certificats de tots els nivells?
   Sí. Es reconeixen crèdits per certificats de tots els nivells, des dels més inferiors (A1) fins als més elevats (C2), sempre que s'hagin obtingut durant els estudis.

    

   • Puc obtenir reconeixement d’ECTS per l’idioma del qual m’he examinat a la selectivitat o que he cursat obligatòriament durant els estudis de cicle formatiu de grau superior?
   Sí. L’idioma de què t’has examinat a la selectivitat o que has cursat obligatòriament durant els estudis de cicle formatiu de grau superior es pot reconèixer a partir del nivell B2.1 del MECR.

   Català o altres llengües de l'Estat espanyol

   • Si he cursat la secundària en una comunitat autònoma de l'Estat espanyol en què el català no és llengua oficial, puc obtenir reconeixement d’ECTS per coneixements de català?
   Els estudiants que han cursat la secundària en una comunitat autònoma de l'Estat espanyol en què el català no és llengua oficial poden reconèixer crèdits ECTS pels nivells A1 fins al C2.

   • Si he cursat la secundària en comunitats autònomes de l'Estat espanyol en què el català  és llengua oficial, puc obtenir reconeixement d’ECTS per coneixements de català?
   Els estudiants que han cursat la secundària en comunitats autònomes de l'Estat espanyol en què el català és llengua oficial poden reconèixer crèdits ECTS pel nivell C2.


   Avaluació i certificat

   • Com ha de ser el certificat?
   Els certificats de cursos d'idiomes i d'exàmens han d'incloure necessàriament la data en què s'han fet, la identificació de l'organisme emissor i el nivell del marc europeu superat. En el cas dels cursos, cal haver assistir al 80% de la formació, haver superat el test final i que el certificat en qüestió inclogui el nombre total d'hores cursades.


   Procediment

   • En quin moment puc sol·licitar el reconeixement de crèdits per cursos i exàmens d’idiomes?
   Pots sol·licitar el reconeixement de crèdits per cursos i exàmens d’idiomes durant els estudis de grau. Abans de fer-ho, però, has d’haver acreditat la competència en una tercera llengua.

   • Puc sol·licitar el reconeixement de crèdits per cursos i exàmens d’idiomes si no he acreditat la competència en una tercer llengua?
   No. Per poder sol·licitar el reconeixement de crèdits per cursos i exàmens d’idiomes, cal que abans hagis acreditat la competència en una tercera llengua.

   • Quin és el procediment que he de seguir per al reconeixement de crèdits per cursos i exàmens d’idiomes?
   Per sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS per cursos i exàmens d’idiomes, t’has d’adreçar a la secretaria acadèmica del teu centre. Qui s'encarrega d'introduir les dades al teu expedient acadèmic és el teu centre.


   Crèdits per cursos d'idiomes i programes de mobilitat

   • Es poden reconèixer crèdits per cursos d'idiomes dins un programa de mobilitat?
   Sí. Els estudiants de la UPC que hagin participat en un programa de mobilitat i puguin acreditar que han cursat a la universitat de destinació un curs d'idiomes, poden sol·licitar-ne el reconeixement de crèdits, sempre que la llengua sigui alguna de les que figura a la Taula de reconeixement d'idiomes de la UPC i sempre que el certificat acreditatiu inclogui les dades següents: a) centre de llengües on s'ha fet el curs, logo de la universitat i signatura del càrrec universitari; b) nombre d'hores de formació rebuda; nivell del MECR assolit; c) data d'impartició del curs; d) qualificació obtinguda; i e) tipus d'avaluació o destreses que s'han avaluat.

   • Quin és el procediment que he de seguir per al reconeixement de crèdits per cursos i exàmens d'idiomes dins un programa de mobilitat?
   Per sol·licitar el reconeixement de crèdits per cursos d'idiomes dins un programa de mobilitat, cal que presentis al teu centre la sol·licitud i el corresponent certificat acreditatiu. En cas de dubte, el centre enviarà el certificat al Servei de Llengües i Terminologia perquè valori si compleix els requisits.

   • El nombre de crèdits que puc obtenir és el que figura al certificat?
   No. El nombre de crèdits que es poden reconèixer no és el que figura al certificat del curs d'idiomes emès per la universitat de destinació, sinó el que la UPC calcula d'acord amb la Normativa acadèmica dels estudis de grau del curs acadèmic 2015-2016.