Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 4 | Següent > | Darrera
[20 de 67]

(FR) abandon d'études m [Informació acadèmica:Tràmits administratius]
(CA) abandonament d'estudis m
(ES) abandono de estudios m
(EN) dropping out n
(FR) absent / absente adj [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
(CA) no presentat / no presentada loc adj; NP [sigla]
(ES) no presentado / no presentada loc adj; NP [sigla]
(EN) absent adj
(FR) académie d'inscription libre f
(CA) districte obert m
(ES) distrito abierto m
(EN) open catchment area n
(FR) accès à l'enseignement supérieur [Informació acadèmica:Tràmits administratius]
(CA) accés a l'educació superior m
(ES) acceso a la educación superior
(EN) access to higher education
Dret d'un candidat qualificat a sol·licitar el possible ingrés en una institució d'educació superior.
(FR) accord bilatéral [Mobilitat i projecció internacional:Documentació acadèmica]
(CA) acord bilateral m; conveni bilateral
(ES) acuerdo bilateral m; convenio bilateral
(EN) bilateral agreement n
Conveni entre dos centres educatius, institucions o organitzacions mitjançant el qual ambdues parts es comprometen a fer conjuntament activitats en l'àmbit de l'aprenentatge permanent.
(FR) accréditation [Avaluació, Acreditació i certificació]
(CA) acreditació f
(ES) acreditación
(EN) accreditation
Procés amb què es comprova l'acompliment d'una sèrie de requisits d'assegurament de la qualitat establerts prèviament.
(FR) accréditation [Mobilitat i projecció internacional:Tràmits administratius]
(CA) acreditació f
(ES) acreditación f
(EN) accreditation n
(FR) accumulation de crédits f [Informació acadèmica]
(CA) acumulació de crèdits f
(ES) acumulación de créditos f
(EN) credit accumulation n
(GA) acumulación de créditos
En un sistema en què els crèdits equivalen a hores lectives i de treball, obtenció de crèdits mitjançant l'assoliment d'uns coneixements que han estat sotmesos a una avaluació.
(FR) acte m [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
(CA) acta f
(ES) acta f
(EN) official examination results n pl
Document formal en què es fan constar les qualificacions obtingudes en un examen per cadascun dels alumnes
(FR) adaptation f [Informació acadèmica:Tràmits administratius] [Estudis:Doctorat]
(CA) adaptació f
(ES) adaptación f
(EN) adaptation n
Conjunt de canvis que es fan en l'expedient acadèmic d'un estudiant per passar-lo d'un pla d'estudis antic a un de nou.
(FR) adaptation curriculaire [Ensenyament i formació:Aspectes pedagògics]
(CA) adaptació curricular
(ES) adaptación curricular
(EN) curriculum adaptation
Modificació en el disseny curricular dels estudis per facilitar l'adaptació de l'estudiant
amb necessitats educatives especials derivades de la seva condició de discapacitat.
(FR) admission à l'enseignement supérieur [Informació acadèmica:Tràmits administratius]
(CA) admissió a l'educació superior
(ES) admisión en la educación superior
(EN) admission to higher education
Acció de permetre que un candidat qualificat accedeixi als estudis d'educació superior en una institució determinada o en un programa determinat. (Font: GLOSCBERGEN)
(FR) affiche [Informació i comunicació:Divulgació científica]
sin. poster
(CA) pòster
(ES) póster
(EN) poster
Presentació d'un treball escrit, generalment de grans dimensions, que s'exposa perquè la llegeixi un grup de persones determinat.
(FR) agence locale f [Organismes i entitats]
(CA) subseu f
(ES) subsede f
(EN) local office n
(FR) Agence pour l'Évaluation de la Qualité de l'Enseignement Supérieur en Catalogne [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. ANECA [sigla]
(CA) Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació; ANECA [sigla]
(ES) Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación; ANECA [sigla]
(EN) ANECA [sigla]; National Agency for Quality Assessment and Accreditation
Agència d'àmbit estatal que dóna suport a les universitats en tots els processos relacionats amb l'assegurament de la qualitat i la millora de la competitivitat del sistema universitari. L'ANECA va ser creada pel Ministeri d'Educació i Ciència després de l'autorització del Consell de Ministres del 19 juliol de 2002. D'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, l'ANECA ha de presentar al ministeri que tingui les competències en matèria d'universitats i al Consell d'Universitats els informes necessaris sobre els processos d'avaluació, certificació i acreditació a l'Estat espanyol, i pot sol·licitar o prestar col·laboració als òrgans d'avaluació de cada comunitat autònoma. (Font: GLOSUJI; BOE)
Per a més informació, vegeu www.aneca.es
(FR) aide financière f [Mobilitat i projecció internacional] [Informació acadèmica:Ajuts i beques]
(CA) ajut econòmic m
(ES) ayuda económica f
(EN) financial aid n; financial assistance
(FR) AIPU [sigla]
sin. Association Internationale de Pédagogie Universitaire
(CA) AIPU [sigla]; Associació Internacional de Pedagogia Universitària
(ES) AIPU [sigla]; Asociación Internacional de Pedagogía Universitaria
(EN) AIPU [sigla]; International Association of University Pedagogy
Associació creada el 1980 per afavorir el desenvolupament de la pedagogia universitària des d'una perspectiva de col·laboració internacional i que agrupa els països en tres zones geogràfiques: Àfrica, Amèrica (Nord, Centre i Sud) i Europa. També organitza nombrosos esdeveniments i publica la revista 'Res Academica', centrada en l'àmbit de l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
(FR) amélioration continue
(CA) millora contínua; millora continuada
(ES) mejora continua
(EN) continuous improvement
Procés constant per a la millora de la qualitat d'un programa formatiu en els models de gestió, que utilitza les constatacions i les conclusions de l'auditoria, l'anàlisi de les dades, la revisió de la direcció o altres mitjans, i que generalment condueix a l'acció correctiva i preventiva. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui la promoció de l'assegurament de la qualitat de l'educació superior. (Font: CTERM; GLOSUJI)
(FR) amélioration de la qualité
(CA) millora de la qualitat f
(ES) mejora de la calidad
(EN) quality enhancement; quality improvement
Part de la gestió de la qualitat destinada a fer augmentar la capacitat d'acomplir els requisits de la qualitat.
[Font de la definició: www.termcat.cat/cercaterm]
(FR) ancien élève / ancienne élève m i f [Comunitat universitària:Estudiantat]
(CA) exalumne / exalumna m i f
(ES) exalumno / exalumna m i f
(EN) alumnus n; former student
Nota: La forma plural de "alumnus" és "alumni".

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 4 | Següent > | Darrera
[20 de 67]