Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 6 | Següent > | Darrera
[20 de 117]

(FR) Cadre européen commun de référence pour les langues [Mobilitat i projecció internacional]
sin. CECR
(CA) Marc europeu comú de referència per a les llengües; MECR [sigla]
(ES) Marco común europeo de referencia para las lenguas; MCER [sigla]
(EN) CEFR [sigla]; Common European Framework of Reference for Languages
Estàndar que serveix per mesurar el nivell de comprensió i expressió orals i escrites d'una llengua i establir així les equivalències, amb valor internacional, entre els diferents títols oficials impartits per universitats i acadèmies.
(FR) cadre européen des qualifications [Mobilitat i projecció internacional]
sin. CEQ
(CA) marc europeu de qualificacions; MEQ [sigla]
(ES) marco europeo de cualificaciones; MEC [sigla]
(EN) EQF [sigla]; European Qualifications Framework
(DA) Europäischer Qualifikationsrahmen; EQR
Marc de convergència extensiu que mostra les relacions entre els diversos marcs nacionals de qualificacions d'educació superior de Bolonya i les titulacions que contenen. En aquest marc està prevista una classificació de vuit nivells de qualificacions i habilitats per mesurar els resultats de l'aprenentatge. És un mecanisme d'articulació entre marcs nacionals. (Font: GLOSCBERGEN)
Nota: Per al castellà, els serveis lingüístics del Parlament Europeu has desestimat les denominacions "marco europeo de titulaciones", "marco europeo de cualificación profesional" “marco de cualificaciones europeo" i “marco europeo de certificaciones profesionales".
(FR) cadre national de(s) qualifications
sin. CNQ
(CA) marc nacional de qualificacions; MNQ [sigla]
(ES) marco nacional de cualificaciones; MNC
(EN) National Qualifications Framework; NQF
(DA) Nationale Qualifikationsrahmen; NQR
Classificació única, en un àmbit estatal o en un sistema educatiu, que serveix perquè totes les qualificacions i altres fites educatives en l'educació superior puguin ser descrites i comparades d'una manera coherent, fins i tot internacionalment, i que defineix les relacions entre les titulacions de l'educació superior. (Font: GLOSCBERGEN)
(FR) calendrier scolaire m [Informació acadèmica] [Mobilitat i projecció internacional]
sin. calendrier universitaire
(CA) calendari acadèmic m
(ES) calendario académico m
(EN) academic calendar n
(FR) calendrier universitaire [Informació acadèmica] [Mobilitat i projecció internacional]
sin. calendrier scolaire m
(CA) calendari acadèmic m
(ES) calendario académico m
(EN) academic calendar n
(FR) campus m [Instal·lacions i espais universitaris]
(CA) campus m
(ES) campus m
(EN) campus n
(FR) campus virtuel
(CA) campus virtual m
(ES) campus virtual
(EN) virtual campus
Conjunt de serveis accessibles per mitjà d'una xarxa telemàtica, generalment Internet, que fan possible la interacció i la transmissió de coneixement i d'informació entre l'alumnat, el professorat i el personal de gestió d'una universitat, sense necessitat de coincidir ni en l'espai ni en el temps. (Font: CTERM)
Nota: Cal evitar l'ús de "campus digital" per designar el campus virtual.
(FR) candidat [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) sol·licitant m i f
(ES) solicitante m i f
(EN) applicant n
(FR) candidat au doctorat / candidate au doctorat m i f [Comunitat universitària:Estudiantat] [Mobilitat i projecció internacional:Estudiantat] [Estudis:Doctorat]
(CA) doctorand / doctoranda m i f; estudiant de doctorat
(ES) doctorando / doctoranda; estudiante de doctorado
(EN) doctoral candidate; doctoral student
Persona que és admesa en un programa de doctorat, amb la prèvia acreditació dels requisits establerts per la normativa, i s'hi matricula.
(FR) canon de projection [Ensenyament i formació:Recursos i equipaments de suport a l’aprenentatge]
(CA) canó de projecció
(ES) cañon de proyección
(EN) videoprojector
(FR) carte d'étudiant f [Tràmits administratius]
(CA) carnet d'estudiant f
(ES) tarjeta de estudiante f
(EN) student card n
(FR) carte d'étudiant internationale [Mobilitat i projecció internacional:Documentació personal]
sin. ISIC [sigla]
(CA) carnet internacional d'estudiant; ISIC [sigla]
(ES) carné internacional de estudiante; ISIC [sigla]
(EN) International Student Identity Card; ISIC [sigla]
Document internacional d'identificació per a l’estudiantat fomentat per la Confederació Internacional de Viatges per a Estudiants (ISTC) i distribuït per les organitzacions d'estudiants reconegudes per la Unesco des de 1993. Els titulars del carnet poden gaudir de descomptes en més de noranta països en transport, allotjament, entrades, etc. Per a més informació, consulteu el web www.isic.org (Font: GLOSCBERLIN)
Nota: Un dels objectius principals de l'EEES, acordats pels ministres responsables de l'educació superior en les reunions successives, és la promoció de la mobilitat de l'estudiantat, el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis.
(FR) CC [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
sin. contrôle continu
(CA) avaluació contínua; avaluació continuada
(ES) evaluación continua
(EN) continuous assessment
Valoració del procés d'aprenentatge de l'estudiantat a partir del seguiment continuat del treball que realitza i dels coneixements que adquireix, amb la qual cosa es poden introduir immediatament les modificacions necessàries per optimitzar el procés i millorar-ne els resultats. (Font: GLOSUJI)
(FR) CECR [Mobilitat i projecció internacional]
sin. Cadre européen commun de référence pour les langues
(CA) Marc europeu comú de referència per a les llengües; MECR [sigla]
(ES) Marco común europeo de referencia para las lenguas; MCER [sigla]
(EN) CEFR [sigla]; Common European Framework of Reference for Languages
Estàndar que serveix per mesurar el nivell de comprensió i expressió orals i escrites d'una llengua i establir així les equivalències, amb valor internacional, entre els diferents títols oficials impartits per universitats i acadèmies.
(FR) Cégep [sigla]
sin. collège d’enseignement général et professionnel
(CA) col·legi d'ensenyament general i professional
(ES) CEGEP [sigla]; colegio de enseñanza general y profesional
(EN) CEGEP [sigla]; college of general and vocational education
Nota: Designació genèrica d'un tipus d'establiment del sistema educaciu del Quebec (Canadà).
(FR) centre associé m [Institucions educatives]
(CA) centre consorciat m
(ES) centro consorciado m
(EN) partner centre n; partner school
(FR) centre conventionné m [Organismes i entitats]
(CA) centre vinculat m
(ES) centro vinculado m
(EN) associated centre; associated school n
(FR) centre d'auto-apprentissage m
(CA) centre d'autoaprenentatge m
(ES) centro de autoaprendizaje m
(EN) independent learning centre; self-access centre n
(FR) Centre Européen pour l'Enseignement Supérieur
sin. UNESCO-CEPES
(CA) Centre Europeu per a l'Educació Superior; UNESCO-CEPES
(ES) Centro Europeo para la Educación Superior; UNESCO-CEPES
(EN) European Centre for Higher Education; UNESCO-CEPES
Membre consultiu del grup de seguiment del procés de Bolonya, en el marc de la Unesco, des de setembre de 2003. Algunes de les seves funcions són les següents:
- Dur a terme projectes rellevants per al desenvolupament i la reforma de l'educació superior, específicament, d’acord amb les directrius de la Conferència Mundial de la Unesco en Educació Superior (1998) i el procés de Bolonya, i donant suport a la creació de l'espai europeu d'educació superior.
- Proporcionar serveis de consultoria.
- Promoure polítiques de desenvolupament i recerca de l'educació superior i servir com a fòrum per a la discussió de temes importants en l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.cepes.ro
(FR) centre rattaché m
(CA) centre adscrit m
(ES) centro adscrito m
(EN) affiliated centre; affiliated school n
Centre d'educació superior que estableix un conveni amb una universitat pública o privada, per impartir estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris de caràcter oficial, que són autoritzats pel departament competent en matèria d'universitats de la Generalitat de Catalunya. [Font de la definició: http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/llistarGlossari.do?partMenuId=50

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 6 | Següent > | Darrera
[20 de 117]