Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 3 | Següent > | Darrera
[20 de 59]

(FR) date limite [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) data límit m; termini
(ES) fecha límite m; plazo
(EN) deadline n
(DE) Abschluß
(FR) de pointe
(CA) punter / puntera adj.
(ES) puntero / puntera
(EN) cutting-edge; state-of-the-art
(FR) débouché professionnel m [Universitat i empresa]
(CA) sortida professional f
(ES) salida profesional f
(EN) career opportunity n
Nota: Sovint aquest terme s'usa en plural: sortides professionals (career opportunities).
(FR) Déclaration de Bologne [Dimensió social i política]
(CA) Declaració de Bolonya
(ES) Declaración de Bolonia
(EN) Bologna Declaration
(GA) Declaración de Boloña
Document signat el 19 de juny de 1999 per vint-i-nou ministres responsables d'educació superior europeus, en què s'estableix l'espai europeu d'educació superior, previst per a 2010, i es promou el sistema europeu d'educació superior. En el document es determinen els objectius següents:
- Adopció d'un sistema de titulacions de fàcil interpretació i comparació.
- Adopció d'un sistema de dos cicles principals: grau i postgrau (actualment, s'estructura en un sistema de tres cicles: grau, màster i doctorat).
- Establiment d'un sistema europeu de crèdits (ECTS).
- Promoció de la mobilitat de l'estudiantat, professorat i personal de recerca, eliminant possibles dificultats.
- Promoció de la cooperació europea en l'assegurament de la qualitat.
- Promoció de la dimensió europea en l'educació superior.
(FR) Déclaration de la Sorbonne [Dimensió social i política]
(CA) Declaració de la Sorbona
(ES) Declaración de la Sorbona
(EN) Sorbonne Declaration
(GA) Declaración da Sorbona
Document signat el 25 de maig de 1988 a París pels ministres responsables d'educació superior d'Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit, amb l'objectiu d'aconseguir l'harmonització de l'arquitectura de l'espai europeu d'educació superior. Més endavant, altres països europeus es van adherir a la Declaració. El document se centrava en les propostes següents:
- L'harmonització progressiva del marc general de les titulacions i els cicles de l'espai europeu d'educació superior.
- Un sistema comú de titulacions basat en dos cicles principals -grau (títol de grau) i postgrau (títol de postgrau)-, que ha evolucionat cap a un sistema de tres cicles: grau, màster i doctorat, amb els títols corresponents.
- Promoure i facilitar la mobilitat de l'estudiantat i el professorat, eliminant possibles dificultats i reconeixent les titulacions i qualificacions acadèmiques.
(FR) décret royal [Legislació] [Estudis:Doctorat]
sin. arrête royal
(CA) reial decret m
(ES) real decreto
(EN) royal decree
(FR) délai [Tràmits administratius]
sin. échéance m; terme
(CA) termini m
(ES) plazo m
(EN) period n
(FR) délivrance de diplôme f [Estudis:Doctorat]
(CA) expedició de títol f
(ES) expedición de título f
(EN) issuing of degree n; issuing of diploma
(FR) demande f [Informació acadèmica:Tràmits administratius]
(CA) sol·licitud f
(ES) instancia f; solicitud
(EN) application n
(FR) demande d'équivalence f [Informació acadèmica:Tràmits administratius]
sin. demande de validation
(CA) sol·licitud de convalidació f
(ES) solicitud de convalidación f
(EN) validation application n
(FR) demande d'inscription f [Informació acadèmica:Tràmits administratius]
(CA) sol·licitud de matrícula f
(ES) solicitud de matrícula f
(EN) enrolment application n
(FR) demande de mutation f [Informació acadèmica:Tràmits administratius]
sin. demande de transfert
(CA) sol·licitud de trasllat f
(ES) solicitud de traslado f
(EN) transfer application n
(FR) demande de transfert [Informació acadèmica:Tràmits administratius]
sin. demande de mutation f
(CA) sol·licitud de trasllat f
(ES) solicitud de traslado f
(EN) transfer application n
(FR) demande de validation [Informació acadèmica:Tràmits administratius]
sin. demande d'équivalence f
(CA) sol·licitud de convalidació f
(ES) solicitud de convalidación f
(EN) validation application n
(FR) démocratisation de l'éducation [Dimensió social i política:Política internacional]
(ES) democratización de la educación
(EN) democratization of education
Política encaminada a garantir la igualtat d'oportunitats educatives per acomplir l'objectiu d'una educació per a tothom.
(FR) département m
(CA) departament m
(ES) departamento m
(EN) department n
(DE) Fachbereich
Cadascuna de les unitats acadèmiques encarregades d'organitzar i desenvolupar la investigació i els ensenyaments propis de les diferents àrees de coneixement de la universitat.
(FR) descriptif du diplôme
(CA) descriptor de titulació
(ES) descriptor de titulación
(EN) qualification descriptor
Enunciat que especifica de forma breu els objectius i l'estructura d'una titulació. (Font: GLOSUIB)
(FR) deuxième cycle m [Estructura dels estudis]
sin. second cycle
(CA) segon cicle m
(ES) segundo ciclo m
(EN) second cycle n
Cicle que correspon als estudis de màster dins dels estudis de postgrau i que condueix a l'obtenció del títol màster, d'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
(FR) diplôme m
(CA) diploma m
(ES) diploma m
(EN) diploma n
(FR) diplôme m
(CA) títol m; titulació
(ES) título m; titulación
(EN) degree n
(GA) título
Certificació concedida per una institució d'educació superior a un estudiant després d'haver completat satisfactòriament el programa d'estudis corresponent. En un sistema d'acumulació de crèdits, el programa es completa quan s'ha superat un nombre determinat de crèdits, concedits després d'haver assolit els resultats de l'aprenentatge. (Font: GLOSUJI)
Nota: En anglès, generalment s'utilitza el terme "degree" en el cas dels títols d'educació superior en lloc de "qualification".

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 3 | Següent > | Darrera
[20 de 59]