Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 16 | Següent > | Darrera
[20 de 306]

(EN) e-book [Informació i comunicació:Tecnologies de la informació]
(CA) llibre digital; llibre electrònic
(ES) libro electrónico
(EN) e-education
(CA) educació virtual; ensenyament virtual
(ES) educación electrónica; educación virtual
(EN) e-learning n [Ensenyament i formació:Mètodes d'aprenentatge]
sin. electronic learning
(CA) aprenentatge electrònic; aprenentatge virtual m
(ES) aprendizaje electrónico m; aprendizaje virtual
(FR) apprentissage électronique m; apprentissage en ligne; apprentissage virtuel
Aprenentatge que es desenvolupa mitjançant la tecnologia, especialment a través de la xarxa d'Internet, com ara l'anomenat "aprenentatge semipresencial" o "mixt", en què es combinen situacions d'aprenentatge presencial amb sessions no presencials, gràcies a la utilització d'eines multimèdia i de plataformes de teleeducació. (Font: GLOSUJI)
(EN) e-portfolio [Ensenyament i formació:Mètodes d'aprenentatge]
sin. digital portfolio; electronic portfolio
(CA) dossier electrònic
(ES) portafolio electrónico
(FR) portfolio électronique; portfolio numérique
Entorn digital de recollida d'informació personal que recolza, descriu, il·lustra i evidencia aprenentatges, experiències i consecucions, alhora que permet als professors fer un seguiment del procés i del progrés de cada estudiant i del grup de classe. [font: Cercaterm www.termcat.cat/cercaterm]
(EN) E-Secretaria [Estructura de la UPC]
(CA) E-Secretaria
(ES) E-Secretaria
Nota: Aquesta denominació no es tradueix.
(EN) e-teaching n pl
sin. electronic teaching
(CA) ensenyament virtual m
(ES) enseñanza virtual f
(EN) EACEA [sigla] [Mobilitat i projecció internacional]
sin. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
(CA) Agència Executiva d'Educació, Audiovisual i Cultural; EACEA [sigla]
(ES) Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural; EACEA [sigla]
Agència responsable de la gestió operativa de diversos aspectes del programes de la Unió Europea en els camps de l'educació, de la cultura i de l'audiovisual i, principalment, del Subprograma MEDIA.
(EN) EAE University Centre [Estructura de la UPC:Centres adscrits]
(CA) Centre Universitari EAE
(ES) Centro Universitario EAE
EAE
(EN) EAIR [sigla] [Organisme]
sin. European Association for Educational Research
(ES) Asociación Europea para la Investigación Institucional
(EN) Earth Charter [Dimensió social i política:Sostenibilitat]
(CA) Carta de la Terra
(ES) Carta de la Tierra
Declaració de principis ètics fonamentals i principis pràctics d’importància duradora, àmpliament compartits per tots els pobles de la Terra. És una crida a l’acció que afegeix noves dimensions significatives a tot el que ja s’ha expressat en acords anteriors i declaracions sobre medi ambient i desenvolupament sostenible. (Font: Fundació per la Pau)
(EN) Earth Sciences Research Group [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(CA) Grup de Recerca de Ciències de la Terra
(ES) Grupo de Investigación de Ciencias de la Tierra
GReCT
(EN) Easter week n [Mobilitat i projecció internacional]
sin. spring break
(CA) vacances de Setmana Santa f pl
(ES) vacaciones de Semana Santa f pl
(EN) ECA [sigla] [Avaluació, Acreditació i certificació] [Mobilitat i projecció internacional]
sin. European Consortium for Accreditation
(CA) Consorci Europeu d'Acreditació; ECA [sigla]
(ES) Consorcio Europeo de Acreditación; ECA [sigla]
(FR) Consortium Européen pour l'Accréditation; ECA [sigla]
Organisme que, des de novembre de 2003, integra les agències d'acreditació de diversos països europeus i té com a objectiu bàsic desenvolupar un conjunt de criteris i metodologies perquè les decisions sobre acreditació preses en un país es reconeguin en la resta, cosa que contribueix al reconeixement de qualificacions i a la mobilitat a Europa. (Font: GLOSUJI)
Per a més informació, vegeu www.ecaconsortium.net
(EN) ECA [sigla] [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. European Consortium for Accreditation
(CA) Consorci Europeu d'Acreditació
(ES) Consorcio Europeo de Acreditación
(EN) ECHE [Mobilitat i projecció internacional]
sin. Erasmus Charter for Higher Education
(CA) Carta Erasmus per a l'Educació Superior
(ES) Carta Erasmus para la Educación Superior
Document que estableix el marc general de qualitat per a les activitats europees i internacionals de cooperació que una institució d'educació superior pot dur a terme dins del Programa.
(EN) ECPD [sigla] [Organisme]
sin. Engineers Council for Professional Development
(ES) Consejo de Ingenieros para el Desarrollo Profesional
(EN) ECTS [sigla] [Mobilitat i projecció internacional] [Estudis:Estructuració i planificació]
sin. European Credit Transfer System
(CA) ECTS [sigla]; sistema europeu de transferència de crèdits
(ES) ECTS [sigla]; SETC [sigla]; sistema europeo de transferencia de créditos
(FR) ECTS; système européen de transfert de crédits
(GA) sistema europeo de transferencia de créditos; ECTS [sigla]
Sistema de crèdits basat en la càrrega de treball necessària per a la consecució dels objectius d'un programa, que permet incrementar la transparència dels sistemes educatius i facilitar la mobilitat de l’estudiantat arreu d'Europa mitjançant la transferència de crèdits. Aquests objectius s'especifiquen preferiblement en termes dels resultats de l'aprenentatge i de les competències que s'han d'adquirir. Aquest sistema ajuda les universitats a organitzar i revisar els programes d'estudis i pretén que l'educació superior europea sigui més atractiva per a l’estudiantat d'altres continents. (Font: GLOSUJI)
Nota: En l'ús també es documenta "sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits".
(EN) ECTS course catalogue n [Mobilitat i projecció internacional]
sin. ECTS information package; information package
(CA) catàleg informatiu ECTS m; guia de cursos
(ES) catálogo informativo ECTS m; guía de cursos
(DE) ECTS Katalog
(EN) ECTS credit [Mobilitat i projecció internacional] [Estudis:Estructuració i planificació]
(CA) crèdit ECTS
(ES) crédito ECTS
(FR) crédit ECTS
(GA) crédito ECTS
Unitat de mesura dels ensenyaments universitaris per a l'espai europeu d'educació superior que equival a unes 25-30 hores. L'assignació de crèdits comptabilitza les hores corresponents a les classes lectives, teòriques o pràctiques, les hores d'estudi, les hores dedicades a fer seminaris, treballs, pràctiques o projectes, i les hores exigides per preparar i fer els exàmens i les proves d'avaluació. Per tant, no es defineix únicament en funció de les hores de docència teòrica i pràctica impartida pel professorat, ni tampoc només d'acord amb les hores presencials. El crèdit ECTS és una peça clau del procés de Bolonya, tant quant als nous processos d'aprenentatge, com quant a la transparència i la convergència dels sistemes universitaris europeus. (Font: GLOSGENCAT)
Nota: En alguns documents oficials es documenta la denominació "crèdit europeu" com a sinònim de "crèdit ECTS".
(EN) ECTS information package [Mobilitat i projecció internacional]
sin. ECTS course catalogue n; information package
(CA) catàleg informatiu ECTS m; guia de cursos
(ES) catálogo informativo ECTS m; guía de cursos
(DE) ECTS Katalog

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 16 | Següent > | Darrera
[20 de 306]