Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 6 | Següent > | Darrera
[20 de 102]

(EN) Galactic Suite Chair of Lunar Surface Experiments [Estructura de la UPC:Càtedres i aules universitàries]
(CA) Càtedra Galactic Suite d'Experimentació en Superfície Lunar
(ES) Cátedra Galactic Suite de Experimentación en Superficie Lunar
(EN) Galicia Technology Park [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
(CA) Parc Tecnològic de Galícia; Tecnópole
(ES) Parque Tecnológico de Galicia; Tecnópole
(EN) Game Theory Research Group [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(CA) Grup de Recerca en Teoria de Jocs
(ES) Grupo de Investigación en Teoría de Juegos
GRTJ
(EN) game-based learning [Ensenyament i formació:Mètodes d'aprenentatge]
(CA) aprenentatge basat en jocs
(ES) aprendizaje basado en juegos
(EN) gamification [Internacionalització]
(CA) ludificació
(ES) ludificación
(EN) Garaia Innovation Centre [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
(CA) Parc d'Innovació Garaia
(ES) Polo de Innovación Garaia
(EN) GATE [sigla] [Organisme]
sin. Global Alliance for Transnational Education
(ES) Alianza Global para la Educación Transnacional
(EN) GATS [sigla]
sin. General Agreements on Trades and Services
(CA) Acord General sobre el Comerç de Serveis; AGCS [sigla]
(ES) Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios; AGCS [sigla]
(EN) Gaudí Chair [Estructura de la UPC:Càtedres i aules universitàries]
(CA) Càtedra Gaudí
(ES) Cátedra Gaudí
(EN) GCEM [Recerca:Grups i centres]
sin. Electromagnetic Compatibility Group
(CA) GCEM; Grup de Compatibilitat Electromagnètica
(ES) GCEM; Grupo de Compatibilidad Electromagnética
(EN) GDP per capita
(CA) PIB per capita
(ES) PIB per cápita
(EN) GEI [sigla]
sin. global education index
(CA) índex mundial d'educació; GEI [sigla]
(ES) índice mundial de educación; GEI [sigla]
(EN) General Agreements on Trades and Services
sin. GATS [sigla]
(CA) Acord General sobre el Comerç de Serveis; AGCS [sigla]
(ES) Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios; AGCS [sigla]
(EN) general director [Comunitat universitària:Càrrecs]
(CA) director general / directora general
(ES) director general / directora general
(EN) general manager [Comunitat universitària:Càrrecs] [Estructura de la UPC:Govern i representació]
(CA) gerent / gerenta
(ES) gerente / gerenta
Nota: D'acord amb el grup de treball de tractament de gènere, les universitats catalanes proposen l'ús de la forma femenina quan el referent sigui una dona, tot i que el diccionari normatiu no la recull.
(EN) General Registry [Estructura de la UPC:Altres]
(CA) Registre General
(ES) Registro General
(EN) general secretary [Comunitat universitària:Càrrecs] [Estructura de la UPC:Govern i representació]
(CA) secretari general /secretària general
(ES) secretario general / secretaria general
(EN) General Testing and Research Laboratory [Recerca:Grups i centres]
sin. LGAI
(CA) Laboratori General d'Assaigs i Investigacions; LGAI
(ES) Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones; LGAI
(EN) General University Policy Conference
(CA) Conferència General de Política Universitària f
(ES) Conferencia General de Política Universitaria
Òrgan d'àmbit estatal de concertació, coordinació i cooperació quant a política general universitària que, d'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i sense perjudici de les funcions atribuïdes als òrgans de coordinació universitària de cada comunitat autònoma, té les funcions següents:
- Establir i valorar les línies generals de la política universitària, la seva articulació dins l'EEES i la seva interrelació amb les polítiques de recerca científica i tecnològica.
- Dur a terme la planificació, els informes, les consultes i l'assessorament sobre la programació general i plurianual de l'educació superior, que comprèn els recursos humans, materials i financers necessaris per a la prestació del servei públic universitari.
- Aprovar els criteris de coordinació sobre les activitats d'avaluació, certificació i acreditació regulades al títol V de la Llei.
- Proposar i valorar mesures per impulsar la col·laboració entre les universitats i les empreses.
- Coordinar l'elaboració i el desenvolupament d'informes sobre l'aplicació del principi d'igualtat de dones i homes a la universitat.
(EN) generic competencies [Ensenyament i formació:Aspectes pedagògics]
sin. cross-disciplinary competencies; transferable skills
(CA) competències genèriques; competències transversals
(ES) competencias genéricas; competencias transversales
(FR) compétences génériques; compétences transversales
(GA) competencias xenéricas
Competències compartides per diferents ocupacions o diversos àmbits de coneixement. Són competències apropiades per a la majoria de les professions i estan relacionades amb el desenvolupament personal i la formació orientada a la comunitat. El projecte Tuning proposa, entre altres, les següents: capacitat d'anàlisi i de síntesi, presa de decisions, capacitat de posar en pràctica els coneixements teòrics, treball en equip, planificació i gestió del temps, habilitats interpersonals, coneixements generals bàsics sobre l'àrea d'estudi, lideratge, coneixements bàsics de la professió, capacitat per treballar en un equip multidisciplinari, comunicació oral i escrita en la llengua pròpia, coneixement d'una segona llengua, capacitat per comunicar-se amb persones no expertes en la matèria, apreciació de la diversitat i multiculturalitat, habilitats bàsiques en el maneig de l'ordinador, habilitat per treballar en un context internacional, habilitats de recerca, coneixement de cultures i costums d'altres països, capacitat per aprendre, habilitat per treballar de forma autònoma, habilitats de gestió de la informació, disseny i gestió de projectes, capacitat crítica i autocrítica, iniciativa i esperit emprenedor, capacitat per adaptar-se a noves situacions, compromís ètic, capacitat per generar noves idees (creativitat), preocupació per la qualitat, resolució de problemes i motivació d'èxit. (Font: GLOSUJI)
Nota: Aquestes competències es poden classificar d'una manera orientativa en competències instrumentals, competències interpersonals i competències sistèmiques.

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 6 | Següent > | Darrera
[20 de 102]