Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 16 | Següent > | Darrera
[20 de 311]

(ES) Madeira Tecnopolo [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
sin. Parque Científico y Tecnológico de Madeira
(CA) Madeira Tecnopolo; Parc Científic i Tecnològic de Madeira
(EN) Madeira Science and Technology Park
(ES) maestro / maestra [Comunitat universitària]
(CA) mestre / mestra
(EN) primary-school teacher
(ES) maestro de laboratorio / maestra de laboratorio [Comunitat universitària]
(CA) mestre de laboratori / mestra de laboratori
(EN) laboratory instructor
(ES) maestro de taller / maestra de taller [Comunitat universitària:Personal docent i investigador]
(CA) mestre de taller /mestra de taller
(EN) workshop instructor
(ES) Magna Charta Universitatum
sin. Carta Magna de las Universidades Europeas
(CA) Carta Magna de les Universitats Europees; Magna Charta Universitatum
(EN) Magna Charta of European Universities; Magna Charta Universitatum
(FR) Magna Charta des Universités Européennes; Magna Charta Universitatum
Declaració programàtica i fonamental signada el 1986 a Bolonya pels rectors d'algunes de les universitats europees més antigues que suposa l'inici del projecte d'espai europeu d'educació superior. En aquest document es manifesten els valors tradicionals i independents de la universitat, però també es destaca el dret de tenir llibertat en la formació i la recerca i la necessitat d'evolució en les activitats de recerca. (Font: http://www.magna-charta.org/magna.html)
(ES) magna cum laude
(CA) magna cum laude
(EN) magna cum laude
(ES) Mancomunidad del Aprendizaje [Organisme]
(EN) Commonwealth of Learning
(ES) mandato fundacional
(CA) mandat fundacional
(EN) founding mandate
(ES) mapa de titulaciones [Estudis:Estructuració i planificació]
(CA) mapa de titulacions
(EN) degree map
(ES) Marco Australiano de Cualificaciones [Organisme]
(EN) AQF [sigla]; Australian Qualifications Framework
(ES) Marco común europeo de referencia para las lenguas [Mobilitat i projecció internacional]
sin. MCER [sigla]
(CA) Marc europeu comú de referència per a les llengües; MECR [sigla]
(EN) CEFR [sigla]; Common European Framework of Reference for Languages
(FR) Cadre européen commun de référence pour les langues; CECR
Estàndar que serveix per mesurar el nivell de comprensió i expressió orals i escrites d'una llengua i establir així les equivalències, amb valor internacional, entre els diferents títols oficials impartits per universitats i acadèmies.
(ES) Marco de calidad para la educación transnacional [Avaluació, Acreditació i certificació:Documents]
(CA) Marc de qualitat per a l'educació transnacional
(EN) Transnational Education Quality Framework
(ES) Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior
(CA) Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior
(EN) Spanish Qualifications Framework for Higher Education
MECES
(ES) marco europeo de cualificaciones [Mobilitat i projecció internacional]
sin. MEC [sigla]
(CA) marc europeu de qualificacions; MEQ [sigla]
(EN) EQF [sigla]; European Qualifications Framework
(FR) cadre européen des qualifications; CEQ
(DA) Europäischer Qualifikationsrahmen; EQR
Marc de convergència extensiu que mostra les relacions entre els diversos marcs nacionals de qualificacions d'educació superior de Bolonya i les titulacions que contenen. En aquest marc està prevista una classificació de vuit nivells de qualificacions i habilitats per mesurar els resultats de l'aprenentatge. És un mecanisme d'articulació entre marcs nacionals. (Font: GLOSCBERGEN)
Nota: Per al castellà, els serveis lingüístics del Parlament Europeu has desestimat les denominacions "marco europeo de titulaciones", "marco europeo de cualificación profesional" “marco de cualificaciones europeo" i “marco europeo de certificaciones profesionales".
(ES) marco nacional de cualificaciones
sin. MNC
(CA) marc nacional de qualificacions; MNQ [sigla]
(EN) National Qualifications Framework; NQF
(FR) cadre national de(s) qualifications; CNQ
(DA) Nationale Qualifikationsrahmen; NQR
Classificació única, en un àmbit estatal o en un sistema educatiu, que serveix perquè totes les qualificacions i altres fites educatives en l'educació superior puguin ser descrites i comparades d'una manera coherent, fins i tot internacionalment, i que defineix les relacions entre les titulacions de l'educació superior. (Font: GLOSCBERGEN)
(ES) marco normativo
(CA) marc normatiu
(EN) regulatory framework
(ES) marco referencial de créditos
sin. estructura de créditos f
(CA) estructura de crèdits f
(EN) credit framework n
(FR) structure de crédits f
Sistema que facilita la mesura i comparació dels resultats de l'ensenyament assolits en un context en què existeixen diferents qualificacions, programes d'estudis i situacions d'aprenentatge. (Font: GLOSUdG)
(ES) marco regional de titulaciones
(CA) marc regional de titulacions
(EN) Regional Qualifications Framework; RQF [sigla]
(ES) masificación
(CA) massificació
(EN) massification
(ES) máster [Estudis:Classificació i tipologia]
sin. estudios de máster m pl
(CA) estudis de màster m pl; màster
(EN) master's degree course; master's degree studies
(FR) mastère m
Estudis de postgrau que condueixen a l'obtenció del títol de màster. Es cursen després d'obtenir un títol de grau (o bé excepcionalment mitjançant altres títols que es considerin equivalents al títol de grau). D'acord amb la proposta "L'organització dels ensenyaments universitaris a l'Estat espanyol" del Ministeri d'Educació i Ciència, els estudis de màster han de tenir una extensió d'entre 60 i 120 crèdits ECTS. El màster finalitza amb l'elaboració i defensa oral pública d'un projecte o treball de fi de màster i pot formar part de la formació per a l'obtenció del títol de doctor o doctora. (Font: web del MEC)
Nota: En el marc de l'EEES, es parla de màsters oficials per fer referència als màsters que tenen validesa administrativa en tot l'Estat espanyol. En canvi, els màsters no oficials o màsters propis no tenen aquesta validesa administrativa, però sí que tenen la validesa que els atorga el mercat laboral. L'Administració estableix el preu dels màsters oficials, que té caràcter de preu públic. El preu dels màsters no oficials és establert per les institucions que els organitzen i no és un preu públic.

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 16 | Següent > | Darrera
[20 de 311]