Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 5 | Següent > | Darrera
[20 de 88]

(FR) parc scientifique et industriel [Recerca] [Universitat i empresa]
(CA) parc científic i tecnològic m
(ES) parque científico y tecnológico
(EN) science and technology park
(FR) passeport de langues
sin. passeport linguistique
(CA) passaport de llengües
(ES) pasaporte de lenguas; pasaporte lingüístico
(EN) language passport
Apartat del portafolis europeu de llengües en què s'inclouen les competències lingüístiques, les qualificacions i les experiències interculturals més rellevants del titular. (Font: NEOL)
(FR) passeport de langues [Mobilitat i projecció internacional]
sin. passeport linquistique
(CA) passaport de llengües m
(ES) pasaporte de lenguas m; pasaporte lingüístico
(EN) language passport n
(FR) passeport linguistique
sin. passeport de langues
(CA) passaport de llengües
(ES) pasaporte de lenguas; pasaporte lingüístico
(EN) language passport
Apartat del portafolis europeu de llengües en què s'inclouen les competències lingüístiques, les qualificacions i les experiències interculturals més rellevants del titular. (Font: NEOL)
(FR) passeport linquistique [Mobilitat i projecció internacional]
sin. passeport de langues
(CA) passaport de llengües m
(ES) pasaporte de lenguas m; pasaporte lingüístico
(EN) language passport n
(FR) passerelle [Estudis:Estructuració i planificació]
sin. compléments de formation
(CA) complements de formació
(ES) complementos de formación
(EN) additional training; bridging courses; complementary training
Ensenyaments addicionals que, en alguns casos, s'exigeixen per tenir accés al segon cicle d'un ensenyament que no és una continuació directa del primer cicle que s'ha superat. Aquests estudis estan determinats per les normatives universitàries existents. (Font: GLOSGENCAT)
Nota: Col·loquialment, als complements de formació se'ls anomena "passarel·la" o "curs pont".
(FR) PAU [sigla]
sin. examens d'entrée à l'université
(CA) PAU [sigla]; proves d'accés a la universitat
(ES) PAU [sigla]; pruebas de acceso a la universidad
(EN) PAU [sigla]; university entrance examinations
A l'Estat espanyol, conjunt de proves d'accés a la universitat que l'estudiantat de batxillerat han de superar per poder accedir als estudis universitaris. (Font: GLOSUGENCAT)
Nota: Anteriorment, s'anomenaven "proves d'aptitud per a l'accés a la universitat (PAAU)" i es coneixen col·loquialment amb el nom de "selectivitat".
A França, aquestes proves són el "baccalauréat" o el "diplôme d'accès aux études supérieures (DAES)".
(FR) PEL [sigla]
sin. portfolio européen des langues
(CA) PEL [sigla]; portafolis europeu de llengües
(ES) PEL [sigla]; portafolio europeo de las lenguas; portfolio europeo de las lenguas
(EN) ELP [sigla]; European Language Portfolio
Document d'àmbit europeu que inclou informació sobre les competències lingüístiques i les experiències culturals significatives d'una persona. Està format per un passaport de llengües, una biografia lingüística i un dossier. (Font: NEOL)
Nota: D'acord amb els objectius de l'EEES, el portafolis europeu de llengües és un instrument amb què es pretén promoure el plurilingüisme mitjançant l'aprenentatge de llengües, facilitar la mobilitat per Europa i afavorir l'entesa i la tolerància entre les diferents cultures.
(FR) PEL [sigla] [Mobilitat i projecció internacional]
sin. portfolio européen des langues
(CA) PEL [sigla] m; portafolis europeu de llengües
(ES) portafolio europeo de las lenguas m; portfolio europeo de las lenguas
(EN) ELP [sigla] n; European Language Portfolio
(FR) pépinière d'entreprises [Universitat i empresa]
(CA) centre de creació d'empreses; incubadora d'empreses; viver d'empreses
(ES) centro de creación de empresas; incubadora de empresas; vivero de empresas
(EN) business incubator
(FR) performance universitaire f [Informació acadèmica:Normativa]
(CA) rendiment acadèmic m; resultat acadèmic
(ES) rendimiento académico m; resultado académico
(EN) academic performance n
(FR) période de sélection f [Tràmits administratius]
(CA) fase selectiva f
(ES) fase selectiva f
(EN) selection stage
(FR) période scolaire f [Estructura dels estudis]
sin. période universitaire
(CA) període lectiu m
(ES) período lectivo m
(EN) teaching period n
(FR) période universitaire [Estructura dels estudis]
sin. période scolaire f
(CA) període lectiu m
(ES) período lectivo m
(EN) teaching period n
(FR) personnel m [Comunitat universitària]
(CA) plantilla f
(ES) plantilla f
(EN) personnel; staff n; workforce
(FR) personnel administratif [Comunitat universitària:Personal d'administració i serveis]
(CA) PAS [sigla] m; personal d'administració i serveis
(ES) PAS [sigla]; personal de administración y servicios
(EN) administrative staff
Col·lectiu de la comunitat universitària encarregat de donar suport a la universitat, assessorar-la i assistir-la, així com de l’exercici de la gestió i de l’administració en els àmbits necessaris per a la consecució dels fins i objectius universitaris. Està constituït pel personal funcionari i pel personal en règim de contracte laboral. (Font: Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona)
(FR) personnel de recherche m [Comunitat universitària]
(CA) personal de recerca m
(ES) personal de investigación m
(EN) research staff n
(FR) PIC m [Mobilitat i projecció internacional:Programes i projectes]
sin. programme interuniversitaire de coopération
(CA) PIC m; programa interuniversitari de cooperació
(ES) PIC m; programa interuniversitario de cooperación
(EN) ICP n; interuniversity cooperation programme
(FR) place f
(CA) plaça f
(ES) plaza f
(EN) post n
(FR) place vacante f
(CA) plaça vacant f
(ES) plaza vacante f
(EN) vacant post n

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 5 | Següent > | Darrera
[20 de 88]