Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 34]

(FR) R+D [sigla] [Recerca]
sin. recherche et développement
(CA) R+D [sigla]; recerca i desenvolupament
(ES) I+D [sigla]; investigación y desarrollo
(EN) R&D [sigla]; research and development
(FR) rapport d'autoévaluation [Avaluació, Acreditació i certificació]
(CA) informe d'autoavaluació
(ES) informe de autoevaluación
(EN) self-assessment report; self-evaluation report
Document elaborat pel comitè d'autoavaluació que resulta de l'autodiagnòstic que fa per la unitat avaluada, seguint el protocol de la guia d'autoavaluació. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui la promoció de l'assegurament de la qualitat de l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
(FR) rapport d'évaluation externe [Avaluació, Acreditació i certificació]
(CA) informe d'avaluació externa
(ES) informe de evaluación externa
(EN) external assessment report; external evaluation report
Document que mostra el contrast que els avaluadors externs fan del procés d'autoavaluació després de revisar l'informe d'autoavaluació i de dur a terme la visita per trobar evidències. Conté la informació recollida, els resultats, les propostes i les recomanacions de millora suggerides a la unitat avaluada pel comitè d'avaluadors externs. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui la promoció de l'assegurament de la qualitat de l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
(FR) rapport final [Avaluació, Acreditació i certificació]
(CA) informe final
(ES) informe final
(EN) final report
Document elaborat per l'ANECA en un procés d'avaluació institucional a partir de l'informe del comitè d'autoavaluació i de l'informe d'avaluació externa, que inclou un pla de millora per augmentar la qualitat que es fonamenta en el diagnòstic previ. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui la promoció de l'assegurament de la qualitat de l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
(FR) RDT [sigla] [Estructura dels estudis]
sin. recherche et développement technologique
(CA) RDT [sigla]; recerca i desenvolupament tecnològic
(ES) IDT [sigla]; investigación y desarrollo tecnológico
(EN) research and technological development; RTD [sigla]
(DE) Technologische Forschung und Entwicklung
(FR) réadmission f [Tràmits administratius]
(CA) reincorporació f
(ES) reincorporación f
(EN) readmission n
(FR) Recercat [Recerca]
(CA) Dipòsit de la Recerca de Catalunya; Recercat
(ES) Recercat
(EN) Recercat
Repositori cooperatiu de documents digitals que conté la literatura de recerca de les universitats i dels centres de recerca de Catalunya, i també els articles que encara no s'han publicat, comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de fi de carrera, memòries tècniques, etc. [FONT: http://www.recercat.net]
(FR) recherche conjointe [Recerca] [Estructura dels estudis]
(CA) recerca conjunta f
(ES) investigación conjunta
(EN) joint research
(FR) recherche et développement [Recerca]
sin. R+D [sigla]
(CA) R+D [sigla]; recerca i desenvolupament
(ES) I+D [sigla]; investigación y desarrollo
(EN) R&D [sigla]; research and development
(FR) recherche et développement technologique [Estructura dels estudis]
sin. RDT [sigla]
(CA) RDT [sigla]; recerca i desenvolupament tecnològic
(ES) IDT [sigla]; investigación y desarrollo tecnológico
(EN) research and technological development; RTD [sigla]
(DE) Technologische Forschung und Entwicklung
(FR) reconnaissance académique [Avaluació, Acreditació i certificació] [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) reconeixement acadèmic
(ES) reconocimiento académico
(EN) academic recognition
Aprovació i acceptació (subjectes a condicions) de l'equivalència entre un període d'estudis cursats a una altra universitat, inclosos exàmens i altres mètodes d'avaluació, i un període d'estudis comparable (inclosos també exàmens i altres mètodes d'avaluació) en el centre d'origen, tot i les possibles diferències de continguts dels programes. És una condició necessària per a la mobilitat estudiantil en el marc dels programes Sèneca, Erasmus i Sòcrates. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui garantir un sistema comparable i comprensible de reconeixement de títols. (Font: GLOSUJI)
(FR) reconnaissance des acquis
(CA) reconeixement d'aprenentatges previs
(ES) reconocimiento de aprendizajes previos
(EN) recognition of prior learning
Reconeixement oficial d'habilitats, coneixements i competències obtinguts amb l'experiència laboral, la formació no oficial i l'experiència vital. (Font: GLOSCBERLIN)
(FR) reconnaissance des acquis [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) reconeixement d'aprenentatges previs m
(ES) reconocimiento de aprendizajes previos m
(EN) recognition of prior learning n; RPL [sigla]
Reconeixement oficial de les competències, coneixements i destreses obtinguts gràcies a l'experiència laboral, l'experiència vital i la formació no oficial.[Font de la definició: www.termcat.cat/cercaterm]
(FR) reconnaissance mutuelle
(CA) reconeixement mutu
(ES) reconocimiento mutuo
(EN) mutual recognition
Acord entre dues organitzacions per reconèixer mútuament els procediments o programes de cadascuna. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui garantir un sistema comparable i comprensible de reconeixement de titulacions. (Font: GLOSIM)
(FR) reconnaissance professionelle
(CA) reconeixement professional
(ES) reconocimiento profesional
(EN) professional recognition
Acceptació formal de la categoria professional d'una persona i del seu dret a exercir la seva professió d'acord amb les normes professionals, que està sotmesa a controls professionals o reguladors. (Font: GLOSIM)
(FR) recyclage m [Estructura dels estudis]
(CA) reciclatge m
(ES) reciclaje m
(EN) retraining n
(FR) RED-U [sigla]
sin. Réseau Étatal de l'Enseignement Universitaire
(CA) RED-U [sigla]; Xarxa Estatal de Docència Universitària
(ES) Red Estatal de Docencia Universitaria; RED-U [sigla]
(EN) National University Teaching Network; RED-U [sigla]
Xarxa creada per disposar d'un espai comú per a la difusió i l'intercanvi de polítiques, experiències, metodologies i eines adoptades per diverses universitats de l'Estat espanyol amb l'objectiu d'avaluar i millorar la qualitat de la docència i l'aprenentatge universitaris. Entre els seus objectius hi ha els següents:
- Promocionar la comunicació entre els professionals de la docència universitària.
- Impulsar la formació docent del professorat universitari.
- Intercanviar experiències i recursos per a la formació.
- Donar suport a les iniciatives per aconseguir una millor qualitat en la docència universitària.
- Afavorir la discussió interdisciplinària sobre la docència universitària.
- Discutir i estimular polítiques universitàries que promoguin la qualitat docent. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.redu.um.es
(FR) redoublant / redoublante m i f [Comunitat universitària:Estudiantat]
(CA) repetidor / repetidora m i f
(ES) repetidor / repetidora m i f
(EN) repeating student n
(FR) redoubler v tr
(CA) repetir v tr
(ES) repetir v tr
(EN) repeat course, to v tr
(FR) référentiel [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) benchmarking
(ES) benchmarking
(EN) benchmarking
Mètode que, dins l'àmbit de la gestió universitària, permet, a partir d'una sèrie de criteris, comparar contribucions, processos o resultats de diferents institucions d'educació superior o bé entre parts d'una única institució (benchmarking intern). El benchmarking intern es pot aplicar a departaments acadèmics i escoles, o entre unitats administratives i de serveis d'una universitat. Aquest mètode contribueix a l'assegurament de la qualitat en l'educació superior, que és un dels sis objectius de la Declaració de Bolonya.

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 34]