Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 8 | Següent > | Darrera
[20 de 151]

(CA) taller m [Estructura dels estudis]
(ES) taller m
(EN) workshop n
(FR) atelier m
(CA) taller de treball m [Estructura dels estudis]
(ES) taller de trabajo m; trabajo en grupo
(EN) workshop n
(FR) atelier de travail m
Sessió d'ensenyament supervisada en què els estudiants treballen en tasques concretes i reben ajuda i guiatge si els necessiten. (Font: GLOSUdG)
(CA) TALP [Recerca:Grups i centres]
sin. Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i la Parla
(ES) Centro de Tecnologías y Aplicaciones del Lenguaje y el Habla; TALP
(EN) Centre for Language and Speech Technologies and Applications; TALP
Nota: Centre format pels grups d'investigació VEU i GPLN de la UPC.
(CA) tàndem lingüístic [Ensenyament i formació:Mètodes d'aprenentatge]
sin. parelles lingüístiques
(ES) parejas lingüísticas; tándem lingüístico
(EN) language partners; language tandem
(CA) targeta sanitària europea f [Mobilitat i projecció internacional:Documentació personal]
sin. TSE [sigla]
(ES) tarjeta sanitaria europea f
(EN) EHIC; European Health Insurance Card n
(DE) europäische Krankenversichertenkarte EHIC
(CA) taula de classificació
(ES) tabla de clasificación
(EN) league table
(CA) taula retributiva [Economia]
(ES) tabla retributiva; tabla salarial
(EN) salary scale
(CA) tauler d'anuncis m [Instal·lacions i espais universitaris] [Informació i comunicació]
(ES) tablón de anuncios m
(EN) notice board n
(FR) tableau d'affichage m
(CA) taxa f [Economia]
(ES) tasa f
(EN) fee n
(FR) frais mpl
(CA) taxa a la bestreta
(ES) tasa por adelantado
(EN) up-front fee
(CA) taxa acadèmica [Informació acadèmica:Tràmits administratius] [Mobilitat i projecció internacional] [Estudis:Doctorat]
(ES) tasa académica
(EN) academic fee; tuition fee
(CA) taxa administrativa [Estudis:Doctorat]
(ES) tasa administrativa
(EN) administrative fee
(CA) taxa bruta de matriculació
(ES) tasa bruta de matrícula; TBM [sigla]
(EN) GER [sigla]; gross enrolment rate; gross enrolment ratio
(CA) taxa d'abandó
(ES) tasas de abandono
(EN) dropout rates
(CA) taxa d'usuari
(ES) tasa de usuario
(EN) user charge
(CA) taxa de finalització dels estudis
(ES) tasa de finalización de estudios
(EN) completion rate
(CA) taxa de flux net
(ES) tasa de flujo neto
(EN) net flow rate
(CA) taxa de matrícula
(ES) tasa de matrícula
(EN) enrolment rate
Taxa que expressa la relació entre el nombre de persones d'una edat determinada i la població total de la mateixa edat.
(CA) taxa de matrícula f [Tràmits administratius] [Mobilitat i projecció internacional]
(ES) tasa de matrícula f
(EN) tuition fee n
(FR) frais d'inscription mpl
(CA) taxa de participació
(ES) tasa de participación
(EN) participation rate

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 8 | Següent > | Darrera
[20 de 151]