Llistat alfabètic

S'han trobat 23 resultats.

(CA) vicedegà / vicedegana Escoltar Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) vicedecano / vicedecana
(EN) vice-dean Escoltar Descarregar
(CA) vicegerent [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) vicegerente
(EN) deputy general manager Escoltar Descarregar
(CA) vicepresident / vicepresidenta [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) vicepresidente / vicepresidenta
(EN) vice-chair; vice-chairman / vice-chairwoman
(CA) vicerector / vicerectora Escoltar Descarregar [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(ES) vicerrector / vicerrectora
(EN) vice-rector
(CA) vicerector / vicerectora Escoltar Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) vicerrector / vicerrectora
(EN) vice-rector
(CA) vicerector d'Estudiants / vicerectora d'Estudiants [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) vicerrector de Estudiantes / vicerrectora de Estudiantes
(EN) vice-rector for Students
(CA) vicerector d'Ordenació Acadèmica / vicerectora d'Ordenació Acadèmica [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) vicerrector de Ordenación Académica / vicerrectora de Ordenación Académica
(EN) vice-rector for Academic Planning
(CA) vicerector de l'Àrea d'Arquitectura / vicerectora de l'Àrea d'Arquitectura [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) vicerrector del Área de Arquitectura / vicerrectora del Área de Arquitectura
(EN) vice-rector for the Architecture Area
(CA) vicerector de Personal Docent i Investigador / vicerectora de Personal Docent i Investigador [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) vicerrector de Personal Docente e Investigador / vicerrectora de Personal Docente e Investigador
(EN) vice-rector for Teaching and Research Staff
(CA) vicerector de Política Universitària / vicerectora de Política Universitària [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) vicerrector de Política Universitaria / vicerrectora de Política Universitaria
(EN) vice-rector for University Policy
(CA) vicerector de Recerca / vicerectora de Recerca [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) vicerrector de Investigación / vicerrectora de Investigación
(EN) vice-rector for Research
(CA) vicerector de Relacions Internacionals / vicerectora de Relacions Internacionals [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) vicerrector de Relaciones Internacionales /vicerrectora de Relaciones Internacionales
(EN) vice-rector for International Relations
(CA) vicerector de Transferència de Coneixement / vicerectora de Transferència de Coneixement [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) vicerrector de Transferencia del Conocimiento / vicerrectora de Transferencia de Conocimiento
(EN) vice-rector for Knowledge Transfer
(CA) vicerectorat d'Estudiants [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(ES) vicerrectorado de Estudiantes
(EN) Office of the Vice-Rector for Students
(CA) Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(ES) Vicerrectorado de Ordenación Académica
(EN) Office of the Vice-Rector for Academic Planning
(CA) Vicerectorat de l'Àrea d'Arquitectura [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(ES) Vicerrectorado del Área de Arquitectura
(EN) Office of the Vice-Rector for the Architecture Area
(CA) Vicerectorat de Personal Docent i Investigador [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(ES) Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
(EN) Office of the Vice-Rector for Teaching and Research Staff
(CA) Vicerectorat de Política Universitària Escoltar Descarregar [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(ES) Vicerrectorado de Política Universitaria
(EN) Office of the Vice-Rector for University Policy
(CA) Vicerectorat de Recerca [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(ES) Vicerrectorado de Investigación
(EN) Office of the Vice-Rector for Research
(CA) Vicerectorat de Relacions Internacionals [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(ES) Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
(EN) Office of the Vice-Rector for International Relations