Llistat alfabètic

S'han trobat 20 resultats.

(EN) Vallès School of Architecture Escoltar Descarregar [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès Escoltar Descarregar
(ES) Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès
ETSAV
(EN) Vèrtex building [Espais i edificis de la UPC]
(CA) edifici Vèrtex
(ES) edifició Vèrtex
(EN) vice-chair [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
sin. vice-chairman / vice-chairwoman
(CA) vicepresident / vicepresidenta
(ES) vicepresidente / vicepresidenta
(EN) vice-chairman / vice-chairwoman [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
sin. vice-chair
(CA) vicepresident / vicepresidenta
(ES) vicepresidente / vicepresidenta
(EN) vice-dean Escoltar Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicedegà / vicedegana Escoltar Descarregar
(ES) vicedecano / vicedecana
(EN) vice-rector [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) vicerector / vicerectora Escoltar Descarregar
(ES) vicerrector / vicerrectora
(EN) vice-rector [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector / vicerectora Escoltar Descarregar
(ES) vicerrector / vicerrectora
(EN) vice-rector for Academic Planning [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector d'Ordenació Acadèmica / vicerectora d'Ordenació Acadèmica
(ES) vicerrector de Ordenación Académica / vicerrectora de Ordenación Académica
(EN) vice-rector for International Relations [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de Relacions Internacionals / vicerectora de Relacions Internacionals
(ES) vicerrector de Relaciones Internacionales /vicerrectora de Relaciones Internacionales
(EN) vice-rector for Knowledge Transfer [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de Transferència de Coneixement / vicerectora de Transferència de Coneixement
(ES) vicerrector de Transferencia del Conocimiento / vicerrectora de Transferencia de Conocimiento
(EN) vice-rector for Research [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de Recerca / vicerectora de Recerca
(ES) vicerrector de Investigación / vicerrectora de Investigación
(EN) vice-rector for Students [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector d'Estudiants / vicerectora d'Estudiants
(ES) vicerrector de Estudiantes / vicerrectora de Estudiantes
(EN) vice-rector for Teaching and Research Staff [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de Personal Docent i Investigador / vicerectora de Personal Docent i Investigador
(ES) vicerrector de Personal Docente e Investigador / vicerrectora de Personal Docente e Investigador
(EN) vice-rector for the Architecture Area [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de l'Àrea d'Arquitectura / vicerectora de l'Àrea d'Arquitectura
(ES) vicerrector del Área de Arquitectura / vicerrectora del Área de Arquitectura
(EN) vice-rector for University Policy [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de Política Universitària / vicerectora de Política Universitària
(ES) vicerrector de Política Universitaria / vicerrectora de Política Universitaria
(EN) Vilanova i la Geltrú Campus Management and Support Unit [Unitats d’administració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat Transversal de Gestió del Campus de Vilanova i la Geltrú; UTG del Campus de Vilanova i la Geltrú
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Campus de Vilanova i la Geltrú; UTG del Campus de Vilanova i la Geltrú
(EN) Vilanova i la Geltrú Health Surveillance and Promotion Centre [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Centre de Vigilància i Promoció de la Salut de Vilanova i la Geltrú
(ES) Centro de Vigilancia y Promoción de la Salud de Vilanova i la Geltrú
(EN) Vilanova i la Geltrú School of Engineering Escoltar Descarregar [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú Escoltar Descarregar
(ES) Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú
EPSEVG
(EN) visiting lecturer Escoltar Descarregar [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) professor visitant / professora visitant Escoltar Descarregar
(ES) profesor visitante/ profesora visitante
(EN) Visualisation, Virtual Reality and Graphic Interaction Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Visualització, Realitat Virtual i Interacció Gràfica
(ES) Grupo de Investigación en Visualización, Realidad Virtual e Interacción Gráfica
ViRVIG