Nomenclatura aprovada per l'Acord 212/2014 del Consell de Govern (actualitzada juny de 2017)

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 5 de 5 | Següent > | Darrera
[99 de 99]

(EN) Barcelona School of Building Construction   Descarregar [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona   Descarregar
(ES) Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
EPSEB
(EN) Barcelona School of Civil Engineering   Descarregar [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona   Descarregar
(ES) Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
ETSECCPB
(EN) Barcelona School of Industrial Engineering   Descarregar [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona   Descarregar
(ES) Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
ETSEIB
(EN) Barcelona School of Industry Consortium   Descarregar [Entitats vinculades]
(CA) Consorci Escola Industrial de Barcelona
(ES) Consorcio Escuela Industrial de Barcelona
CEIB
Nota (12-05-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(EN) Barcelona School of Informatics   Descarregar [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Facultat d'Informàtica de Barcelona   Descarregar
(ES) Facultad de Informática de Barcelona
FIB
(EN) Barcelona School of Nautical Studies   Descarregar [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Facultat de Nàutica de Barcelona   Descarregar
(ES) Facultad de Náutica de Barcelona
FNB
(EN) Barcelona School of Telecommunications Engineering   Descarregar [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona   Descarregar
(ES) Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
ETSETB
(EN) Barcelona Supercomputing Center–Centro Nacional de Supercomputación [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(CA) Barcelona Supercomputing Center–Centro Nacional de Supercomputación
(ES) Barcelona Supercomputing Center–Centro Nacional de Supercomputación
BSC-CNS
(EN) Barcelona Urbanism Laboratory [Centres i grups de recerca]
(CA) Laboratori d'Urbanisme de Barcelona
(ES) Laboratorio de Urbanismo de Barcelona
LUB
(EN) basic subjects [Termes generals]
(CA) formació bàsica
(ES) formación básica
(EN) Bioinformatics and Biomedical Signals Laboratory [Centres i grups de recerca]
(CA) Laboratori de Bioinformàtica i Senyals Biomèdics
(ES) Laboratorio de Bioinformática y Señales Biomédicas
B2SLab
(EN) Biological Treatment of Gaseous Pollutants and Odours Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Tractament Biològic de Contaminants Gasosos i Olors
(ES) Grupo de Tratamiento Biológico de Contaminantes Gaseosos y Olores
TRAGASOL
(EN) Biomaterials, Biomechanics and Tissue Engineering Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits
(ES) Grupo de Biomateriales, Biomecánica e Ingeniería de Tejidos
BBT
(EN) Biomechanical Engineering Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup d'Enginyeria Biomecànica
(ES) Grupo de Ingeniería Biomecánica
BIOMEC
(EN) Biosignal Analysis for Rehabilitation and Therapy [Centres i grups de recerca]
(CA) Anàlisi de Biosenyals per a la Rehabilitació i la Teràpia
(ES) Análisis de Bioseñales para la Rehabilitación y la Terapia
BIOART
(EN) Biostatistics and Bioinformatics Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Bioestadística i Bioinformàtica
(ES) Grupo de Investigación en Bioestadística y Bioinformática
GRBIO
(EN) Broadband Communications and Architectures [Centres i grups de recerca]
(CA) Sistemes de Comunicacions i Arquitectures de Banda Ampla
(ES) Sistemas de Comunicaciones y Arquitecturas de Banda Ancha
CBA
(EN) Broadband Networks and Services [Centres i grups de recerca]
(CA) Xarxes i Serveis de Banda Ampla
(ES) Redes y Servicios de Banda Ancha
BAMPLA
(EN) Bureau of the Board of Trustees   Descarregar [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Gabinet del Consell Social
(ES) Gabinete del Consejo Social
GCS
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.

Primera | < Anterior | Pàg 5 de 5 | Següent > | Darrera
[99 de 99]