Nomenclatura aprovada per l'Acord 212/2014 del Consell de Govern (actualitzada juny de 2017)

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 2 de 3 | Següent > | Darrera
[40 de 42]

(EN) Combinatorics and Discrete Potential Theory for Network Parameter Control [Centres i grups de recerca]
(CA) Combinatòria i Teoria Discreta del Potencial per al Control de Paràmetres en Xarxes
(ES) Combinatoria y Teoría Discreta del Potencial para el Control de Parámetros en Redes
COMPTHE
(EN) Combinatorics, Graph Theory and Applications [Centres i grups de recerca]
(CA) Combinatòria, Teoria de Grafs i Aplicacions
(ES) Combinatoria, Teoría de Grafos y Aplicaciones
COMBGRAF
(EN) commissioner   Descarregar [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) comissionat / comissionada   Descarregar
(ES) comisionado / comisionada
(EN) commissioner [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) comissionat / comissionada
(ES) comisionado / comisionada
(EN) committee [Govern i representació:Comissions] [Termes generals]
(CA) comissió
(ES) comisión
(EN) Communication Circuits and Systems Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Circuits i Sistemes de Comunicació
(ES) Grupo de Investigación en Circuitos y Sistemas de Comunicación
CIRCUIT
(EN) Communication Service [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Comunicació
(ES) Servicio de Comunicación
SC
(EN) company chair [Càtedres:Càtedres d’empresa] [Termes generals]
(CA) càtedra d'empresa
(ES) cátedra de empresa
(EN) company classroom [Termes generals]
(CA) aula d'empresa
(ES) aula de empresa
(EN) Components and Systems for Communications Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Components i Sistemes per a les Comunicacions
(ES) Grupo de Investigación en Componentes y Sistemas para las Comunicaciones
CSC
(EN) compulsory subjects [Termes generals]
(CA) formació obligatòria
(ES) formación obligatoria
(EN) Computational Biology and Complex Systems Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos
(ES) Grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos
BIOCOM-SC
(EN) Computer Networks and Distributed Systems [Centres i grups de recerca]
(CA) Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts
(ES) Redes de Computadores y Sistemas Distribuidos
CNDS
(EN) Computer Simulation in Condensed Matter Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Simulació per Ordinador en Matèria Condensada
(ES) Grupo de Simulación por Ordenador en Materia Condensada
SIMCON
(EN) Construction Materials and Roads [Centres i grups de recerca]
(CA) Materials de Construcció i Carreteres
(ES) Materiales de Construcción y Carreteras
MATCAR
(EN) Construction Research and Innovation Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca i Innovació de la Construcció
(ES) Grupo de Investigación e Innovación de la Construcción
GRIC
(EN) Continuum and Computational Mechanics [Centres i grups de recerca]
(CA) Mecànica de Medis Continus i Computacional
(ES) Mecánica de Medios Continuos y Computacional
(MC2)‐UPC
Nota: Aquest centre específic de recerca de la UPC està format pels següents tres grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya: Grup de Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria (Grup RMEE), Anàlisi Numèrica i Computació Científica (Grup ANIComp), i el Grup de Mètodes Numèrics en Enginyeria
(informació recollida a l'Acord de govern 134/2015).
(EN) Control, Dynamics and Applications [Centres i grups de recerca]
(CA) Control, Dinàmica i Aplicacions
(ES) Control, Dinámica y Aplicaciones
CoDAlab
(EN) coordinator   Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) coordinador / coordinadora   Descarregar
(ES) coordinador / coordinadora
(EN) Crystallography, Structure and Function of Biological Macromolecules [Centres i grups de recerca]
(CA) Cristal·lografia, Estructura i Funció de Macromolècules Biològiques
(ES) Cristalografía, Estructura y Función de Macromoléculas Biológicas
MACROM

Primera | < Anterior | Pàg 2 de 3 | Següent > | Darrera
[40 de 42]