Nomenclatura aprovada per l'Acord 212/2014 del Consell de Govern (actualitzada juny de 2017)

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 23]

(CA) Parc Mediterrani de la Tecnologia   Descarregar [Grup UPC]
(ES) Parque Mediterráneo de la Tecnología
(EN) Mediterranean Technology Park   Descarregar
PMT
(CA) Parc UPC. Parc de Recerca i Innovació   Descarregar [Grup UPC]
(ES) Parque UPC. Parque de Investigación e Innovación
(EN) UPC Research and Innovation Park   Descarregar
(CA) personal d'administració i serveis [Comunitat UPC]
(ES) personal de administración y servicios
(EN) administrative staff
PAS
(CA) personal docent i investigador [Comunitat UPC]
(ES) personal docente e investigador
(EN) teaching and research staff
PDI
(CA) Perspectives Urbanes: Aproximacions Comparades [Centres i grups de recerca]
(ES) Perspectivas Urbanas: Aproximaciones Comparadas
(EN) Urban Perspectives: Comparative Approaches
PU
(CA) Polímers Industrials Avançats i Biopolímers Tecnològics [Centres i grups de recerca]
(ES) Polímeros Industriales Avanzados y Biopolímeros Tecnológicos
(EN) Advanced Industrial Polymers and Technological Biopolymers
POL
(CA) Polímers Sintètics: Estructura i Propietats. Polímers Biodegradables [Centres i grups de recerca]
(ES) Polímeros Sintéticos: Estructura y Propiedades. Polímeros Biodegradables
(EN) Synthetic Polymers: Structure and Properties. Biodegradable Polymers
PSEP
(CA) Polímers Termoestables Epoxídics [Centres i grups de recerca]
(ES) Polímeros Termoestables Epoxídicos
(EN) Thermosetting Epoxy Polymers
POLTEPO
(CA) pràctiques acadèmiques externes [Termes generals]
(ES) pràcticas académicas externas
(EN) external academic placement
(CA) president / presidenta   Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) presidente / presidenta
(EN) chair   Descarregar; chairman / chairwoman
(CA) president del Consell Social / presidenta del Consell Social [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(ES) presidente del Consejo Social / presidenta del Consejo Social
(EN) chair of the Board of Trustees
(CA) Processament de l'Energia i Circuits Integrats [Centres i grups de recerca]
(ES) Procesamiento de la Energía y Circuitos Integrados
(EN) Energy Processing and Integrated Circuits
EPIC
(CA) Processament del Senyal i Comunicacions [Centres i grups de recerca]
(ES) Procesamiento de la Señal y Comunicaciones
(EN) Signal Processing and Communications
SPCOM
(CA) Processos de Conformació de Materials Metàl·lics [Centres i grups de recerca]
(ES) Procesos de Conformación de Materiales Metálicos
(EN) Metal Forming Processes
PROCOMAME
(CA) professor agregat / professora agregada   Descarregar [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(ES) profesor agregado / profesora agregada
(EN) associate professor
(CA) professor ajudant / professora ajudant   Descarregar [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(ES) profesor ayudante / profesora ayudante
(EN) assistant professor   Descarregar
(CA) professor emèrit / professora emèrita   Descarregar [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(ES) profesor emérito / profesora emérita
(EN) emeritus professor   Descarregar
(CA) professor honorari / professora honorària   Descarregar [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(ES) profesor honorario/ profesora honoraria
(EN) honorary professor
(CA) professor lector / professora lectora   Descarregar [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(ES) profesor lector / profesora lectora
(EN) assistant professor
(CA) professor visitant / professora visitant   Descarregar [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(ES) profesor visitante/ profesora visitante
(EN) visiting lecturer   Descarregar

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 23]