Vés al contingut (premeu Retorn)

Incentius fiscals


Quins són els incentius fiscals que la legislació vigent preveu per a les accions de mecenatge?

La llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge preveu que aquests són aplicables als donatius, les donacions i les aportacions que es fan, entre d'altres, a favor de les universitats públiques, i donen dret a una deducció.


En el cas de donacions efectuades per persones jurídiques, els subjectes passius de l'impost sobre societats tenen dret a deduir de la seva quota íntegra, minorada en les bonificacions, deduccions per doble imposició i deduccions per incentivar la realització de determinades activitats, el 35 % de la base de la deducció.   Perquè les donacions o aportacions donin dret a les corresponents deduccions han de ser realitzades a favor de les entitats que tenen consideració de beneficiàries de mecenatge per la llei i han de ser irrevocables, pures i simples. Per tenir dret a aquestes deduccions s'ha d'acreditar l'efectivitat de la donació mitjançant una certificació expedida per l'entitat beneficiària.


A partir de la publicació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, s'introdueix (amb efectes de l'1 de gener de 2015) la possibilitat d'augmentar aquest percentatge fins el 40%, només quan s'hagin efectuat donatius a la mateixa entitat en els dos últims períodes impositius per import igual o superior en cadascun d'ells respecte a l'exercici anterior (transitòriament, del 37,5% en 2015).

La Disposició Addicional 18a de la Llei Orgànica 04/2007 d'universitats, possibilita també que el percentatge de deducció es pugui augmentar un 5% addicional. Aquestes donacions s'hauran de destinar a programes de recerca universitària i doctorat.

Llei 49/2002 de Règim Fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003/01/21/pdfs/A00550-00563.pdf 


El règim fiscal dels convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès general 

S'entén per conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general el conveni pel qual les entitats beneficiàries del mecenatge, a canvi d'un ajut econòmic per a la realització de les activitats que efectuen en compliment de la finalitat o l'objecte específics de l'entitat, es comprometen per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la participació del col·laborador en l'activitat esmentada, de manera que la difusió de la participació de col·laborador en el marc dels convenis de col·laboració no constitueix una prestació de servei.


Les quantitats satisfetes o les despeses realitzades tenen la consideració de despeses deduïbles en la determinació de la base imposable de l'impost de societats de l'entitat col·laboradora.

En els convenis de col·laboració en activitats d'interès general, el compromís de l'entitat sense finalitat de lucre de difondre la participació del col·laborador no constitueix una prestació de serveis subjecte a l'IVA (Resolució de la Direcció del Tresor i Política Financera, de 9 de març de 1999).

La forma de materialitzar l'ajut econòmic pot ser dinerària, cas en què es lliura una quantitat a l'entitat beneficiària o bé s´assumeix qualsevol despesa derivada de serveis a tercers realitzats a favor de l'entitat.