Materials:

  BEES. Construccions pel medi ambient i economia sostenible.
  Eina de Software per a mesurar l’actuació medi-ambiental i econòmica dels productes construïts. Creats per NIST – Instituto Nacional de Estándar y Tecnología –Programa de construcció verd.
  http://www.usgbc.org/resource/index.htm

  Eco-logis
  Pàgina de materials ecològics. (Només idioma francès)
  http://www.eco-logis.com/accueil.htm

  Ecospecifier
  Una guia per buscar els materials mediambientals preferibles promocionat per varis instituts per a la protecció del medi ambient. Australia.
  http://ecospecifier.rmit.edu.au/flash.htm

  En-Compass. Mapa de continguts de construcció reciclats
  Llista material sobre els continguts reciclats dels materials i el reciclatge dels productes de construcció i de qui els fa servir. http://dnr.metrokc.gov/market/encompass/index.htm

  Guia de productes ecològics
  Base de dades que aporta especificacions per a la construcció de productes i materials ecològics,  també té links a pàgines de manufactures, seguint el criteri de  Architectural Record. http://www.archrecord.com/GREEN/GREEN.ASP

  Green Seal
  Organització que aporta la categoria del producte a l’avaluació de serveis. La Pàgina web té una base de dades de productes medi-ambientals, que inclouen materials de construcció ecològics.
  http://www.greenseal.org/

  Base de dades de materials de construcció sostenible i saludables
  Base de dades per a facilitar l’accés a la informació relacionada amb el medi ambient i l’impacte sobre la salut dels materials de construcció a través del seu cicle de vida creada per l’agència de disseny HOK  - Hellmuth, Obata + Kassabaum.
  http://www.hok.com/sustainabledesign/database/welcome.html

  Anotacions sobre materials i sostenibilitat.
  Les propietats principals dels materials i el seu impacte en el medi ambient, duració, deteriorament, Universitat de New South Wales, Australia.
  http://www.fbe.unsw.edu.au/Learning/material-notes/

  Oficina de Tecnologia de la Construcció, Programes d’Estat i de Comunitat.
  Informació de construcció per a varis objectius per EREN – Eficàcia energètica i xarxa d’energia renovable –Departament d’Energia dels EUA.
  http://www.eren.doe.gov/buildings/

  Base de dades de continguts sobre reciclatge de productes.
  Base de dades que permet la cerca de productes per producte, empresa, categoria, o per l’especificació de reciclatge mínim i el contingut posterior del consumidor. Informació donada per RCP - the California Integrated Waste Management Board's Recycled-Content Product.
  http://www.ciwmb.ca.gov/rcp/

  Productes reciclats.
  Llista proposada por  ADEME, Francia. (Només en francés)
  http://www.produits-recycles.com/

  Intercanvi de materials de construcció reutilitzables.
  RBME és una manera convenient de fer canvis àgils de petites o grans quantitats de materials usats en la construcció. Departament d'Ecologia, Olimpia.
  http://www.rbme.com/

  Disseny de construcció ecològica i orientacions de construcció, Santa Mónica.
  Recomanacions i indicacions pràctiques per a minimitzar l’impacte medi-ambiental de les construccions, proposada per la ciutat de Santa Mònica. Comitè del projecte consultiu on-line o descarregable.
  http://green buildings.santa-monica.org/Developer/sitemap.htm

  Arquitectura, Construcció i Cultura sostenibles.
  Un compendi molt complet de  “links” y continguts orientat a la comunitat global de la construcció de components ecològics i naturals.
  http://www.sustainableabc.com/

  Materials de construcció sostenible
  Informació sobre materials de construcció sostenible a més de varis  “links” per accedir a les pàgines web per a més informació. 
  http://www.uark.edu/depts/dbertonc/CaseyandAmber/index.htm

  Llibre d’informació sobre construcció sostenible.
  El Programa de la Construcció Ecològica de la Ciudad de Austin. Indicadors per a l’aigua, energia, materials de construcció i residus sòlids.
  http://www.greenbuilder.com/sourcebook/contents.html

  Selecció de serveis de material de construcció sostenible.
  Indicadors per una selecció adequada de materials de construcció: beneficis econòmics, beneficis medi-ambientals, la millor direcció pràctica. Links interessants fets per West Michigan Sustainable Business Forum.
  http://www.sustainable-busforum.org/bldgmat.html

  Orientacions de la Llar Sostenible.
  Guia de la bona pràctica per a la construcció ecològica. Aquesta pàgina ens proporciona una informació pràctica actualitzada referent a Energia, Aigua, Materials, Seguretat, deixalles i altres assumptes de construcció ecològica per a construir una llar ecològica o simplement per a fer una llar una mica més sostenible.
  http://www.waitakere.govt.nz/ecocity/ecobuild/homeguide/default.htm

Edificis:

  Construcció Avançada. Tecnologies i Pràctiques
  Consell d’informació de construcció ecològica, una organització Canadenca sense ànim de lucre amb la missió de difondre informació referent a  la energia i assumptes mediambientales al sector de la construcció.
  http://greenbuilding.ca/GBIC.htm

  BEQUEST. Construcció Ambiental de Qualitat per la sostenibilitat amb el Temps
  En aquesta pàgina es proposa una eina de software que demostra un sistema per recolzar als que prenen decisions referents a la sostenibilitat Urbana.  Links molt interessants. Fundats per la Comissió Europea.
  http://www.surveying.salford.ac.uk/bqextra/

  Construcció Ecològica en un Pressupost
  Indicadors sostenibles i estratègies propostes en l’Ambient de Noticies de Construcció. http://www.buildinggreen.com/features/lc/low_cost.html#Products

  Energia relacionada amb l’impacte ambiental dels edificis
  Eines, mètodes de càlcul i avaluació i base de dades proposta per Bauhaus-Universität Weimar, com a resultat de l’annex 31 sobre l’Agència Internacional d’Energia.
  http://www.uni-weimar.de/SCC/PRO/survey.html

  Fòrum de Construcció Ecològica Europea
  Informació referent als Edificis Europeus i veïnals, focalitzant-se en els assumptes relacionats amb l’energia. Recolzat per la Comissió Europea.
  http://www.egbf.org/

  Assessor de Construcció Ecològica
  Programa de software interactiu que ajuda a identificar accions per reduïr els impactes mediambientals d’un projecte de construcció, mentre es garanteix  la salut i els espais interiors productius. Elaborat per Northwest Builders Network, Inc.
  http://www.nwbuildnet.com/stores/es/gba.html

  Guia pel desenvolupament  de programes de Construcció Ecològica
  Indicadors i recomanacions descarregables, propostes per l’Associació Nacional de Constructors d’Habitatges, Ciutat d’Austin.
  http://www.smartgrowth.org/pdf/Greengd.pdf

  Guia de disseny de la Minnesota Sostenible
  La guia pot ser utilitzada per preparar les prioritats i fites dels dissenys sostenibles, desenvolupar estratègies pel disseny sostenible i per determinar mesures pel disseny sostenible i el  procés decisori. També pot ser utilitzada com a instrument de gestió per organitzar i estructurar  les preocupacions mediambientals del disseny, la construcció  i les fases d’operacions.
  http://www.sustainabledesignguide.umn.edu/

  Oficina de Construcció Tecnològica, Programes d’Estat i Comunitat
  Informació constructiva per a varis objectius per EREN – Eficàcia Energètica i la Xarxa d’Energia Renovable– US Departament d’Energia.
  http://www.eren.doe.gov/buildings/

  Indicadors
  Llista proposta per ARENE, França. (Només idioma francès).
  http://www.areneidf.com/donnees/urb/curb1.htm

  PRESCO. Recomanacions pràctiques per a la Construcció Sostenible
  La xarxa de PRESCO-network aplega tots els grups implicats en construcció (sostenible). Les activitats de la xarxa s’orienten cap a  la definició d’un Codi pràctic Europeu per a la Construcció Sostenible. Fundada per la Comissió Europea. Inici a finals del 2000. 
  http://jbase208.eunet.be/

  Recursos pel Disseny Sostenible
  Gran llista de recursos bàsics, publicacions, pàgines web, base de dades d’ordinador, etc. Útil per una introducció mediambiental d’un disseny de construcció considerat.
  http://aiaphila.org/E/Resources/Fs_reso.htm

  Disseny de Construcció Ecològica i Orientacions de Construcció de Santa Mònica
  Recomanacions pràctiques i indicadors per reduir l’impacte mediambiental de la construcció, proposta per la Ciutat de Santa Mònica Comitè Assessor de Projecte.
  http://greenbuildings.santa-monica.org/Developer/sitemap.htm

  SUREURO. Canvi sostenible d’Europa
  Una eina de gestió pel canvi sostenible de les 80000 àrees residencials de la post guerra d’Europa.State-of-the-art, mitologia, varis tipus de mètodes i eines, projectes pilot. Fundada per la Comissió Europea.  Inici  al  Març del 2000.
  http://www.sureuro.com/

  Arquitectura Sostenible i Disseny Constructiu (SABD)
  Definicions, indicadors, bases de dades, direccions, documents descarregables. Pàgina molt completa i interessant per a entendre l’apropament del desenvolupament sostenible.
  http://www1.arch.hku.hk/research/BEER/sustain.htm

  Arquitectura Sostenible, Construcció i Cultura
  Un compendi molt complert de links i continguts orientats a la comunitat global de components de construcció ecològics i naturals.
  http://www.sustainableabc.com/

  Construcció Sostenible. VTT Tecnologia Constructiva
  VTT Tecnologia Constructiva ofereix investigació, desenvolupament i  serveis de prova en el marc de la construcció, comunitats i infrastructures físiques. Llista de projectes actuals o recentment finalitzats dins de VTT Tecnologia Constructiva.
  http://www.vtt.fi/rte/projects/environ/index.html

  Llibre de fonts per la Construcció Sostenible
  El Programa de Construcció Ecològica de la Ciutat d’Austin. Indicadors per l’aigua, energia, materials de construcció i deixalles sòlides.
  http://www.greenbuilder.com/sourcebook/contents.html

  Manual Tècnic de la Construcció Sostenible
  Produït juntament pe l’U.S. Departament d’Energia (DOE), Corp. de Tecnologia Pública. (PTI), el Consell de Construcció Ecològica de U.S (USBGC) i l’Agencia de Protecció mediambiental ens mostra com dissenyar, utilitzar i mantenir mediambientalment els edificis amigables.
  http://www.sustainable.doe.gov/pdf/sbt.pdf

  Guia de recursos del disseny sostenible
  Indicadors per categories de problemes de construcció, descripció i llista de companyies que ofereixen aquests serveis, proposta per Denver AIA  Comitè del Medi Ambient.
  http://www.aiacolorado.org/SDRG/home.htm

  Guies de la Llar Sostenible.  Guia de bones pràctiques per a  la construcció ecològica
  Aquesta plana proporciona una informació pràctica actualitzada sobre Energia, Aigua, Materials, Seguretat, Deixalles i altres assumptes de construcció ecològica per construir una llar ecològica o simplement fer que una llar existent sigui una mica més sostenible.
  http://www.waitakere.govt.nz/ecocity/ecobuild/homeguide/default.htm

  El Disseny Sostenible y base de dades de Construcció
  Base de dades d’aproximadament 1300 productes llistats de més de 550 fabricants, llistats de més de 7000 recicladors d’escombraries de construcció de tota la Nació, i llistat extensos de llibres, diaris, organitzacions i fonts d’informació “on-line” (Internet) sobre sostenibilitat; Servei del Parc Nacional. http://www.nps.gov/dsc/dsgncnstr/susdb/

  TRA-EFCT. Targeted Research Action-Environmentally Friendly Construction Technologies
  Xarxa temàtica establerta per iniciativa de la Comissió Europea. Proporciona un fòrum Europeu pel desenvolupament, difusió i intercanvi de coneixements científics i tecnològics, i idees relacionades amb tots els aspectes de la construcció.
  http://www.tra-efct.com/

  Consell de construcció ecològica dels US
  Associació Americana per promoure la construcció ecològica. Guies, mètodes i indicadors descarregables.
  http://www.usgbc.org/

  Guia Sencera de Disseny Constructiu
  Recursos complerts d’Internet per un ampli rang d’orientacions, criteris i tecnologies relacionades amb el disseny constructiu.
  http://www.wbdg.org/

Comunitats i blocs urbans:

  BEQUEST. Qualitat de Construcció Medi Ambiental per a la Sostenibilitat a través del Temps
  Xarxa internacional d’interès acadèmic i comercial que treballa pel desenvolupament de la sostenibilitat urbana. En la pàgina es proposa una eina informàtica que mostra un sistema per a recolzar les decisions referents a la sostenibilitat Urbana. Fundat per La Comissió Europea.  http://www.surveying.salford.ac.uk/bqextra/

  Indicadors ecològics importants
  Informació sobre indicadors ecològics del Consell Assessor Medi Ambiental Suec.
  http://www.hallbarasverige.gov.se/eng/vagar_till/miljovard/green.htm

  Guies pel desenvolupament de programes de Construcció Ecològica
  Indicadors i recomanacions descarregables proposades per l’Associació Nacional de Constructors de Llars. Ciutat de Austin. http://www.smartgrowth.org/pdf/Greengd.pdf

  Indicadors de la Comunitat Sostenible del Comtat de Hennepin
  Informe que proporciona dades de 39 indicadors, més un apèndix  que descriu el perfil demogràfic del Comtat. Els indicadors es divideixen en tres extenses àrees de la comunitat sostenible: l’econòmica, la social i la de salut medi-ambiental.
  http://www.co.hennepin.mn.us/opd/reports/98indicators/98indicators.htm

  OECD. Medi Ambient
  Publicacions d’indicadors Medi-Ambientals, revisions medi- ambientals, dades i informació proposades per l’Organització per al desenvolupament i la Cooperació econòmica.
   http://www.oecd.org/env/indicators/index.htm

  Oficina de Construcció Tecnològica, Programes de Comunitat i Estat
  Informació sobre Construcció per a varis objectius realitzat per l’EREN –Eficàcia Energètica i Xarxa d’Energia Renovable – Departament d’Energia de US.
  http://www.eren.doe.gov/buildings/

  Indicadors de progrés
  Desenvolupament de la Comunitat Sostenible de la Ciutat d’Albuquerque.
  http://www.cabq.gov/progress/sustain.html

  Disseny de Construcció Ecològica i Guies de Construcció de Santa Mònica
  Recomanacions i indicadors pràctics per reduir l’impacte medi ambiental de la construcció, proposat pel Comitè Assessor de Projectes de la Ciutat de Santa Mònica.
  http://greenbuildings.santa-monica.org/Developer/sitemap.htm

  Programa de Sostenibilitat de la Ciutat de Santa Mònica
  Pòlisses sostenibles i indicadors.
  http://www.ci.santa-monica.ca.us/environment/policy/indicators.htm

  Indicadors de Scottsdale
  Indicadors Sostenibles pel Medi Ambient, l’economia i la comunitat proposats per la Ciudad de Scottsdale.
  http://www.ci.scottsdale.az.us/environmental/Sustainable/IndicatorList.asp

  SIP. Projecte d’Indicadors Sostenibles
  El Projecte d’Indicadors Sostenibles té intenció d’augmentar la consciència i compromís regional pel desenvolupament de la comunitat sostenible. Ciutat d’Austin.
  http://www.centex-indicators.org/

  Indicadors Socials de Desenvolupament
  La col·lecció de dades més detallada dels Bancs del Món per valorar el benestar humà i proporcionar una visió dels efectes socials del desenvolupament econòmic.
  http://www.ciesin.org/IC/wbank/sid-home.html

  Arquitectura Sostenible, Construcció i Cultura
  Un compendi molt complet de links i contingut orientat a la comunitat global de components de construcció ecològics i naturals.
  http://www.sustainableabc.com/

  Programa d’Indicadors  de la Comunitat Sostenible (SCIP)
  Una eina de software tot en un, punt de partida per crear, seleccionar, analitzar i informar indicadors realitzat per Medi Ambient de Canadà.
  http://www.ec.gc.ca/scip-pidd/English/scip_intro.cfm

  Indicadors del Desenvolupament Sostenible
  El Programa de Sostenibilitat del Nord d’Irlanda està buscant d’establir credibilitat i perícia en el domini dels Indicadors del Desenvolupament Sostenible.
  http://www.sniponline.org/sustainable_development_indicators.htm

  Seattle Sostenible
  Grup ciutadà treballant per millorar a llarg termini la salut y vitalitat, la cultura, l’economia, el medi ambient i ser partidari de la sostenibilitat en  Seattle/Comtat de King.
  http://www.scn.org/sustainable/susthome.html

  TIRA. Toolkit for Integrated Resource Accounting
  Paquet de Software que pot ser utilitzat per a un rang d’aplicacions on les opcions del creixement futur han de ser fixades. Elaborades per Sheltair Group Resource Consultants Inc.
  http://www.sheltair.com/software/soframe.html

Aspectes globals i afers diversos:

 
 
Links