Màsters que habiliten per a l'exercici de professions regulades

Programes integrats de grau i màster vinculats a professions regulades


En el marc de les titulacions adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), les competències per a l’exercici professional s’adquireixen en alguns casos amb la titulació de grau i en d’altres amb la titulació de màster En aquest darrer cas, a la UPC s’han dissenyat uns programes acadèmics integrats que habiliten per a l’exercici de professions regulades. Formats per un grau i un màster universitari, els titulats i titulades d’aquest grau tenen accés directe i admissió preferent al màster que dóna les atribucions.

Els titulats i titulades d’altres graus del mateix àmbit d’estudis, que tenen atribucions professionals vinculades al grau, també tenen accés directe, però no admissió preferent al màster.

A la taula següent hi ha els màsters que habiliten per a l’exercici de la professió regulada, el grau amb què constitueixen el programa integrat —que dóna accés directe i admissió preferent— i els graus de l’àmbit d’estudis que també donen accés directe, però no admissió preferent.

 

 
Programa integrat 
 
Professió regulada Grau que conforma el programa  Màster que habilita per a la professió regulada  Centre on s'oferta Altres graus de l'àmbit amb accés al màster
Arquitecte/a Estudis d'Arquitectura. ETSAB
ETSAV
Arquitectura
ETSAB
ETSAV
ETSAB,
ETSAV
 
Enginyer/a Aeronàutic/a Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials. ESEIAAT Enginyeria Aeronàutica. ESEIAAT obriu en una finestra nova
 
ESEIAAT
 • Enginyeria de Sistemes Aeroespacials. EETAC
 • Enginyeria en Vehicles Aeroespacials. ESEIAAT
Enginyer/a de Camins, Canals i Ports
 • Enginyeria Civil. ETSECCPB
 • Enginyeria d'Obres Públiques. ETSECCPB
ETSECCPB  
Enginyer/a Industrial Enginyeria en Tecnologies Industrials.
ESEIAAT, ETSEIB
 
Enginyeria Industrial.
ESEIAAT
obriu en una finestra nova, ETSEIB obriu en una finestra nova
ESEIAAT, ETSEIB
 • Enginyeria Elèctrica. EEBE, EPSEM, EPSEVG, ESEIAAT
 • Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica. EEBE,  EPSEM, EPSEVG, ESEIAAT
 • Enginyeria Mecànica. EEBE, EPSEM, EPSEVG, ESEIAAT
 • Enginyeria Química. EEBE, EPSEM, ETSEIB, ESEIAAT, EEI
 • Enginyeria en Tecnologia i Disseny Tèxtil. ESEIAAT

  Amb complements de formació:
 • Enginyeria Biomèdica. EEBE
 • Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte. ESEIAAT, EPSEVG
 • Enginyeria de l'Energia. EEBE
 • Enginyeria de Materials. EEBE
 • Enginyeria en Organització Industrial. EEI
 • Enginyeria Física. ETSETB
Enginyer/a de Mines Enginyeria Minera. EPSEM Enginyeria de Mines. EPSEM
obriu en una finestra nova
EPSEM  
Enginyer/a Naval i Oceànic Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval. FNB Enginyeria Naval i Oceànica FNB
 • Enginyeria d'Arquitectura Naval (altres universitats)

Amb complements de formació:
 • Tecnologies Marines. FNB
Enginyer/a de Telecomunicació Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació. 
ETSETB  
Enginyeria de Telecomunicació. 
ETSETB 
obriu en una finestra nova 
ETSETB
 • Enginyeria en Sistemes Audiovisuals. ESEIAAT, ETSETB
 • Enginyeria de Sistemes Electrònics. ETSETB
 • Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació. EETAC, ETSETB
 • Enginyeria Telemàtica. EETAC, ETSETB
Amb complements de formació:
 • Enginyeria Física. ETSETB


En el cas dels màsters d’Enginyeria Informàtica i d’Enginyeria Química, tot i no ser màsters que habilitin per a l’exercici de la professió en sentit estricte, es consideren assimilables. A la taula següent hi ha els graus de referència i els d’accés.
  Programa integrat  
Professió Grau de referència que conforma el programa     Màster que habilita per a la professió  Centre on s'oferta el programa Altres graus de l'àmbit amb accés al màster
Enginyer/a Informàtic/a Enginyeria Informàtica.
FIB, EPSEVG
Enginyeria InformàticaFIB
obriu en una finestra nova
FIB  
Enginyer/a Químic/a Enginyeria Química.
EEBE, ETSEIB,
ESEIAAT, EPSEM, EEI
Enginyeria Química. EEBE 
obriu en una finestra nova
EEBE  


 

Màsters que donen accés als títols professionals de la marina mercant:

 

  Programa integrat  
Títol professional Grau de referència que conforma el programa     Màster que dóna accés al títol professional de la marina mercant
Centre on s'oferta el programa Altres graus de l'àmbit amb accés al màster
Cap de màquines de la marina mercant* Tecnologies Marines. FNB Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes. FNB obriu en una finestra nova FNB  
Capità/ana de la marina mercant* Nàutica i Transport Marítim. FNB Nàutica i Gestió del Transport Marítim. FNB obriu en una finestra nova FNB  

 

* Un cop finalitzat el període d'embarcament requerit i haver complert els requisits que estableix la Marina Mercant.
 

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació

 

Amunt
Contacte Seu Electrònica Perfil de Contractant
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech