Universitat Polit├Ęcnica de Catalunya, (obriu en finestra nova)

Declaració d’accessibilitat del campus virtual ATENEA de la Universitat Politècnica de Catalunya

español | english

La Universitat Politècnica de Catalunya s’ha compromès a fer accessible el seu campus virtual de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre), pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016.

Situació de compliment

El campus virtual ATENEA atenea.upc.edu està basat en la plataforma Moodle LMS amb la conformitat d’accessibilitat WCAG 2.1 AA.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a certes pàgines del campus virtual ATENEA atenea.upc.edu que han estat adaptades per a la UPC (moodle capa UPC): pàgina principal després de fer login, pàgina que llista el cursos dins de una categoria, pàgina de cerca de cursos i la pàgina de l’aula virtual; i als continguts generats pels participants de les aules virtuals.

El campus virtual ATENEA és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:

 1. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 Contingut no textual]
 2. Alguns vídeos gravats poden no contenir subtítols [requisit número 9.1.2.2 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 subtítols (gravats)]
 3. Alguns vídeos pregravats en el lloc web no disposen d'àudio descripció o mitjans alternatius [requisits número  9.1.2.5 i 9.1.2.3 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 Àudio descripció o mitjans alternatius (gravat)]
 4. En algunes pàgines s'ha utilitzat el color com a únic mitjà visual per transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual [requisit número 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 usos del color]
 5. En algunes pàgines el contrast dels components d'interfície d'usuari i d'objectes gràfics podria no arribar al 3: 1 amb els colors adjacents [requisit número 9.1.4.11 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 contrast no textual]
 6. En algunes pàgines hi ha enllaços que no identifiquen quina és la seva funció o destí  [requisit número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 Propòsit dels enllaços (en context)]
 7. En algunes pàgines el camp de cerca es troba dins d’un element HTML fieldset que no té llegenda [requisit número 9.3.3.2 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 Etiquetes o instruccions]
 8. En algunes pàgines hi ha blocs laterals que no compleixen la jerarquia de tags d’encapçalament [requisit número 9.2.4.1 i 9.1.3.1 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 Blocs de derivació i informació i enllaços]

Càrrega desproporcionada

No aplica

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

 1. Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.
 2. Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats per aquesta Universitat o que no estiguin sota el seu control, com per exemple, arxius ofimàtics.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 13 d’abril de 2022.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat la realització d’un informe d’accessibilitat per part de l’empresa UPCnet, proveïdora tecnològica del campus virtual ATENEA, el 13 d’abril de 2022.

Darrera revisió de la declaració: no aplica.

Observacions i dades de contacte

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre), a través del l’adreça de correu atic@upc.edu, o bé del telèfon 934016213, com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part del campus virtual ATENEA.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del campus virtual ATENEA.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades a la Unitat Responsable d'Accessibilitat.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018) s'ha de presentar una instància genèrica del registre general de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment d’aplicació

Si un cop realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits previstos en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi passat el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

Declaración de accesibilidad del campus virtual ATENEA de la Universitat Politècnica de Calatunya

català | english

La Universitat Politècnica de Catalunya se ha comprometido a hacer accesible su campus virtual de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público (en adelante, Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre), por el que se transpone la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016.

Situación de cumplimiento

El campus virtual ATENEA (atenea.upc.edu) está basado en la plataforma Moodle LMS con la conformidad de accesibilidad WCAG 2.1 AA.

La presente declaración de accesibilidad se aplica a ciertas páginas del campus virtual ATENEA (atenea.upc.edu) que han sido adaptadas para la UPC (Moodle capa UPC), es decir, la página principal tras iniciar la sesión, la página que lista los cursos dentro de una categoría, la página de búsqueda de cursos y la página del aula virtual, así como a los contenidos generados por los participantes de las aulas virtuales.

El campus virtual ATENEA es parcialmente conforme al Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, debido a las excepciones y la falta de conformidad de los aspectos que a continuación se indican.

Contenido no accesible

El contenido que se recoge a continuación no es accesible por los siguientes motivos:

Falta de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre:

 1. Algunas imágenes no están etiquetadas o tienen una alternativa textual genérica [requisito número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 sobre contenido no textual].
 2. Algunos vídeos grabados pueden no contener subtítulos [requisito número 9.1.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 sobre subtítulos (grabados)].
 3. Algunos vídeos pregrabados en el sitio web no ofrecen audiodescripción o medios alternativos [requisitos número 9.1.2.5 y 9.1.2.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 sobre audiodescripción y audiodescripción o contenido multimedia alternativo (grabado)].
 4. En algunas páginas se ha utilizado el color como único medio visual para transmitir información, indicar una acción, provocar una respuesta o distinguir un elemento visual [requisito número 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 sobre uso del color].
 5. En algunas páginas el contraste de los componentes de la interfaz de usuario y de los objetos gráficos podría no llegar al 3:1 con los colores adyacentes [requisito número 9.1.4.11 de la norma UNE-EN 301549:2019 sobre contraste no textual].
 6. En algunas páginas existen enlaces que no identifican la función o el destino [requisito número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2019 sobre propósito de los enlaces (en contexto)].
 7. En algunas páginas el campo de búsqueda se encuentra dentro de un elemento HTML fieldset que no tiene leyenda [requisito número 9.3.3.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 sobre etiquetas o instrucciones].
 8. En algunas páginas existen bloques laterales que no cumplen la jerarquía de etiquetas de encabezado [requisitos número 9.2.4.1 y 9.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 sobre evitar bloques e información y relaciones].

Carga desproporcionada

No aplicable.

El contenido no entra dentro del ámbito de la legislación aplicable

 1. Podrían existir archivos ofimáticos en PDF u otros formatos publicados antes del 20 de septiembre de 2018 que no cumplan íntegramente todos los requisitos de accesibilidad.
 2. Pueden existir contenidos de terceros que no estén desarrollados por esta universidad o que no estén bajo su control, como, por ejemplo, archivos ofimáticos.

Preparación de la presente declaración de accesibilidad

La presente declaración se preparó el 13 de abril de 2022.

Para preparar la declaración se encargó la elaboración de un informe de accesibilidad a la empresa UPCnet, proveedora tecnológica del campus virtual ATENEA, el 13 de abril de 2022.

Última revisión de la declaración: no aplicable.

Observaciones y datos de contacto

Pueden realizarse comunicaciones sobre requisitos de accesibilidad (artículo 10.2.a del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre) a través de la dirección de correo atic@upc.edu o bien del teléfono 934 016 213, como por ejemplo:

 • Informar sobre cualquier posible incumplimiento por parte del campus virtual ATENEA.
 • Transmitir otras dificultades de acceso al contenido.
 • Formular cualquier otra consulta o sugerencia de mejora relativa a la accesibilidad del campus virtual ATENEA.

Las comunicaciones serán recibidas y trasladadas a la unidad responsable de accesibilidad.

Solicitudes de información accesible y quejas

Para realizar solicitudes de información accesible y formular quejas (artículo 12 del Real Decreto 1112/2018) deberá presentarse una instancia genérica en el Registro General de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Cualquier persona física o jurídica podrá formular quejas relativas al cumplimiento de los requisitos del Real Decreto 1112/2018 y solicitar información relativa a contenidos que se encuentren excluidos del ámbito de aplicación de dicha normativa.

Las solicitudes y quejas se registrarán conforme a los requisitos establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Procedimiento de aplicación

Si, tras realizar una solicitud de información accesible o formular una queja, la solicitud se desestima, no se está de acuerdo con la decisión adoptada o la respuesta no cumple los requisitos previstos en el artículo 12.5, la persona interesada podrá iniciar una reclamación. Igualmente podrá iniciar una reclamación en el caso de que haya transcurrido un plazo de veinte días hábiles sin haber obtenido respuesta.

Accessibility statement of the ATENEA virtual campus of the Universitat Politècnica de Catalunya

català | castellano

The Universitat Politècnica de Catalunya is committed to making its virtual campus accessible in accordance with Royal Decree 1112/2018, of 7 September, on the accessibility of websites and mobile applications in the public sector (hereinafter, Royal Decree 1112/2018, of 7 September), which transposes Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of the Council, of 26 October 2016.

Compliance status

The ATENEA virtual campus (atenea.upc.edu) is based on the platform Moodle LMS with WCAG 2.1 AA accessibility compliance.

This accessibility statement applies to certain pages of the ATENEA virtual campus (atenea.upc.edu) that have been adapted for the UPC (Moodle UPC layer), i.e. the main page after logging in, the page listing the courses within a category, the course search page and the virtual classroom page, as well as the content generated by virtual classroom participants.

The ATENEA virtual campus is partially compliant with Royal Decree 1112/2018, of 7 September, due to the exceptions and non-compliance of the aspects indicated below.

Content that is not accessible

The following content is not accessible for the following reasons.

Non-compliance with Royal Decree 1112/2018, of 7 September:

 1. Some images are not tagged or have a generic alternative text [requirement number 9.1.1.1 on non-textual content of the UNE-EN 301549:2019 standard].
 2. Some recorded videos may not contain subtitles [requirement number 9.1.2.2 on (recorded) subtitles of the UNE-EN 301549:2019 standard].
 3. Some prerecorded videos on the website do not offer audio description or alternative media [requirement numbers 9.1.2.5 and 9.1.2.3 on audio description and audio description or (prerecorded) media alternative of the UNE-EN 301549:2019 standard].
 4. On some pages, colour has been used as the only visual medium to convey information, indicate an action, provoke a response or distinguish a visual element [requirement number 9.1.4.1 on the use of colour of the UNE-EN 301549:2019 standard].
 5. On some pages, the contrast of the components of the user interface and of the graphic objects may not reach 3:1 with adjacent colours [requirement number 9.1.4.11 on non-text contrast of the UNE-EN 301549:2019 standard].
 6. On some pages, there are links that do not identify the function or destination [requirement number 9.2.4.4 on link purpose (in context) of the UNE-EN 301549:2019 standard].
 7. On some pages, the search field is within an HTML fieldset element that has no legend [requirement number 9.3.3.2 on labels or instructions of the UNE-EN 301549:2019 standard].
 8. On some pages, there are sidebar blocks that do not comply with the header tag hierarchy [requirements number 9.2.4.1 and 9.1.3.1 on bypass blocks and info and relationships of the UNE-EN 301549:2019 standard].

Disproportionate load

Not applicable.

The content does not fall within the scope of applicable laws

 1. There may be PDF files or files in other formats published before 20 September 2018 that do not fully meet all of the accessibility requirements.
 2. There may be third-party content that is not developed by this university or that it does not have control over, such as office automation files.

Preparation of the accessibility statement

This statement was prepared on 13 April 2022.

To prepare the statement, a report on accessibility was requested from UPCnet, the technology provider for the ATENEA virtual campus, on 13 April 2022.

Last revision of the statement: not applicable

Observations and contact details

Communications on accessibility requirements such as those listed below may be made (Article 10.2.a of Royal Decree 1112/2018, of 7 September) by writing to the e-mail address atic@upc.edu or by calling 934 016 213.

 • Report potential non-compliance by the ATENEA virtual campus.
 • Inform of other difficulties in accessing content.
 • Make any other enquiries or suggestions for improvement regarding the accessibility of the ATENEA virtual campus.

Communications will be received and transferred to the unit responsible for accessibility.

Requests for accessibility information and complaints

To make a request for accessibility information or a complaint (Article 12 of Royal Decree 1112/2018), submit a standard application form to the General Registry of the Universitat Politècnica de Catalunya.

Any natural or legal person may make a complaint regarding compliance with the requirements of Royal Decree 1112/2018 and request information relating to content that is excluded from the scope of this regulation.

Requests and complaints are registered in accordance with the requirements established by Law 39/2015, of 1 October, on the common administrative procedures of the public administrations.

Application procedure

If, after making a request for accessibility information or a complaint, the request is rejected, you are not in agreement with the decision taken or the response does not meet the requirements of Article 12.5, you can file a complaint. You can also file a complaint in the event that a period of 20 working days has elapsed without a response.