Butlletí núm. 122

Febrer 2010
Consell de Govern     > Índex de l'ordre del dia [pdf]

09/02/10

    > Ordre del dia, acords i documents informatius
Consell Social     > Ordre del dia, acords i documents [pdf]

16/02/10

  Sobre el Consell de Govern 
  Consell de Govern
Ordre del dia, acords i documents informatius
document pdf
Quadre resum de la relació d'acords
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Informe del rector

pdf

Resum de l'Informe del rector

3. Temes informatius
3.1. Nomenaments rector. Document informatiu 1/2
4. Projecte del pressupost 2010

pdf

Acord núm. 1/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova el Pressupost 2010 de la Universitat Politècnica de Catalunya, per a la seva posterior aprovació, si s’escau, pel Consell Social. Document 2/2

5. Assignació de punts de docència als centres. Curs 2010-2011
pdf
Acord núm. 2/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova l’assignació de docència als centres per al curs 2010-2011. Document 3/2
6. Ratificació d'acords i informació de les comissions del Consell de Govern i de les comissions estatutàries

Comissió d'Economia i Infraestructures

document pdf
Comissió d'Economia i Infraestructures 6.1 Informació de la tresoreria a 31 de desembre de 2009. Document informatiu 4/2
document pdf
Comissió d'Economia i Infraestructures 6.2 Informe sobre l'execució de la convocatòria del pla d'inversions TIC del 2009. Document informatiu 5/2
document pdf
Comissió d'Economia i Infraestructures 6.3 Acord núm. 3/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la Presentació de la Convocatòria del Pla d’Inversions en TIC del 2010. Document 6/2
document pdf
Comissió d'Economia i Infraestructures 6.4 Acord núm. 4/2010 del Consell de Govern pel qual s’aproven les tarifes dels centres adscrits, per a la seva posterior aprovació, si s’escau, pel Consell Social. Document 7/2
document pdf
Comissió d'Economia i Infraestructures 6.5 Acord núm. 5/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la modificació d’un dret de superfície a favor de la UPC en terrenys del Campus Universitari del Baix Llobregat, per a la seva posterior aprovació, si s’escau, pel Consell Social. Document 8/2
document pdf
Comissió d'Economia i Infraestructures 6.6 Acord núm. 6/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la distribució del PPIEE, anualitat 2010. Document 9/2

Comissió de Docència i Estudiantat

document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 6.7 Informació sobre la matrícula dels programes de formació permanent del curs 2009-2010. Document informatiu 10/2
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 6.8 Acord núm. 7/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria definitiva, pla d’estudis per assignatures i quadre d’adaptació del Graduat/da en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació de l’EPSC. Document 11/2
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 6.9 Acord núm. 8/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria definitiva, pla d’estudis per assignatures i quadre d’adaptació del Graduat/da en Enginyeria Telemàtica de l’EPSC. Document 12/2
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 6.10 Acord núm. 9/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la proposta de programació acadèmica del curs 2010/2011: graus i màsters (perquè l’aprovi, si escau, el Consell Social). Document 13/2
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 6.11 Acord núm. 10/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la sol·licitud de verificació del títol universitari oficial del Grau en Enginyeria d’Integració de Sistemes TIC de l’EPSEM. Document 14/2
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 6.12 Acord núm. 11/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova el canvi de nom de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial d’Igualada, i s’acorda elevar la proposta al Departament d’Innovació, Universitat i Empresa de la Generalitat de Catalunya, per a la seva conformitat. Document 15/2
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 6.13 Acord núm. 12/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova el Pla de Llengües de la UPC. Document 16/2
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 6.14 Acord núm. 13/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la Resolució de la Convocatòria per a la concessió a associacions d’Ajuts econòmics per a la realització d’activitats culturals i esportives curs 2009- 2010. Document 17/2
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 6.15 Acord núm. 14/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la Convocatòria d’Ajuts per a Projectes de Millora de la Docència 2010. Document 18/2
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 6.16 Acord núm.15/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la Convocatòria d’Ajuts
per a la Millora d’equipaments docents 2010. Document 19/2
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 6.17 Acord núm.16/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova les Altes al Registre d’Associacions de la UPC. Document 20/2
document pdf
Comissió de Docència i Estudiantat 6.18 Acord núm. 17/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova l’assignació de punts de docència als màsters universitaris per al curs 2010-2011. Document 21/2

Comissió de Personal i Acció Social

document pdf
Comissió de Personal i Acció Social 6.19 Informació sobre la resolució de la convocatòria d'ajuts per ascendents o cònjuges amb dependència de grau III establerta al PLAS. Document informatiu 22/2

document pdf

Comissió de Personal i Acció Social

6.20 Acord núm.18/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova les modificacions RLT PAS-L, perquè ho aprovi, si s’escau, el Consell Social. Document 23/12

Comissió de Recerca

document pdf
Comissió de Recerca 6.21 Acord núm. 19/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova el Manual de Gestió per a la Recerca i perquè l’aprovi, si escau, el Consell Social. Document 24/2
document pdf
Comissió de Recerca 6.22 Acord núm. 20/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la Creació de la Unitat dAssessorament i Suport Laboral a la Recerca.. Document 25/2
document pdf
Comissió de Recerca 6.23 Acord núm. 21/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la creació de l’spin off SPARSITY S.L. Document 26/2

document pdf


document pdf

Comissió de Recerca

6.24. Acord núm. 22/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la sol·licitud d’un nou grup de recerca de la UPC. Document 27/2

Acord núm. 23/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la sol·licitud de nous congressos notables de la UPC. Document 28/2

document pdf
Comissió de Recerca 6.25 Acord núm. 24/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova lassignació d’espais per a projectes de recerca en l’edifici Neàpolis a Vilanova i la Geltrú. Document 29/2
document pdf
Comissió de Recerca 6.26 Acord núm. 25/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la convocatòria 2010 per a la concessió de Premis Extraordinaris de Doctorat: promoció 2007-2008. Document 30/2

Comissió de Planificació i Avaluació

document pdf
Comissió de Planificació i Avaluació 6.27 Informe de resultats de la Convocatòria 2009 del Marc per a l'impuls de les línies stratègiques de les unitats bàsiques 2008-2010. Document informatiu 31/2

7. Assumptes de tràmit

document pdf
7.1 Acord núm. 26/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la creació de la Fundació Centre d’Innovació Tecnològica de la UPC, perquè sigui aprovat pel Consell Social. Document 32/2

10. Torn obert d'intervencions


Secretaria General, Consell Social i Oficina de Mitjans de Comunicació
Març 2010
 
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya