Què has de saber abans de matricular-te

3.Què has de saber abans de matricular-te

 • Si no et matricules en el termini assignat, perds la plaça

  - Si no et matricules en els períodes establerts al calendari de preinscripció, perds la plaça assignada.

  - Quan se t’assigna una plaça deixes fora una altra persona. Si no et matricules, aquesta plaça es reassigna a la persona que hi ha en llista d’espera.

 • La matrícula és el contracte entre tu i la Universitat. Un cop matriculat, has de fer el pagament

  - Com a estudiant exerceixes el teu dret de matrícula de forma voluntària i responsable. La sol·licitud de matrícula implica obligatòriament el pagament dels preus públics fixats per a la prestació de serveis acadèmics i estàs obligat a pagar-los, una vegada aplicats els recàrrecs i les bonificacions establerts.

  - El fet de no pagar la matrícula no implica que s’anul·li, però s’hi aplicaran recàrrecs per pagaments realitzats fora del termini establert.

  - Aquest contracte obliga la UPC a prestar-te els serveis previstos i a tu a pagar-los, a seguir-los i a respectar les normatives com a estudiant de la UPC.

 • La matrícula és presencial per als estudiants de nou accés

  - La matrícula dels estudiants de nou accés a la UPC es fa presencialment mitjançant el sistema d’automatrícula.

  - La matrícula s’ha de formalitzar el dia i l’hora assignats i, si convé, es pot delegar en una altra persona. En aquests casos, el centre docent podrà sol·licitar l'autorització escrita de l’estudiant a la persona que realitza la matrícula. Es pot fer servir el model UPC o qualsevol altre que contingui les mateixes dades.

 • Documentació necessària per a la matrícula

  - Si tens la nacionalitat espanyola has de presentar l’original del DNI.

  - Si ets estranger cal que presentis l’original i la fotocòpia del document d'identitat del teu país o del passaport i, si en tens, del NIE.

  - Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula.

 • Documentació que cal portar segons la via d'accés

  Via d'accés Documentació
  Estudiants que han fet les proves d’accés a la universitat No cal portar cap document.
  Estudiants procedents de sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat Credencial emesa per la UNED.
  Títol universitari de grau o de l'ordenació anterior a l'EEES No cal portar cap document.
  Títol de CFGS, FP2 i assimilats No cal portar cap document.
  PAU, CFGS, FP2 o assimilats que han iniciat alguna vegada estudis universitaris Trasllat d'expedient o, si escau, simultaneïtat d’estudis
  Accés per a més grans de 25/40/45 anys No cal portar cap documentació.
 • Modalitat de dedicació als estudis i crèdits que has de matricular

  - Pots triar, a l’inici dels estudis i sense necessitat de cap justificació addicional, la modalitat de dedicació als estudis a temps complet o bé a temps parcial. El més habitual és el temps complet.

  - L’estudiant que cursi els estudis a temps complet i es matriculi per primera vegada de primer curs en uns estudis de grau, s'ha de matricular de 30 crèdits, si la matrícula és quadrimestral, o de 60 crèdits, si la matrícula és anual.

  - L’estudiant que cursi els estudis a temps parcial no s’ha de matricular del curs complet, sinó d’un màxim de 36 crèdits per any acadèmic (18 crèdits per quadrimestre).

  - La modalitat triada es mantindrà en cadascuna de les matrícules següents que realitzis durant la fase inicial dels estudis, llevat que sol·licitis una modificació de modalitat i aquesta sigui acceptada.