Què has de saber abans de matricular-te

3.Què has de saber abans de matricular-te

  • Si no et matricules en el termini assignat, perds la plaça

   - Si no et matricules en els períodes establerts al calendari de preinscripció, perds la plaça assignada.  En cas de no haver pogut fer la matrícula, tens l'opció de sol·licitar fer-la fora de termini exposant el motius.

   - Quan se t’assigna una plaça deixes fora una altra persona. Si no et matricules, aquesta plaça es reassigna a la persona que hi ha en llista d’espera.

  • La matrícula és el contracte entre tu i la Universitat. Un cop matriculat, has de fer el pagament

   - Com a estudiant exerceixes el teu dret de matrícula de forma voluntària i responsable. La sol·licitud de matrícula implica obligatòriament el pagament dels preus públics fixats per a la prestació de serveis acadèmics i estàs obligat a pagar-los, una vegada aplicats els recàrrecs i les bonificacions establerts.

   - El fet de no pagar la matrícula no implica que s’anul·li, però s’hi aplicaran recàrrecs per pagaments realitzats fora del termini establert.

   - Aquest contracte obliga la UPC a prestar-te els serveis previstos i a tu a pagar-los, a seguir-los i a respectar les normatives com a estudiant de la UPC.

  • La matrícula és en línia

   La matrícula dels estudiants de nou accés a la UPC es fa en línia (no presencial) mitjançant el sistema d’automatrícula.

   - La matrícula s’ha de formalitzar el dia i l’hora assignats

   -
   En casos excepcionals la matrícula podrà ser presencial, si així està informat al web del centre docent on t'has de matricular. Si convé, es pot delegar en una altra persona. En aquests casos, el centre docent podrà sol·licitar l'autorització escrita de l’estudiant a la persona que realitza la matrícula. Es pot fer servir el model UPC o qualsevol altre que contingui les mateixes dades.

  • Documentació necessària per a la matrícula

   - Si tens la nacionalitat espanyola la matrícula s’ha de fer amb el DNI. El núm. de document ja consta al nostre sistema perquè l’has d’haver utilitzat per a la preinscripció universitària.

   - Si ets estranger i disposes del NIE cal que prèviament a la matrícula dipositis el document a l’e-secretaria (apartat ENTRADA DE DOCUMENTACIÓ). En cas de no disposar de NIE el teu centre et requerirà el document d'identitat del teu país o el passaport amb posterioritat a la matrícula.

   - Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula.

  • Documentació que cal portar segons la via d'accés

   Via d'accés Documentació
   Estudiants que han fet les proves d’accés a la universitat No cal portar cap document.
   Estudiants procedents de sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat No cap portar cap document.
   Títol universitari de grau o de l'ordenació anterior a l'EEES No cal portar cap document.
   Títol de CFGS, FP2 i assimilats No cal portar cap document.
   PAU, CFGS, FP2 o assimilats que han iniciat alguna vegada estudis universitaris Trasllat d'expedient o, si escau, simultaneïtat d’estudis (1)
   Accés per a més grans de 25/40/45 anys No cal portar cap documentació.

(1) En el cas de trasllat (o simultaneïtat) intern a la UPC, no cal portar cap document. El centre farà les comprovacions necessàries al sistema. En el cas de trasllat d’altres universitats els estudiants han de dipositar a l’e-secretaria (apartat ENTRADA DE DOCUMENTACIÓ) el comprovant de pagament de la taxa de trasllat (o simultaneïtat) prèviament o amb posterioritat a la matrícula. Els centres indicaran a les seves pàgines web la manera i els terminis màxims per pujar-hi la documentació.

 • Modalitat de dedicació als estudis i crèdits que has de matricular

  - Pots triar, a l’inici dels estudis i sense necessitat de cap justificació addicional, la modalitat de dedicació als estudis a temps complet o bé a temps parcial. El més habitual és el temps complet.

  - Si curses els estudis a temps complet i et matricules per primera vegada de primer curs en uns estudis de grau, t'has de matricular de 30 crèdits, si la matrícula és quadrimestral, o de 60 crèdits, si la matrícula és anual.

  - Si curses els estudis a temps parcial no t’has de matricular del curs complet, sinó d’un màxim de 36 crèdits per any acadèmic (18 crèdits per quadrimestre).

  - La modalitat triada es mantindrà en cadascuna de les matrícules següents que realitzis durant la fase inicial dels estudis, llevat que sol·licitis una modificació de modalitat i aquesta sigui acceptada.

Avís important

En acabar la matrícula rebràs un correu electrònic indicant que s’ha fet correctament, amb instruccions per al pagament i amb enllaç a l’e-Secretaria.

En qualsevol moment pots descarregar el full comprovant de la matrícula a través de l’e-Secretaria.