Matrícula

On i quan fer la matrícula

 • Formalitzar la matrícula al màster universitari. La unitat gestora de cada màster notificarà el dia, el lloc i la documentació que cal presentar per acreditar que es compleixen les condicions d'accés.

Documentació a presentar

 • La documentació a aportar dependrà del lloc on s'hagi obtingut el títol o s'hagin cursat els estudis previs que donen accés al màster universitari:

  En centres propis de la UPC:

  • Currículum Vitae
  • Si teniu una altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del màster universitari que es vol cursar, que sigui diferent de la que hi ha donat accés, cal lliurar la documentació acreditativa (original i còpia o bé fotocòpia compulsada).

  En centres adscrits de la UPC o qualsevol altra universitat de l'Estat espanyol, a més de la documentació anterior, cal presentar:

  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
  • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol que dóna accés al màster o bé el comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició.
  • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d'un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l'estudiant.
  • Documentació específica requerida pel mateix màster.

  En universitats o institucions estrangeres d'educació superior:

  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
  • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la credencial d'homologació del títol que dóna accés al màster.
  • Si el títol no està homologat, cal original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document emès per la universitat o institució on s'ha obtingut el títol o per l'autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d'acreditar que el títol obtingut té una durada de com a mínim 3 anys i que permet accedir a estudis de postgrau (màster) en aquell país. Si això no és possible, s'ha d'indicar a quin nivell superior d'estudis dóna accés aquest títol.
  • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d'un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de qualificacions aplicat.
  • Si es té una altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del màster universitari que es vol cursar, que sigui diferent de la que hi ha donat accés, s'ha de lliurar la documentació acreditativa (original i còpia o bé fotocòpia compulsada).

Legalització de documents

 • Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la.

  Després que la unitat gestora del màster hagi validat la documentació aportada, es pot formalitzar la matrícula. Un cop satisfet l'import de la matrícula a l'entitat bancària corresponent, s'és estudiant del programa de màster universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya.
  Legalització de documents expedits a l'estranger

Pagaments

Matrícula condicionada a un mínim de 20 estudiants

 • D'acord amb els criteris establerts pel Consell Interuniversitari de Catalunya, la impartició dels màsters universitaris està condicionada a la matriculació d'un mínim de 20 estudiants, un cop finalitzat el període de matrícula de la convocatòria de setembre. Si no s’arriba a aquest nombre mínim, no es garanteix la seva impartició. 

  Si un programa de màster s'ha de desprogramar per aquest motiu, es tornarà l'import de la matrícula als estudiants afectats i se’ls oferiran altres opcions dins d’altres màsters universitaris.