Acord per distribuir les 34 places de professorat lector del programa Serra-Húnter entre 18 unitats

El Consell de Govern del 17 de maig ha acordat la distribució entre 18 departaments de la UPC les 34 places assignades per contractar professor lector en el marc del Programa Serra Húnter

24/05/2018

De les 34 places de professor lector a contractar que s’han acordat distribuir, 33 són derivades de les jubilacions de l’any anterior, mentre que hi ha una d’addicional que respon a la renúncia d’un contracte previ amb compromís d’estabilització al Departament de Física (divisió d'Enginyeria Aeroespacial).

La distribució s’ha realitzat segons les necessitats docents de les diferents unitats acadèmiques, en la mateixa línia que ja es va fer durant l’any 2017 per a la provisió de places de lector del programa Serra Húnter (acord 85/2017 del Consell de Govern, 23 de maig del 2017)

Concretament, s’ha tingut en compte el percentatge de professorat a temps parcial dels departaments en els tres propers cursos, atenent la previsió de jubilació i l’activitat de recerca de cada unitat. Respecte a exercicis anteriors, enguany s’ha afegit una previsió del conjunt de jubilacions (i no només les forçoses) en base a una anàlisi estadística dels dos darrers anys per categories de professorat.

Pel que fa a la valoració de les activitats de recerca, s’han tingut en compte els punts PAR i PATT de cada unitat.

En base a aquests criteris i a l’algorisme utilitzat, que recalcula la situació dels departaments, o de les seccions si s’escau, a mesura que es va assignant professorat lector, les places per al 2018 es distribueixen de la manera següents:

Més informació: