Acord per distribuir les 26 places de professorat lector del programa Serra Húnter 2019 entre 16 departaments

El Consell de Govern del 11 de desembre ha acordat la distribució entre 16 departaments de la UPC les 26 places assignades per contractar professor lector en el marc del Programa Serra Húnter a compte de les jubilacions produïdes o planificades per aquest curs.

18/12/2018

Per a la distribució de les places s’ha tingut en compte el percentatge de professorat a temps parcial dels departaments en els tres propers cursos atenent a la previsió de jubilacions i l’activitat de recerca de la unitat.

En concret, l’assignació s’ha realitzat segons les necessitats docents de les diferents unitats acadèmiques tenint en compte els següent criteris: 21 places distribuïdes tenint en compte la necessitat docent (70 %) i l’activitat en recerca de la unitat (30 %), i 5 places distribuïdes entre les unitats que en els darrers cinc anys no hagin obtingut una plaça de professorat lector i en què la capacitat lectiva potencial del professorat (CLP) del PDI permanent sigui inferior a l’encàrrec docent, també seguint els criteris de necessitat docent i l’activitat de recerca valorats en la distribució de les primeres 21 places.

Així, les 26 places s’han assignat entre els 16 departaments següents: