Actualitzada la normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual de la UPC

La nova normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual que ha entrat en vigor a la UPC, després de ser aprovada pel Consell de Govern el 20 de novembre, actualitza i posa al dia la regulació interna en aquesta matèria, adaptant-la a la nova llei de patents estatal. El nou marc jurídic contribueix a millorar els processos de valorització de la recerca a la Universitat, utilitzant els recursos de manera més eficient.

30/11/2018

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s’ha replantejat la seva estratègia interna de propietat industrial, davant l’entrada en vigor de la nova llei de patents 24/2015 de les universitats públiques, la qual dictamina, entre d’altres coses, que les universitats han d’assumir el cost de les taxes per qualsevol tràmit o gestió de patents. En aquest context, la UPC es planteja prioritzar aquelles patents amb alt potencial per arribar a mercat.

La normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual aprovada Consell de Govern de la UPC és aplicable a tots els membres de la comunitat universitària i regula diferents aspectes. Un és la titularitat i la gestió sobre els drets de propietat industrial i/o intel·lectual inherents als resultats generats a partir de totes les activitats acadèmiques, docents i de recerca desenvolupades a la UPC, ja siguin activitats pròpies o impulsades per la Universitat o bé activitats en col·laboració o per encàrrec de terceres persones o entitats.

El nou marc jurídic intern indica que qualsevol obra o invenció en què participi el personal de la UPC, com a conseqüència directa o indirecta de les seves funcions acadèmiques, docents o de recerca, ha de fer referència a la seva vinculació amb la Universitat. Aquesta normativa deroga les anteriors que han estat vigents fins ara.