Canvis en la normativa dels permisos de mobilitat i llicències sabàtiques del PDI

Una nova modalitat de llicències sabàtiques extraordinàries per al professorat de la UPC permetrà l’actualització i el perfeccionament en l’activitat de recerca després d’ocupar determinats càrrecs de gestió a la Universitat.

04/07/2018

S’ha modificat la normativa dels permisos de mobilitat i llicències sabàtiques acadèmiques del PDI superiors a tres mesos, incorporant una modalitat que permet que les persones que han exercit determinats càrrecs de gestió durant un període de temps significatiu i amb una activitat investigadora prèvia contrastada puguin gaudir d’una llicència per poder recuperar el nivell de recerca. Aquesta modificació, aprovada pel Consell de Govern el 21 de juny, s’ha proposat perquè es constata que la implicació en l’exercici de determinats càrrecs de gestió que requereixen una major dedicació repercuteix negativament en el desenvolupament de la recerca per part del professorat afectat. 

Per facilitar la reincorporació i poder dur a terme tasques d’actualització i perfeccionament en l’activitat de recerca, els membres del professorat de la UPC que exerceixen els càrrecs de rectora o rector, secretària o secretari general i vicerectores o vicerectors podran gaudir d’una llicència sabàtica extraordinària d’un any de durada si han exercit aquests càrrecs durant un període mínim de tres anys i sis mesos continuats. Si l’han exercit un mínim de dos anys continuats, la poden gaudir durant un semestre.

Així mateix, els membres del professorat que exerceixen el càrrec de directora o director d’escola i degà o degana de facultat durant un mínim de set anys i sis mesos consecutius podran gaudir d’una llicència sabàtica extraordinària durant un any. Si l’han exercit durant un mínim de tres anys i sis mesos consecutius, la podran gaudir durant un semestre. Els que exerceixen el càrrec de directores o directors de departament i d’Institut durant un mínim de set anys i sis mesos consecutius podran gaudir d’una llicència sabàtica extraordinària durant un semestre.

En tots els casos, caldrà acreditar l’existència d’una recerca rellevant prèvia, que equivaldrà a disposar d’un sexenni (PDI funcionari) o d’un complement addicional de recerca (PDI laboral) vius en el moment d’inici de l’exercici del càrrec o bé a la finalització del mateix.

Aquesta llicència ha d’incidir en una actualització i millora sensible de la qualitat de la recerca. Una possibilitat per aconseguir aquest objectiu és mitjançant estades a universitats o centres de recerca i desenvolupament.