L’ICE implementa eines de ‘Business Intelligence’ per conèixer millor l’ús del campus virtual Atenea

L’ICE implementa eines de ‘Business Intelligence’ per conèixer millor l’ús del campus virtual Atenea
+
Descarregar

En aquesta primera fase, el BI d'Atenea BI proporciona dades sobre les sessions, el nombre de persones usuàries o actives, les quals es poden filtrar per col·lectius, unitats, estudis, intervals o períodes de temps

La plataforma Atenea BI permet consultar els indicadors sobre l’ús del campus virtual Atenea per part de la comunitat UPC mitjançant l’aplicació d’eines d’intel·ligència empresarial (Busines intelligence).

15/10/2021

L’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), juntament amb els serveis TIC de la Universitat i UPCnet, ha implementat eines d’intel·ligència empresarial (BI, per les sigles en anglès de Business Intelligence) per obtenir dades sobre l’ús del campus virtual Atenea per part de la comunitat UPC en general o bé per col·lectius en particular: estudiant, personal docent i investigador (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS).

En una primera fase de desenvolupament, implementada aquest curs 2021-2022, la plataforma Atenea BI permet consultar els indicadors considerats clau per començar a extreure informació docent rellevant sobre l’ús del campus virtual.  Així, actualment es poden consultar el nombre de sessions, les persones usuàries i les persones connectades o actives en el campus virtual de la UPC, en períodes de temps concrets, a partir de l'1 de setembre del 2020. 

També permet visualitzar el nombre d’activitats i de recursos creats per part del professorat i el nombre de consultes per part de la comunitat universitària, així com indicadors sobre les qualificacions (el nombre de notes que s'actualitzen en els llibres de qualificacions i el nombre de visites que han rebut), i del maletí de cursos (nombre de cursos creats i nombre de visites rebudes). 

Una mostra dels indicadors que es mostren all BI d'AteneUna mostra dels indicadors que es mostren all BI d'Atenea

Les dades es poden filtrar per col·lectius (estudiantat, PDI i pas), per unitats (centres docents i departaments), per estudis (grau i màster) i per intervals temporals (una hora, un dia, una setmana o un mes). 

L’aplicatiu també permet fer comparatives entre períodes de temps, així com visualitzar, mitjançant diagrames de barres, el pes relatiu de cada indicador per col·lectius, unitats i titulacions.

En una segona fase s’ampliaran el nombre d’indicadors i de funcionalitats, entre les quals estaran la possibilitat de descàrrega de dades en un full de càlcul o l’encreuament amb indicadors sobre el rendiment acadèmic. La implantació definitiva de la plataforma permetrà visualitzar indicadors de cadascuna de les assignatures integrades al campus virtual Atenea.