En marxa la convocatòria del Pla d’Inversions TIC 2019

Ja està en marxa la convocatòria del Pla d’Inversions TIC 2019, aprovada pel Consell de Govern el 21 de març i que destinarà més de 300.000 euros a finançar la renovació d’equipament informàtic i commutadors de xarxes locals. Les sol·licituds les poden fer, fins al 12 d’abril i mitjançant formulari electrònic, les unitats acadèmiques i determinades unitats funcionals.

10/04/2019

El nou Pla d’Inversions TIC disposa de més de 300.000 euros per renovar infraestructures TIC en un total de 69 unitats acadèmiques i funcionals. La convocatòria, en marxa del 22 de març, preveu atorgar fins a un màxim de 150.000 euros, en concepte d’ajuts, per renovar commutadors de xarxes locals (switches), ordinadors personals i monitors per a aules de centres docents, així com ordinadors personals, monitors i portàtils destinats a PAS fixe. La convocatòria especifica que es podran incloure fins a cinc ordinadors (personal o portàtil) de PDI que formi part de la direcció dels centres docents i fins a dos ordinadors personals per a la direcció dels departaments i instituts.

Les 69 unitats que poden optar a Pla d’inversions TIC són: els centres docents, inclòs el CFIS, els departaments, els instituts universitaris (ICE, INTE, INTEXTER, IOC, IRI i IS.UPC), les UTG, Coordinació de Campus Nord i el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, tal i com s’especifica a l’annex 1 de la convocatòria.

Els ajuts contemplen el subministrament de l’equip, la garantia i els serveis de suport i manteniment corresponents durant el període de garantia. En el cas dels commutadors, els serveis de instal·lació i configuració seran opcionals i finançats íntegrament per les unitats. La diferència del cost de l’equipament finançat a través d’aquest Pla anirà a càrrec del pressupost gestionat per les unitats que facin la sol·licitud.

Sol·licituds i calendari de la convocatòria
Les sol·licituds per renovar les infraestructures TIC contemplades es poden fer fins al 12 d’abril, omplint aquest formulari electrònic.

L’Àrea TIC validarà que les sol·licituds s’ajustin als requisits establerts. Les podrà aprovar parcialment en funció dels criteris de priorització i amb el límit del finançament disponible. En aquest sentit, tindran prioritat els equipaments o infraestructures destinades a estudis de grau i màster en l’àmbit TIC, i que són els que s’especifiquen a l’annex 2 de la convocatòria.

Abans del 10 de maig es comunicarà a les unitats la resolució de la convocatòria amb el import de l’ajut assignat i l’import màxim corresponent al pressupost de cada unitat. Per executar les inversions aprovades, els Serveis Generals contractaran als proveïdors dels equips i les unitats faran les comandes als proveïdors contractats. La informació sobre els contractes, l’especificació dels equips i els preus es publicarà a la pàgina Cofinançament TIC 2019.

El 28 de juny es comunicaran els preus unitaris i imports definitius del cofinançament. Les unitats hauran de donar de baixa els equips vells de l’inventari d’equipament TIC i gestionaran la facturació d’acord amb les pautes dels serveis econòmics i financers de la UPC.

Del 2 juliol al 19 juliol, les unitats hauran d’enviar les comandes als proveïdors amb còpia a l’Àrea TIC. Les unitats cofinançaran les compres amb el seu pressupost. Aquest crèdit provindrà de recursos propis de la unitat obtinguts per assignació al capítol segon de la Universitat o via ingressos extraordinaris, per al funcionament ordinari de la unitat. Es descarta el cofinançament amb recursos provinents de subvencions, projectes o convenis de transferència R+D+i.

El desplegament dels equips, per part dels proveïdors, es durà a terme, previsiblement, entre els mesos de setembre i octubre.

Fins al 22 de novembre, les unitats tenen temps per comptabilitzar les factures i l’inventari, mentre que el Servei d’Economia té fins al 29 de novembre per fer els trasllats de crèdit pel retorn de la part del sobrant a les unitats.

En la convocatòria, que donarà per tancada el proper 5 de desembre, es detallen els procediments i les pautes econòmiques a seguir, les característiques específiques dels equips i les dates de cada fase de la convocatòria.  A més, les especificacions tècniques dels PC i dels monitors homologats per mitjà de l’acord marc amb el CSUC, es descriuen al portal de Serveis TIC.