Es crea el Servei Transversal de Gestió Econòmica de la UPC

El Consell de Govern de la UPC ha aprovat, en la sessió del 5 de juliol, la creació del nou Servei Transversal de Gestió Econòmica, amb l'objectiu de donar suport tècnic en l'àmbit econòmic i de contractació administrativa a les unitats i serveis que no disposen d’estructura administrativa especialitzada o que ho requereixin puntualment.

21/07/2022

El nou Servei Transversal de Gestió Econòmica (STGE) de la UPC té com a missió planificar, coordinar, organitzar, executar i difondre els processos i procediments de gestió econòmica i execució del pressupost. A més, orientarà, assessorarà i donarà suport tècnic a les unitats i serveis de la Universitat que no disposen d'estructura administrativa o d'estructura suficient per gestionar i donar compliment a la tramitació dels documents comptables, factures, justificants, etc., associats al seu pressupost i/o a la documentació vinculada a la gestió econòmica i contractació administrativa del seu àmbit. El STGE comptarà amb dues unitats especialitzades: la Unitat de tramitació econòmica i la Unitat de justificacions de projectes i subvencions. La nova unitat tindrà les següents funcions:

  • Dissenyar, proposar i coordinar l’execució de polítiques i estratègies en determinats àmbits de la gestió econòmica i de contractació administrativa.

  • Comptabilitzar les operacions econòmiques i ordenar els pagaments per dur a terme l’execució pressupostària i tramitació de les despeses i facturacions d’ingressos dels fons i crèdits pressupostaris assignats al seus centres gestors.

  • Coordinar i supervisar la preparació de la documentació requerida per les auditories de fiscalització de subvencions dintre del seu àmbit.

  • Donar suport i assessorament en matèria de gestió econòmica i contractació administrativa i factura electrònica, així com el suport als processos de comprovació i auditoria a les unitats i serveis que ho requereixin o que no disposen d’estructura administrativa.

  • Dissenyar i supervisar l’elaboració d’informes en relació als processos del seu àmbit: de seguiment dels pressupostos, per a comissions, justificacions, auditories i altres necessitats d’informació de la gerència.

  • Elaborar normatives i directrius relacionades amb la gestió econòmica i contractació administrativa conjuntament amb els altres serveis de l’àrea d’economia i la gerència.

  • Realitzar accions formatives adreçades a les unitats de recursos i serveis de les UTG’s o altres unitats de gestió econòmica.

L'acord de creació del Servei Transversal de Gestió Econòmica (STGE) va ser aprovat en la sessió del Consell de Govern del 5 de juliol passat.