Llum verda al primer Pla de captació de PDI i al nou Programa d'estabilització de PDI a temps complet

El Consell de Govern ha aprovat el primer Pla de captació de PDI de la Universitat, un mecanisme per oferir una carrera acadèmica a doctors i doctores que han aconseguit un contracte en els programes públics d’excel·lència. Com a conseqüència d’aquest Pla, també s’ha donat el vist-i-plau al nou Programa d’estabilització del PDI a temps complet, que regula el procediment pel qual la Universitat determina majoritàriament les places de professorat permanent que seran objecte de futures convocatòries.

21/07/2022

Davant la necessitat de renovació de la plantilla, i a fi d’optimitzar els recursos i captar personal que ja ha aconseguit èxit en convocatòries públiques competitives, el Consell de Govern ha donat el vist-i-plau al primer Pla de captació per al PDI que posa en marxa la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC).

Mitjançant aquest Pla, la Universitat pot oferir als doctors i les doctores que han aconseguit un contracte en els programes públics d’excel·lència (a banda dels programes Ramon y Cajal, Beatriz Galindo i Serra-Húnter, ja integrats en la captació i estabilització de la UPC) oportunitats per continuar la carrera acadèmica a la Universitat. Actualment, els programes considerats d’excel·lència per part del Ministeri d’Universitats, les convocatòries dels quals s’integren a partir d’ara en la captació de PDI de la UPC, són:

  • els programes europeus ERC Grants; Marie Curie Individual Fellowships i CERN Senior Fellowship
  • els programes estatals Juan de la Cierva (extint, convocatòries entre el període 2004-2013); ‘Juan de la Cierva-incorporación’ (convocatòries a partir del 2014) i ‘María Zambrano para la atracción de talento internacional’
  • els programes autonòmics catalans ICREA Senior i Beatriu Pinós

El tipus de plaça a què podran accedir les persones que s’incorporen a la UPC com a resultat de ser beneficiàries d’algun d’aquests programes (condicionada a la superació del pla d'estabilització corresponent) dependrà del tipus de contracte mitjançant el qual han iniciat la seva carrera acadèmica a la UPC. Amb aquest Pla s’estableixen, per tant, les bases mitjançant les quals es facilita l’inici de la carrera acadèmica del PDI en cadascun dels casos, dotant així la UPC d’atractiu per captar i retenir aquest talent.

El Pla de captació també preveu que, en cas de l’eventual aparició de nous programes públics competitius considerats d’excel·lència, es requerirà d’una actualització del programa de captació, prèvia negociació amb l'òrgan col·legiat de representació del PDI Laboral, que haurà de ser aprovada pel Consell de Govern.

Nou Programa d’estabilització del PDI amb dedicació a temps complet
Arran de l’aprovació del Pla de captació, el Consell de Govern ha acordat, en la mateixa sessió del 5 de juliol, el nou Programa d’Estabilització del PDI amb dedicació a temps complet de la UPC, que regula el procediment pel qual la Universitat determina majoritàriament les places de professorat permanent que seran objecte de futures convocatòries.

Podran sol·licitar-ne l’admissió les persones amb contracte temporal vigent amb dedicació a temps complet de la categoria de professorat lector, així com de personal investigador dels programes Ramon y Cajal, Beatriz Galindo Junior i Beatriz Galindo Senior; dels ajuts Consolidator, Advanced Grant i Starting Gran de l’ERC, així com personal dels programes Maria Zambrano, Marie Curie, Juan de la Cierva incorporación i Beatriu de Pinós.

Diagrama de possible carrera acadèmica
Davant l’heterogeneïtat del tipus de places i tenint en compte les bases particulars de cada convocatòria, així com del pla d’estabilització vigent, el diagrama de la possible carrera acadèmica de a la UPC seria el següent: