S’incorporen modificacions en el Programa de càtedres de la UPC

El Consell de Govern, reunit en sessió ordinària el 21 de juny, ha acordat la revisió i la modificació de diversos aspectes del Programa de càtedres de la UPC aprovat ara fa un any i sobre el qual ja es preveia fer una revisió per detectar i resoldre, si fos necessari, possibles disfuncions.

04/07/2018

El Programa de càtedres de la UPC, aprovat per Consell de Govern el 23 de maig del 2017, regula el procediment pel qual la Universitat determina les noves places de catedràtic que són objecte de convocatòries en aquelles àrees de coneixement en què hi hagi professorat amb mèrits especialment destacats, atenent a la disponibilitat pressupostària, a criteris organitzatius i d’equilibri en la dotació de les plantilles.

Un cop desenvolupada, durant el 2018, la primera convocatòria del Programa, s’ha posat de manifest la necessitat d’introduir modificacions que explicitin o que completin les previsions establertes, les quals s’han negociat amb els òrgans de representació de personal.

És en aquest sentit que el Consell de Govern ha aprovat la modificació de la normativa del Programa de càtedres de la UPC i la publicació del text refós , en el qual es descriuen els canvis introduïts en els articles 3, 7 i Annex, 8 i en la disposició addicional segona, així com el text complet de la nova disposició transitòria incorporada en aquesta normativa.

Els canvis introduïts fan referència, d’una banda, a l’articulat i l’annex referents a l’avaluació de mèrits dels candidats i candidates, a les enquestes d’avaluació i als informes de valoració que fan les unitats.

D’altra banda, arran de la posada en marxa per part del Govern de l’Estat espanyol del nou Programa d’ajuts Beatriz Galindo per estabilitzar personal investigador distingit, es proposa que el Programa de càtedres de la UPC ampliï les convocatòries a altres col·lectius que poden ser candidats potencials, com ho serien els beneficiaris de la modalitat sénior del Programa Beatriz Galindo o similars.

Requeriments, enquestes, informes i antiguitat de l’acreditació
En l’annex corresponent al bloc Arbre de requeriments, el que es definia com un llindar de saturació amb un valor absolut per a cada paràmetre es canvia i passa a ser un valor relatiu  depenent de les valoracions dels candidats, excepte en aquells indicadors que ja tenen un límit superior comú en tots els àmbits (com són el radi docència/capacitat lectiva efectiva, els trams de docència i els trams de recerca).

En el mateix  annex s’ha eliminat en uns casos o s’ha ampliat en altres la limitació temporal establerta en determinats indicadors, a fi d’avaluar el màxim de temps de carrera acadèmica. Així mateix, s’han modificat les ponderacions i agrupacions de màxims establertes en determinats indicadors per fer que siguin més significatius en el valor final. Amb la normalització dels indicadors, queda establerta també la normalització dels criteris d’avaluació.

Pel que fa al bloc Enquestes, s’estableix que es tindran en compte les cinc darreres avaluacions que hagi tingut cada persona sol·licitant, per no perjudicar les persones que no hagin estat avaluades en els darrers tres anys per motius justificats (permisos maternals, incapacitats temporals, serveis especials, etc).

Respecte al bloc Informes, que fa referència als informes valoratius dels candidats i candidates que elaboren les unitats d’adscripció i vinculació de les persones sol·licitants, el nou redactat té la intenció de plasmar l’esperit amb el qual es va negociar el Programa de càtedres i detalla més clarament els elements a tenir en compte en la valoració.

Antiguitat de l’acreditació i revisió del programa
Addicionalment s’incorpora, en forma de disposició transitòria, un factor que té en compte l’antiguitat de l’any d’acreditació. Una mesura amb la qual es pretén tenir una consideració especial per personal que va assolir l’acreditació durant el període en que les circumstàncies econòmiques i les limitacions legals van impedir l’exercici de la promoció.

Un cop finalitzada la primera convocatòria del programa, la disposició addicional segona queda modificada per establir que, amb una periodicitat biennal, s’haurà d’avaluar el resultat de la primera convocatòria del programa en relació als objectius perseguits, especialment pel que fa a l’aplicació dels requeriments, els indicadors, els criteris i els pesos.