En marxa nous ajuts per a equipament docent i infraestructures de suport a l’activitat formativa i el Pla d'inversions TIC 2021

Pla d’inversions TIC
Les dues noves convocatòries d’ajuts se sumen al Pla d’inversions TIC, les condicions del qual es van donar a conèixer a les unitats acadèmiques abans de l’estiu. El Pla TIC 2021 destina un milió d’euros a estacions de treball, monitors i portàtils adreçats al PDI funcionari o laboral amb dedicació a temps complet o parcial i al PAS de plantilla fixa de la Universitat. Les sol·licituds dels equips es poden formalitzar fins al 20 d’octubre a través d’un formulari a la pàgina web de la convocatòria.

Pel que fa a l’equipament per al PDI, el finançament s’assigna als departaments i instituts mixtos de forma proporcional al nombre de PDI vinculat a la unitat, considerant una ràtio d’un portàtil o PC per cada PDI a temps complet i una tauleta per a cada PDI a temps parcial (a efectes econòmics cinc tauletes equivalen a un portàtil).

Així mateix, la renovació de l’equipament per al PAS de plantilla fixa s’assigna a les UTG i a Serveis Generals de forma proporcional al personal vinculat, considerant una ràtio d’un portàtil o PC per a cada PAS. En el cas del PAS que utilitza més d’una estació de treball personal, només es pot renovar la més nova (si compleix els criteris per a la seva renovació). La convocatòria també ha previst finançar la reposició −per avaria o mal funcionament− d’aquells equips en manteniment centralitzat per als quals no sigui possible la seva reparació.

El Consell de Govern ha donat llum verda, en la sessió del 8 d'octubre, a la creació de dues noves convocatòries d’ajuts per al suport a l’activitat formativa de graus i màsters universitaris: una relativa a la renovació d'equipament docent obsolet i una altra per a inversions en infraestructures TIC i equipament d’aules informàtiques. També s’ha convocat el Pla d’inversions TIC 2021.

18/10/2021

Les dues noves convocatòries obertes per la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) representen una inversió d’1,4 milions d’euros per a equipament i infraestructures de suport a l’activitat formativa de graus i màsters universitaris, i se sumen a la convocatòria d’inversions TIC 2021, que destina un milió d’euros a la renovació d’equips informàtics del PDI i el PAS, i que es tanca el 20 d’octubre.

Ajuts per a la renovació d’equipament docent obsolet
La primera de les convocatòries té per objectiu donar resposta a la necessitat de renovació dels equips de suport a l’activitat docent de graus i màsters universitaris; ubicats en aules, laboratoris i tallers docents i que tinguin més de 10 anys d’antiguitat. Per a aquests ajuts, es destinarà un pressupost d’un milió d’euros.

Els centres docents i facultats responsables de les titulacions a les quals dona servei l’equipament seran els encarregats de prioritzar les sol·licituds dels departaments i de fer la sol·licitud de forma centralitzada. La presentació de sol·licituds es realitza a través de formulari electrònic i es pot fer fins al 29 d’octubre.

Cada unitat acadèmica pot presentar fins a un màxim de cinc propostes per ordre de prioritat. L’import de l’equipament a adquirir haurà de contemplar qualsevol despesa addicional que es requereixi per a la posada en funcionament. Com a mínim, un 75 % del finançament atorgat haurà de dedicar-se a la renovació d’equipament docent d’activitats vinculades a graus universitaris.

No són objecte d’aquesta convocatòria inversions en adequació d’espais, mobiliari, equips de projecció, renovació d’infraestructures TIC, equipament d’aules informàtiques, equipament dedicat prioritàriament a activitats de recerca o qualsevol tipus d’equipament classificable com a no inventariable.

Ajuts per a inversions en infraestructures TIC i equipament d’aules informàtiques
La segona convocatòria destina 400.000 euros a ajuts per a inversions en infraestructures TIC i equipament d’aules informàtiques de suport a l’activitat formativa de graus i màsters universitaris. L’objectiu de la convocatòria és millorar la cobertura de la xarxa sense fil i la renovació dels equips en laboratoris, tallers i aules docents o aules informàtiques.

En aquest cas, els centres docents i facultats responsables de les titulacions a les quals dona servei l’equipament també han de prioritzar les sol·licituds dels departaments i fer la sol·licitud de forma centralitzada a través de formulari electrònic, on es pot presentar més d’una proposta. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 29 d’octubre.

No són objecte d’aquesta convocatòria inversions en adequació d’espais, mobiliari, equips de projecció, equipament dedicat prioritàriament a activitats de recerca o qualsevol equipament no inventariable. Com a mínim, un 75 % del finançament atorgat haurà de dedicar-se a les inversions per equipament docent d’activitats vinculades a graus universitaris.