Presa de possessió de nous catedràtics de la UPC

El 20 de desembre va tenir lloc la presa de possessió de vuit catedràtics i una catedràtica de la UPC en vuit àrees de coneixement. L’acte va estar presidit pel rector de la Universitat Francesc Torres, la secretària general, Margarida Espona, i el vicerector de Política del Personal Docent i Investigador, Miquel Soriano.

10/01/2020

La darrera presa de possessió de l’any 2019 del professorat que ha entrat a formar part del cos de catedràtics de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) va tenir lloc el 20 de desembre a la Sala de Juntes del Rectorat, a Barcelona.

Com a catedràtics contractats, van prendre possessió els professors Manuel Espino, del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental, en l’àrea d’Enginyeria Hidràulica, i Joaquim Rigola, del Departament de Màquines i Motors Tèrmics, en l’àrea homònima.

Aquests dos nomenaments, publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) —números 7998 i 8022, del 8 de novembre i del 12 de desembre del 2019, respectivament, corresponen als concursos de promoció interna convocats en la categoria de catedràtic contractat durant el curs passat (resolució 811/2019 del 10 de maig de la UPC).

Així mateix, han pres possessió com a catedràtics d’universitat, en l’àrea de Tecnologia Electrònica, els professors José Luis Romeral, Ángel Rodríguez Martínez i Santiago Silvestre, del Departament d’Enginyeria Electrònica.

També ho ha fet la professora Helena Coch, del Departament de Tecnologia de l’Arquitectura, en l’àrea de Construccions Arquitectòniques, i els professors Julio Garcia, del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques, en l’àrea de Construccions Navals; Climent Molins, del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental, en l’àrea d’Enginyeria de la Construcció; Francesc Rocadenbosch, del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, en l’àrea de Teoria del Senyal i Comunicacions, i Fatos Xhafa Xhafa, del Departament de Ciències de la Computació, en l’àrea de Llenguatges  i Sistemes Informàtics.

Aquests set darrers nomenaments, publicats al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) — números 285 i 290, amb data del 27 de novembre i 3 de desembre del 2019—  corresponen a la convocatòria de concursos d’accés al cos de catedràtics de la UPC i són fruit de diversos acords del Consell de Govern aprovats durant el 2019, referents al programes de promoció de PDI amb vinculació permanent a temps complet, a l’oferta pública d’ocupació d’aquest col·lectiu i al programa de càtedres de la Universitat.