Presa de possessió de 37 nous funcionaris i funcionàries de carrera de l’escala de gestió

Foto de grup davant del rectorarat de Nous funcionaris i funcionàries de carrera del torn de promoció interna i del de promoció interna per a la integració de personal fix , amb el gerent i el rector en primer terme
+
Descarregar

Nous funcionaris i funcionàries de carrera del torn de promoció interna i del de promoció interna per a la integració de personal fix (subgrup A1), amb gerent i el rector en primer terme

Persones del torn lliure que s'incorporen com a funcionaris i funcionàries de carrera, amb el gerent i el rector en primer terme
+
Descarregar

Persones del torn lliure que s'incorporen com a funcionaris i funcionàries de carrera (subgrup A1), amb el gerent i el rector

Persones que s'incorporen en l'escala de gestió (subgrup A2), places de prevenció; i d'ajudants d'arxius, biblioteques i museus (subgrup A2), acompanyats pel gerent i el rector, al centre de la imatge
+
Descarregar

Persones que s'incorporen com a funcionària de carrera ajudant d'arxius, biblioteques i museus i com a funcionària i funcionari de carrera en places de prevenció (subgrup A2), acompanyats gerent i el rector

El 8 de juny ha tingut lloc la presa possessió de 37 nous funcionaris i funcionàries de carrera de la UPC, després que hagin superat les proves selectives: 33 ho han fet en l’escala de gestió (subgrup A1), dos en gestió de prevenció (subgrup A2) i una com ajudant de biblioteques i museus (subgrup A2).

01/07/2022

La Sala de juntes del Rectorat, a Barcelona, ha estat l’escenari de la presa de possessió com a funcionàries i funcionaris de carrera de les 37 persones aspirants que han superat les proves selectives de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC). Aquestes places corresponen als diversos acords del Consell de Govern relatius a l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis (PAS) per al 2018, a l’oferta d’ocupació pública addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal del PAS, així com a la disposició transitòria segona de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, que preveu que el personal laboral fix que desenvolupi funcions de personal funcionari pugui participar en els processos selectius de promoció interna convocats pel sistema de concurs oposició.

En el cas de les places de funcionaris i funcionàries de carrera de l’escala de gestió (subgrup A1), convocades mitjançant la resolució 427/2011, de 20 de març de la UPC, han superat les proves 19 persones en el torn lliure, 11 en el de promoció interna i quatre en el de promoció interna per a la integració de personal laboral i fix.

Del torn lliure, han pres possessió Esther Alsina, Manel Arrufat, Sandra Asensio; Mireia Cabré, Maria Belen Calejo, Pau Calleja, Laura Campeny, Marta García, Eduardo García, Cristina Guzmán, Lídia Herrera, Pilar Jiménez, Irene Jorge, Josep Manel Sabaté, Gemma Santulària, María Àngels Serrat; Anna Tor, Arantxa Valenzuela i Eva Villalon.

Pel que fa a les places del torn de promoció interna, n’han pres possessió Rosa Anglès, María Carmen Asensio, Alicia Fernández, Paloma Ferrer, Maria Antònia Garcia, Araceli González, Carmen López, Elisenda Ros, Gonzalo Ruíz, Beni Vázquez i Susana Vera.

En el torn de promoció interna per a la integració de personal fix, ho han fet Cristina Aresté, Sara Borràs, Mireia de la Rubia i Rossy Laciana.

Aquests nomenaments s’han fet públics a la resolució 020_SDP-2022-1426/209, de 26 de maig (DOGC número 8680 del 01/06/2022).

El mateix dia han pres possessió Teresa Gancharro i Aitor Pintado com a funcionària i funcionari de carrera de l’escala de gestió (subgrup A2), places de prevenció, que han superat les proves selectives, en torn lliure, convocades per la resolució 1165/2021, de 20 de setembre de la UPC. Aquests dos nomenaments s’han publicat la resolució 020_SDP-2022-1427/210 (al DOGC número 8680, de l’1 de juny de 2022).

També ha pres possessió com a funcionària de carrera de l'escala de gestió Carolina Ayala, després d’haver superat, en torn lliure, les proves selectives per a l'accés d'ajudants d'arxius, biblioteques i museus (subgrup A2), convocada per la resolució 1166/2021, de 20 de setembre de la Universitat. El nomenament s’ha fet públic per la resolució 020_SDP-2022-1426/209 (DOGC número 8680, de l’1 de juny de 2022).

L’acte ha comptat amb la participació del rector de la UPC, Daniel Crespo, de la secretària general, Ana B. Cortinas, i del gerent, Xavier Massó