El 26 de gener, Claustre Universitari de la UPC

+
Descarregar

El Claustre Universitari de la UPC es reunirà, en sessió ordinària, el 26 de gener

El 26 de gener, de 9:30 a 14 h, tindrà lloc la sessió, de caràcter ordinari, del Claustre Universitari de la UPC. La reunió, que serà 'online', es podrà seguir en directe i en obert per Zonavídeo UPC.

21/01/2022

El Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech  (UPC) es reunirà en format 'online', en sessió ordinària, el dimecres 26 de gener, segons l’ordre del dia aprovat pel Consell de Govern el 17 de desembre i que és el que es detalla tot seguit:

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
  2. Informe del rector
  3. Presentació, debat i votació de l'informe de gestió de la Universitat
  4. Informació dels objectius estratègics i específics del Pla estratègic 2022-2025
  5. Aprovació de l'aplicació del Reglament de les sessions mixtes dels òrgans col·legiats a les sessions del Claustre Universitari
  6. Proposta de procediment d’eleccions de representants del Claustre Universitari als òrgans col·legiats.
  7. Torn obert d'intervencions

La reunió del Claustre Universitari es podrà seguir en directe i en obert per Zonavídeo UPC.

En aquesta sessió s’incorporen els nous representants del PDI doctor amb vinculació permanent (PDI-A), el Personal investigador en formació (PDI-B2), el PDI no permanent doctor (PDI-B3) i l’estudiantat de grau i màster (EGM) elegits en les eleccions per a la provisió de vacants que van tenir lloc del 25 al 30 de novembre.

L’informe del rector i els documents definitius de la sessió es publicaran els dies posteriors a la sessió al web Govern UPC.

Sobre el Claustre Universitari
El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació i expressió de la comunitat universitària: debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, direcció i gestió, i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans.

Format per un màxim de 303 representants de la comunitat universitària, el Claustre Universitari té un mandat de quatre anys i les vacants produïdes entre els claustrals es cobreixen durant el primer quadrimestre de cada curs acadèmic.