Premi d'Associacions de la UPC

Franja-Premi-Associacions.jpg

Es convoquen 3 premis adreçats a les associacions d’estudiantes i estudiants UPC amb l’objectiu de reconèixer i promoure l’associacionisme al si d’aquest col·lectiu, la seva implicació i el foment dels valors inspiradors de la vida universitària.

Com participar?

 • Requisits per poder participar

  Podran optar als ajuts les associacions d’estudiantes i estudiants de la UPC inscrites al registre d’associacions UPC.
  És necessari que l’objecte o fi social de l’associació tingui relació amb la UPC o el seu camp d’activitat, estigui composta i dirigida per estudiantat UPC i que l’associació hagi estat activa durant el curs 2017-2018.

 • Com presentar les candidatures?

  A la sol·licitud ha de constar:

  -Nom de l'associació
  -Finalitat social
  -Número d'associats
  -Si és interuniversitària
  -Dades de contacte
  -Annexar una memòria sobre un projecte que s’hagi desenvolupat durant el curs 2017-2018.

  Els projectes poden ser activitats, jornades, programes, elaboració de materials (publicacions, audiovisuals, software, etc...) desenvolupats de forma directa pels membres de l’associació i que tinguin relació amb els valors basats en els principis inspiradors de la vida universitària: llibertat, democràcia, justícia, solidaritat, igualtat d’oportunitats, sostenibilitat i respecte a la pluralitat (art. 5.5 Estatuts UPC).

  La presentació de candidatura implica l’acceptació de les bases de la present convocatòria.

 • Termini per fer-ho

  Les associacions han de presentar la seva candidatura al registre UPC, des de l’endemà de l’aprovació d’aquesta convocatòria pel Consell de Govern del 24 d'octubre i fins el 23 de novembre de 2018.

Premis i avaluació de les candidatures

  • Premis

   Cada premi té una dotació de 1.000 €. La Comissió avaluadora podrà acumular els imports dels premis en cas que resultin seleccionats menys beneficiaris que premis. Igualment, atès els projectes presentats, la Comissió, de forma motivada en la seva resolució, pot variar la dotació dels premis. En cap cas es poden atorgar ajuts per un import superior a 3.000 €.

  • Com es valoraran les candidatures?

   Es valorarà en el projecte o activitat els aspectes següents:

   - Originalitat de la proposta i adequació als valors de referència
   - Implicació de l’estudiantat en la vida universitària, i en l’acollida i suport al nou estudiantat
   - Foment de la paritat entre sexes i de la participació de les dones
   - Foment de l’associacionisme, projectes col·laboratius i accés obert
   - Imatge de la UPC i implicació amb l’entorn                                                                                                                                                

   Si les candidatures presentades ho permeten, la Comissió avaluadora tindrà en compte, per a l’atorgament dels premis, la distribució de projectes culturals, esportius i/o de caire acadèmic.

  • Qui ho valorarà?

   La Comissió estarà formada per 5 persones:

   - La vicerectora de Docència i Estudiantat
   - El director de l’Àrea Acadèmica
   - Un o una PDI amb experiència en valoració de projectes
   - Dos estudiants o estudiantes designats pel CDE

Quan es resoldran els premis

   • Resolució

    La Comissió resoldrà la convocatòria abans del 17 de desembre de 2018. Contra aquesta resolució no hi cap recurs ni reclamació.

   • Pagament dels premis

    El pagament s’efectuarà abans de finalitzar l’any 2018, mitjançant transferència bancària al compte indicat per les associacions beneficiàries.

Acceptació de les bases

La participació en el Premi suposa la plena i total acceptació d’aquestes bases i el compromís de portar-les a terme.
Davant possibles dubtes en la interpretació de les bases, prevaldran els criteris dels organitzadors.