Vés al contingut (premeu Retorn)

XX Convocatòria d’Ajuts CCD-2012


La situazeroset.jpgció de crisi econòmica està colpint durament el conjunt del sector de la cooperació al desenvolupament. Al mateix temps que les administracions rebaixen substancialment les partides dedicades a cooperació, les aportacions privades també se'n veuen ressentides, dibuixant un nou escenari que obliga els diferents actors a fer un esforç d’adaptació. Aquesta realitat també afecta la UPC i es tradueix en una clara tendència a la reducció dels ingressos dels què es nodreix aquest programa: es constata una forta disminució dels ingressos que provenen de les activitats de transferència de tecnologia de la UPC i, també, en els vinculats als convenis de cooperació educativa, que constitueixen les dues principals fonts de finançament de l'activitat que impulsa el CCD. Tot i que en menor mesura, igualment es registra una certa disminució del nombre d'adhesions a la campanya del 0,7% a la UPC, en particular en el cas de les / dels estudiants.

Tanmateix, el suport i la implicació de la comunitat universitària i l'esforç de la institució faran possible que el proper dia 1 de març s'obri una nova convocatòria d'ajuts del CCD -en la que constituirà la vintena edició-, condicionada per un context de fortes restriccions econòmiques. Per tal que l'activitat de cooperació al desenvolupament que es du a terme des de la UPC segueixi essent un referent en el conjunt de les universitats espanyoles, aquest escenari ens exigeix un esforç de contenció de la despesa: reduir el nombre de projectes i la mobilitat prevista, ajustar al màxim les partides de despesa, utilitzar canals alternatius per donar continuïtat a les accions evitant desplaçaments, etc. I, en paral·lel, augmentar i diversificar les aportacions externes, la cerca de cofinançament o bé la generació d’ingressos propis que permetin completar els recursos necessaris.

Com a novetat important a nivell de procediment, la gestió de les sol·licituds es farà a través d’una nova aplicació web (Món CCD), que ha estat desenvolupat per UPCnet,. Aquesta nova eina ha de permetre, entre d'altres coses, un millor tractament i emmagatzematge de la informació. Permetrà, per exemple, agrupar tota la documentació relativa a cada projecte (proposta inicial, comunicacions entre el CCD i el/la responsable, informes i altres documents -pòster, imatges, treballs acadèmics, pàgines web...-) i simplificar la seva consulta, facilitant així la comunicació i el seguiment de les activitats. S’accedirà a l’aplicació des del web del CCD on, tot i que es tracta d’una eina intuïtiva i fàcil d’utilitzar, també s’han publicat unes breus instruccions. Tot i això, per prevenir possibles incidències i dificultats en aquest primer any de funcionament de l’aplicació, en aquesta convocatòria es continua demanant als/ a les sol·licitants que lliurin tota la documentació en paper. A partir del proper any 2013 la tramitació es farà exclusivament per via telemàtica.

Si bé la convocatòria manté els trets essencials i les mateixes modalitats d’ajut, òbviament el procés de selecció de propostes i d’assignació de recursos haurà de ser més restrictiu, en base a criteris de qualitat, viabilitat i impacte. Anticipant les dificultats que es plantejaran en la resolució d'una convocatòria que comptarà amb una dotació econòmica clarament inferior a la de l'any passat, us avancem algunes prioritats i orientacions específiques que s’afegiran a les bases de la convocatòria i que convé que tingueu en consideració per endavant:

 

1.-Criteris d’aplicació general al conjunt de propostes:

-El fons de solidaritat que es distribueix a través de la convocatòria és fruit de la col·laboració d’un ampli conjunt de la comunitat universitària. Per tant és just estendre al màxim les oportunitats de participació a la UPC, donant una certa prioritat a persones que no se n'hagin beneficiat anteriorment.

-Amb l’objectiu d’evitar la dispersió d’intervencions i d’augmentar el seu impacte potencial, es seguirà donant prioritat a les propostes en què s’evidenciï un esforç de coordinació i d’acció conjunta entre diferents agents de la UPC i/o en què s’integrin activitats des de diverses àrees temàtiques.

-Tret de casos excepcionals -col·laboracions tècniques puntuals en projectes impulsats per altres actors-, cal afavorir el treball amb continuïtat en el temps. Tanmateix s’han d’evitar les accions que tinguin una durada excessiva o indeterminada, no només per evitar generar dependències sinó també perquè no correspon a la universitat prestar una assistència de forma indefinida. En els projectes que acumulin un recorregut significatiu i que encara requereixin d’una nova col·laboració s’ha de poder constatar un clar progrés en el treball i en els resultats obtinguts, com també l’obtenció d’altres finançaments i una progressiva reducció de la mobilitat associada.

-Per evitar que hi hagi recursos que no s’utilitzen en els terminis establerts, com a norma general no s’assignaran noves dotacions a projectes que encara comptin amb romanents disponibles de convocatòries anteriors.

-Quant a projectes nous, s’optarà únicament per aquells que tinguin clares perspectives de viabilitat -també a nivell econòmic- i dels que es pugui esperar un impacte particularment rellevant.

-La convocatòria es nodreix de les aportacions a la campanya del 0,7% a la UPC. Per tant, es valoraran positivament les propostes que incloguin iniciatives i accions específiques per impulsar i promoure les adhesions a aquesta campanya.

-Es mantindran els criteris que fan referència a prioritzar la connexió amb l’activitat acadèmica (realització de PFC i tesis doctorals, treballs de recerca o d’innovació, etc.).

 

2.-Projectes de cooperació a països del Sud:

-Per afavorir la concentració d’esforços i la coherència amb les estratègies del sector convé tendir a una adequació més gran de les propostes a les prioritats geogràfiques i sectorials que s’estableixen en els Plans Directors vigents a nivell estatal i autonòmic. Es manté, tanmateix, la priorització dels països amb un IDH més baix. D’altra banda es deixa d’esmentar la prioritat específica per Haití que, en tot cas, continua essent un país elegible a partir dels criteris anteriors.

-El CCD no contribuirà al finançament d’activitats que, en base a les recomanacions de viatge del MAEC, es desenvolupin a zones que siguin considerades de risc.

-Si bé no es fixa una durada mínima del temps de treball en el marc d’estades al Sud, aquesta dada pot seguir essent utilitzada en la valoració del projectes.

 

3.-Activitats de sensibilització i d’EpD:

-La capacitat de finançar mobilitat al Sud serà menor i, per tant, convé reforçar el treball que es fa en el nostre entorn més proper, concentrant els esforços i els recursos en el que es du a terme a la pròpia universitat. Pel que fa a les propostes de sensibilització i d'EpD, el finançament es dedicarà exclusivament a les activitats que es realitzin a la UPC i que tinguin com a principal públic objectiu la comunitat universitària.

 

4.-Altres aspectes:

-Es manté la possibilitat de dedicar un suport específic addicional per a potenciar la recerca en Ciència i Tecnologia per al Desenvolupament i, en menor mesura, per al treball de competències genèriques (avaluables) en assignatures dels nous plans d'estudis. Tanmateix, ambdues línies queden supeditades a la disponibilitat de recursos.

-En els projectes al Sud es subratlla l’excepcionalitat de dedicar recursos a cobrir altres despeses que no siguin estrictament de mobilitat de membres de la UPC (transport, assegurances, visats i despeses de vacunació), en particular pel que fa a la compra d’equipament o de materials o a la cobertura de despeses d’estada.

 

Pel que fa al calendari de la convocatòria, el període per a la presentació de sol·licituds restarà obert de l’1 al 29 de març, mentre que la resolució es donarà a conèixer a partir del dia 21 de maig.

 

XX Convocatòria d’Ajuts CCD-2012

 

 

 

La situació de crisi econòmica està colpint durament el conjunt del sector de la cooperació al desenvolupament. Al mateix temps que les administracions rebaixen substancialment les partides dedicades a cooperació, les aportacions privades també se'n veuen ressentides, dibuixant un nou escenari que obliga els diferents actors a fer un esforç d’adaptació. Aquesta realitat també afecta la UPC i es tradueix en una clara tendència a la reducció dels ingressos dels què es nodreix aquest programa: es constata una forta disminució dels ingressos que provenen de les activitats de transferència de tecnologia de la UPC i, també, en els vinculats als convenis de cooperació educativa, que constitueixen les dues principals fonts de finançament de l'activitat que impulsa el CCD. Tot i que en menor mesura, igualment es registra una certa disminució del nombre d'adhesions a la campanya del 0,7% a la UPC, en particular en el cas de les / dels estudiants.

 

Tanmateix, el suport i la implicació de la comunitat universitària i l'esforç de la institució faran possible que el proper dia 1 de març s'obri una nova convocatòria d'ajuts del CCD -en la que constituirà la vintena edició-, condicionada per un context de fortes restriccions econòmiques. Per tal que l'activitat de cooperació al desenvolupament que es du a terme des de la UPC segueixi essent un referent en el conjunt de les universitats espanyoles, aquest escenari ens exigeix un esforç de contenció de la despesa: reduir el nombre de projectes i la mobilitat prevista, ajustar al màxim les partides de despesa, utilitzar canals alternatius per donar continuïtat a les accions evitant desplaçaments, etc. I, en paral·lel, augmentar i diversificar les aportacions externes, la cerca de cofinançament o bé la generació d’ingressos propis que permetin completar els recursos necessaris.

 

Com a novetat important a nivell de procediment, la gestió de les sol·licituds es farà a través d’una nova aplicació web (Món CCD), que ha estat desenvolupat per UPCnet,. Aquesta nova eina ha de permetre, entre d'altres coses, un millor tractament i emmagatzematge de la informació. Permetrà, per exemple, agrupar tota la documentació relativa a cada projecte (proposta inicial, comunicacions entre el CCD i el/la responsable, informes i altres documents -pòster, imatges, treballs acadèmics, pàgines web...-) i simplificar la seva consulta, facilitant així la comunicació i el seguiment de les activitats. S’accedirà a l’aplicació des del web del CCD on, tot i que es tracta d’una eina intuïtiva i fàcil d’utilitzar, també s’han publicat unes breus instruccions. Tot i això, per prevenir possibles incidències i dificultats en aquest primer any de funcionament de l’aplicació, en aquesta convocatòria es continua demanant als/ a les sol·licitants que lliurin tota la documentació en paper. A partir del proper any 2013 la tramitació es farà exclusivament per via telemàtica.

 

Si bé la convocatòria manté els trets essencials i les mateixes modalitats d’ajut, òbviament el procés de selecció de propostes i d’assignació de recursos haurà de ser més restrictiu, en base a criteris de qualitat, viabilitat i impacte. Anticipant les dificultats que es plantejaran en la resolució d'una convocatòria que comptarà amb una dotació econòmica clarament inferior a la de l'any passat, us avancem algunes prioritats i orientacions específiques que s’afegiran a les bases de la convocatòria i que convé que tingueu en consideració per endavant:

 

 

 

 

1.-Criteris d’aplicació general al conjunt de propostes:

 

-El fons de solidaritat que es distribueix a través de la convocatòria és fruit de la col·laboració d’un ampli conjunt de la comunitat universitària. Per tant és just estendre al màxim les oportunitats de participació a la UPC, donant una certa prioritat a persones que no se n'hagin beneficiat anteriorment.

 

-Amb l’objectiu d’evitar la dispersió d’intervencions i d’augmentar el seu impacte potencial, es seguirà donant prioritat a les propostes en què s’evidenciï un esforç de coordinació i d’acció conjunta entre diferents agents de la UPC i/o en què s’integrin activitats des de diverses àrees temàtiques.

 

-Tret de casos excepcionals -col·laboracions tècniques puntuals en projectes impulsats per altres actors-, cal afavorir el treball amb continuïtat en el temps. Tanmateix s’han d’evitar les accions que tinguin una durada excessiva o indeterminada, no només per evitar generar dependències sinó també perquè no correspon a la universitat prestar una assistència de forma indefinida. En els projectes que acumulin un recorregut significatiu i que encara requereixin d’una nova col·laboració s’ha de poder constatar un clar progrés en el treball i en els resultats obtinguts, com també l’obtenció d’altres finançaments i una progressiva reducció de la mobilitat associada.

 

-Per evitar que hi hagi recursos que no s’utilitzen en els terminis establerts, com a norma general no s’assignaran noves dotacions a projectes que encara comptin amb romanents disponibles de convocatòries anteriors.

 

-Quant a projectes nous, s’optarà únicament per aquells que tinguin clares perspectives de viabilitat -també a nivell econòmic- i dels que es pugui esperar un impacte particularment rellevant.

 

-La convocatòria es nodreix de les aportacions a la campanya del 0,7% a la UPC. Per tant, es valoraran positivament les propostes que incloguin iniciatives i accions específiques per impulsar i promoure les adhesions a aquesta campanya.

 

-Es mantindran els criteris que fan referència a prioritzar la connexió amb l’activitat acadèmica (realització de PFC i tesis doctorals, treballs de recerca o d’innovació, etc.).

 

 

2.-Projectes de cooperació a països del Sud:

 

-Per afavorir la concentració d’esforços i la coherència amb les estratègies del sector convé tendir a una adequació més gran de les propostes a les prioritats geogràfiques i sectorials que s’estableixen en els Plans Directors vigents a nivell estatal i autonòmic. Es manté, tanmateix, la priorització dels països amb un IDH més baix. D’altra banda es deixa d’esmentar la prioritat específica per Haití que, en tot cas, continua essent un país elegible a partir dels criteris anteriors.

 

-El CCD no contribuirà al finançament d’activitats que, en base a les recomanacions de viatge del MAEC, es desenvolupin a zones que siguin considerades de risc.

 

-Si bé no es fixa una durada mínima del temps de treball en el marc d’estades al Sud, aquesta dada pot seguir essent utilitzada en la valoració del projectes.

 

 

3.-Activitats de sensibilització i d’EpD:

 

-La capacitat de finançar mobilitat al Sud serà menor i, per tant, convé reforçar el treball que es fa en el nostre entorn més proper, concentrant els esforços i els recursos en el que es du a terme a la pròpia universitat. Pel que fa a les propostes de sensibilització i d'EpD, el finançament es dedicarà exclusivament a les activitats que es realitzin a la UPC i que tinguin com a principal públic objectiu la comunitat universitària.

 

 

4.-Altres aspectes:

 

-Es manté la possibilitat de dedicar un suport específic addicional per a potenciar la recerca en Ciència i Tecnologia per al Desenvolupament i, en menor mesura, per al treball de competències genèriques (avaluables) en assignatures dels nous plans d'estudis. Tanmateix, ambdues línies queden supeditades a la disponibilitat de recursos.

 

-En els projectes al Sud es subratlla l’excepcionalitat de dedicar recursos a cobrir altres despeses que no siguin estrictament de mobilitat de membres de la UPC (transport, assegurances, visats i despeses de vacunació), en particular pel que fa a la compra d’equipament o de materials o a la cobertura de despeses d’estada.

 

 

 

 

Pel que fa al calendari de la convocatòria, el període per a la presentació de sol·licituds restarà obert de l’1 al 29 de març, mentre que la resolució es donarà a conèixer a partir del dia 21 de maig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de Cooperació al Desenvolupament

Universitat Politècnica de Catalunya