Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Comunicació interna / Llistes de distribució / Compromís de la persona responsable de la llista

Compromís de la persona responsable de la llista

Compromís de la persona responsable de la llista

La persona responsable de la llista ha de fer la sol·licitud de creació i vetllar pel contingut dels missatges que s’hi envien. També ha d'establir les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades, encarregar-se d’autoritzar les peticions d’alta i de baixa de la llista i decidir quines són les persones autoritzades per enviar missatges.

Com a persona responsable, esdevé administrador o administradora de la llista i pot delegar aquesta funció en un màxim de dues persones. Si fa aquesta delegació, és responsable de supervisar el compliment de les obligacions establertes en aquest document per part de la persona administradora. En tot cas, sempre se li han de notificar les altes i baixes de la llista. Si no compleix correctament les obligacions esmentades en aquest document, se'n poden derivar les responsabilitats disciplinàries pertinents.

D'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu reglament, es compromet a complir l’esmentada normativa LOPD, el que estableix el Manual UPC de Protecció de Dades, el Protocol Intern de Seguretat de la UPC https://www.upc.edu/normatives/proteccio-de-dades i en particular les indicacions següents:

 

  1. Fer un bon ús de la llista i de la informació que conté.
  2. Permetre l’ús de la llista exclusivament a les persones emissores que ho necessitin en relació amb el seu lloc de treball i d’acord amb la finalitat de la llista.
  3. Avisar el Servei d’Atenció TIC de possibles fallades de funcionament de la llista i respondre les peticions, dubtes i queixes que se li plantegin (http://upcnet.upc.edu/ajuda).
  4. Informar el responsable de seguretat (LOPD) de l’ús incorrecte de la llista de distribució i de qualsevol altre incident de seguretat (https://www.upc.edu/normatives/proteccio-de-dades/intranet-de-proteccio-de-dades-upc/registre-dincidencies).
  5. Exonerar expressament i deixar indemne la UPC de qualsevol sanció que se li pogués imposar o de qualsevol reclamació que un tercer pogués presentar com a conseqüència de l’imcompliment del que estableix el Manual UPC de Protecció de Dades, i el Protocol Intern de Seguretat de la UPC.
  6. Impulsa el compliment de totes aquestes normes a totes les persones que tinguin accés a les dades de la llista.
  7. En el cas de delegar la competència d’administració de la llista, fer signar i arxivar el “Compromís de la persona administradora de la llista” i mantenir-la informada de qualsevol canvi que es pugui produir en el protocol de llistes de distribució.
  8. Si a la llista s’inclou alguna adreça compresa en el marc de la LOPD el titular de la qual no forma part de la comunitat universitària, se l’ha d’informar del que segueix:

En compliment del que estableixen les normatives de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals, recollides mitjançant la subscripció a la llista de distribució XXX, seran tractades i incloses als fitxers de la UPC per dur a terme una gestió correcta de la llista esmentada. Així mateix, us informem que si sou PAS o PDI podeu exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició a llistes.upc.edu. Si voleu rectificar les vostres dades o voleu exercir aquests drets i no sou membres del PAS o el PDI, us podeu adreçar a mail-responsable@upc.edu.

A part del que s'ha exposat anteriorment, cal seguir la resta d’indicacions per a aquests casos establertes al Manual UPC de Protecció de Dades que es pot consultar a http://www.upc.edu/normatives/documents/Manual.pdf

Secretaria General, 20 de desembre de 2012